Registreeru ja koge logistika tulevikku juba täna.
Loo tasuta konto!

Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 14.09.2021

Käesolevad privaatsuspõhimõtted kirjeldavad MyDello vastu võetud eraelu puutumatuse põhimõtteid ja tavasid ning kohalduvad kõigile MyDello ja kliendi vahelistele suhetele seoses portaali kasutamisega kliendi poolt ning kliendi poolt portaalis tellitud teenuste osutamisele MyDello poolt. Portaalis tellimuse esitamisel kinnitab klient, et on lugenud privaatsuspõhimõtteid ning nõustub registreerumisel ja portaali kasutamisel avaldatud isikuandmete töötlemisega kooskõlas tingimustega.

Välja arvatud juhul, kui privaatsuspõhimõtetes on määratletud teisiti, kasutatakse privaatsuspõhimõtetes mõisteid tähenduses, mis neile on antud MyDello teenuste tingimustes, mis on kättesaadavad https://mydello.com/terms-of-service/ ja/või tähenduses, mis neile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 (edaspidi üldmäärus) artiklis 4.

Kui privaatsuspõhimõtted on olemas muudes keeltes, on ülimuslik ingliskeelne versioon.

1. MÕISTED

„Andmesubjekt“Füüsiline isik, kes kasutab MyDello teenuseid või kelle isikuandmeid MyDello töötleb.
„Vastutav Töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate privaatsustingimuste tähenduses on MyDello oma kliendi isikuandmete suhtes vastutav töötleja.
„Volitatud töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Näiteks, vedajad, kes on määratletud tingimustes, on MyDello volitatud töötlejad.
„Üldmäärus“Määratletud sissejuhatuses.
MyDelloon MyDello OÜ, Eestis asutatud äriühing, registrikood 14582031, aadress Punane tn 73, Tallinn 13619, Eesti, e-posti aadress: info@mydello.com, telefoninumber +372 53307900;
„Isikuandmed“Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
„Töötlemine“Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

2. MIKS ME TÖÖTLEME ISIKUANDMEID JA MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

2.1 Kui olete otsustanud kasutada MyDello teenuseid, peame töötlema teie isikuandmeid, et võimaldada teile (andmesubjekt) teenuseid meie portaali kaudu.

2.2 Töötleme isikuandmeid, mille olete meile otse esitanud portaali kasutamise käigus.

2.3 Lisaks töötleme isikuandmeid, mis esitatakse meile siis, kui pöördute meie poole päringu või küsimusega portaali või mis tahes muu kanali kaudu (näiteks e-kirja saatmisel). Sellisel juhul töötleme teie päringus sisalduvaid isikuandmeid ulatuses, milles see on vajalik teile vastamiseks.

2.4 Isikuandmed, mida töötleme teie kohta portaali kasutamise käigus, võivad sisaldada järgmisi teid puudutavaid andmeid:

2.4.1 üldised isikuandmed: eesnimi; perekonnanimi; klient tüüp (füüsiline isik või juriidiline isik); isikut tõendav dokument;

2.4.2 kontaktandmed: e-post, mille meile avaldate mis tahes teenuste tellimisel portaali kaudu; saadetise saatja ja vastuvõtja ettevõtte andmed; saadetise volitatud vastuvõtja andmed, kellega ühendust võtta, kui see on vajalik saadetise kohaletoimetamiseks (nimi, e-post, telefoninumber või muu sobilik suhtlusvahend)

2.4.3 tellitud teenusega seotud andmed: mis tahes andmed, mida meile avaldate portaali kaudu, kui tellite portaalis mis tahes teenuseid, näiteks informatsioon saadetise kohta (sh näiteks kinnitus, et saadetis ei sisalda ohtlikku kaupa); pealevõtmiskoht; kohaletoimetamiskoht, saadetise volitatud vastuvõtja nimi ja kontaktandmed;

2.4.4 makseandmed: informatsioon teenuste eest maksmise kohta, sealhulgas vajalike maksete tegemiseks kasutatavad maksemeetodid; need andmed võivad sisaldada teie kontonumbrit, saadetud makseid ja muud maksetega seotud informatsiooni;

2.4.5 tehnilised andmed – selleks, et tagada oma teenuste sujuv osutamine, võime töödelda tehnilisi andmeid, mis võivad sisaldada teie seadme internetiprotokolli aadressi (IP-aadress), brauseri andmeid, informatsiooni teie seadme operatsioonisüsteemi, seadete, keele, seadme kuupäeva kohta ja muu vajalik informatsioon, mida võime hankida ka portaalis kasutatavate küpsiste kaudu.

3. MIS ON TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS ?

3.1 Töötleme teie isikuandmeid, et osutada teile teenuseid (palun lugege MyDello tingimusi). Sellise andmetöötluse õiguslik alus on üldmääruse artikkel 6 (1) (b), st isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

3.2 Teatud juhtudel võime töödelda isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik meile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks raamatupidamise eesmärkidel kohalduva raamatupidamisseaduse alusel.  Sellise andmetöötluse õiguslik alus on üldmääruse artikkel 6 (1) (c).

3.3 Teatud konkreetsetel juhtudel võime teie isikuandmeid töödelda ka juhul, kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide eesmärgil. Sellise andmetöötluse õiguslik alus on üldmääruse artikkel 6 (1) (f). Sellisel juhul tagame, et töötlemine on proportsionaalne ning me oleme teinud oma õigustatud huvi mõjuhinnangu. Näiteks oma õigustatud huvi korral analüüsime, kuidas kliendid kasutavad meie teenuseid ja portaali, et saaksime pakkuda paremat teenust; kui töötlemine on vajalik seoses kahtlustatava või tegeliku pettuse või muu ebaseadusliku tegevuse uurimisega või seoses äriühingu müügi, ühinemise, ümberkorraldamise, jagunemise või muu sarnasega.

3.4 Täpsemalt töötleme järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

IsikuandmedTöötlemise eesmärkSeaduslik alus
Eesnimi, perekonnanimi, kliendi tüüp (füüsiline isik / juriidiline isik), e-postiaadress, andmed saadetise kohta (sh andmed ohtliku kauba kohta), pealevõtmiskoht, kättetoimetamiskoht, makseandmed, isikut tõendav dokumentTeenuse osutamise võimaldamine kooskõlas tingimustegaÜldmääruse artikkel 6 (1) (b)
Raamatupidamisega seotud andmed, näiteks arvedSelleks, et täita oma raamatupidamisseadusest tulenevat juriidilist kohustust töödelda tehingute tõendavaid dokumenteÜldmääruse artikkel 6 (1) (c)
Tehnilised andmedMeie õigustatud huvi tagada portaali turvalisus, talitluspidevus ja/või täiustamineÜldmääruse artikkel 6 (1) (f)

4. MILLAL ME JAGAME TEIE ISIKUANDMEID?

4.1 Võime jagada teie isikuandmeid teatud kolmandate isikutega ulatuses, milles see on vajalik meie teenuste osutamiseks.

4.2 Teenuste tellimisel portaali kaudu jagame teie isikuandmeid konkreetse vedajaga, kes transpordib teie saadetist. Vedajaga jagatakse järgmisi isikuandmeid: teie nimi (eesnimi ja perekonnanimi); andmed saadetise kohta (sh andmed ohtliku kauba kohta), pealevõtmiskoht, kättetoimetamiskoht.

4.3 Võime jagada teie isikuandmeid teatud kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, nt IT-teenuse osutajate, veebiserveri teenuse osutajate või muude teenuseosutajatega. MyDello valib teenuseosutajad, kes kinnitavad, et töötlevad isikuandmeid kooskõlas kohalduvate eraelu puutumatuse regulatsioonide ja käesolevate privaatsuspõhimõtetega. MyDello ei müü mitte kunagi ega kasuta muul viisil oma klientide isikuandmeid vastuolus meie tingimustega.

4.4 Võime teie isikuandmeid edastada ka kolmandatesse riikidesse, s.o riikidesse väljaspool Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda, käesolevates privaatsuspõhimõtetes selgitatud eesmärkidel. Teie isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse tagame, et edastamisele kohaldatakse nõuetekohaseid üldmäärusest tulenevaid turvameetmeid ning teie õigused on kaitstud.

5. KUI KAUA SÄILITATAKSE TEIE ISIKUANDMEID?

5.1 MyDello ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel.

5.2 Lepingutega seotud isikuandmeid võib säilitada lepingu kehtivuse ajal ning meie õigustatud huvi korral üldmääruse artikli 6 (1) (f) kohaselt kuni kohalduvast seadusest tulenevate kohustuslike aegumistähtaegadeni. Üldiselt säilitab MyDello teie isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik teenuste osutamiseks teie ja MyDello vahel sõlmitud lepingu kehtivuse jooksul ning 3 aastat pärast lepingu lõppemist.

5.3 Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamise dokumente 7 aastat.

5.4 Küpsiste kasutamisel kogutud tehnilisi andmeid säilitatakse vastavalt jaos „Küpsised“ sätestatule.

6. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME?

Selleks, et kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avaldamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või hävimise eest, kasutame nõuetekohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on kooskõlas kohalduvate seadustega. Need meetmed on muu hulgas, kuid mitte ainult, nõuetekohaste arvuti turvasüsteemide rakendamine, paberil ja elektroonilisel kujul failide kaitsmine tehniliste ja loogiliste vahenditega, dokumentidele ja hoonetele juurdepääsu kontrollimine ja piiramine.

7. KÜPSISED

7.1 Meie portaalis kasutatakse küpsiseid. Käesolev jagu hõlmab meie küpsiste põhimõtteid (küpsiste põhimõtted), mis kohalduvad portaali kasutamisel.

7.2 Küpsised on väikesed tekstifailid, mis veebilehe poolt teie kõvakettale salvestatakse. Küpsised aitavad meil jälgida ja parandada meie portaali toimimist ja kasutamist ning teie kogemust portaaliga. Võime kasutada küpsiseid, et näha, millised alad ja funktsioonid on populaarsed ning loendada külastusi meie portaali, et tuvastada teid korduva külastajana ning kohandada teie kogemust portaalis teie eelistuste järgi. Võime kasutada küpsiseid ka suunamise või reklaami eesmärkidel.

7.3 Võime oma portaalis kasutada järgmist tüüpi küpsiseid:

7.3.1 Hädavajalikud küpsised, mis on vältimatult vajalikud portaali ja selle funktsioonide kasutamiseks.

7.3.2 Funktsionaalsed küpsised, mis salvestavad teavet teie tehtud valikute kohta ja võimaldavad kohandada portaali vastavalt teie vajadustele. Funktsionaalsed küpsised salvestavad teie tehtud valikuid.

7.3.3 Statistika küpsised, mis salvestavad informatsiooni selle kohta, kuidas meie portaali kasutatakse, et saada teavet selle kohta, kui sageli meie portaali külastatakse, kus meie portaalis veedavad külastajad kõige rohkem aega, kui sage on interaktsioon lehe või lehe osaga, mis võimaldab meil muuta portaali ülesehitus, sellel liikumine ning portaali sisu võimalikult kasutajasõbralikuks.

7.3.4 Reklaamiküpsised, mis võimaldavad reklaamijatel jälgida, kuidas te portaali kasutate, et suunata reklaami ja sisu, mis võiks teile kõige rohkem huvi pakkuda.

7.4 Konkreetsed küpsised, mida platvorm kasutab, on järgmised:

NimetusEesmärkSäilitamistähtaeg
_gaRegistreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebilehte kasutab2 aastat
_gatKasutab Google Analytics, et piirata andmete kogumist suure liiklusega veebilehel1 päev
_gidRegistreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebilehte kasutab1 päev
_hjidLoob seansi jaoks unikaalse ID. See lubab veebilehel koguda andmeid külastaja käitumise kohta statistilisel otstarbel.1 aasta
_hjidLoob seansi jaoks unikaalse ID. See lubab veebilehel koguda andmeid külastaja käitumise kohta statistilisel otstarbel.Püsiküpsis
_fbpKasutab Facebook reklaamitoodete edastamiseks, näiteks reaalajas pakkumiste tegemine kolmandatest osapooltest reklaamiandjatelt3 kuud
_hjIncludedInSampleMäärab kindlaks, kas kasutaja liikumist tuleks registreerida konkreetses statistilises kohatäites.Sessioon
ads/ga-audiencesKasutab Google AdWords, et köita uuesti külastajaid, kellest võivad tõenäoliselt saada kliendid nende käitumise põhjal veebilehtedelSessioon
cidOptimeerib reklaamide näitamist kasutaja kombineeritud liikumise põhjal ja erinevate reklaamiandjate pakkumisi kasutajareklaamide kuvamiseks2 kuud
frKasutab Facebook reklaamitoodete edastamiseks, näiteks reaalajas pakkumiste tegemine kolmandatest osapooltest reklaamiandjatelt3 kuud
trKasutab Facebook reklaamitoodete edastamiseks, näiteks reaalajas pakkumiste tegemine kolmandatest osapooltest reklaamiandjateltSessioon
uidRegistreerib kasutaja unikaalse ID, mis tunneb ära kasutaja brauseri, kui külastatakse sama reklaamivõrku kasutavaid lehti. Eesmärk on optimeerida reklaamide näitamist kasutaja liikumiste põhjal ja erinevate reklaamiandjate pakkumisi kasutajareklaamide kuvamiseks2 kuud
_hjTLDTestSelleks, et kontrollida, kas kasutaja brauseris on küpsised lubatudSessioon

7.5 Võite portaalis küpsised kustutada või blokeerida igal ajal oma brauseri seadetes. Mõned küpsised võivad olla aga vajalikud portaali toimimiseks. Seega peaksite mõistma, et küpsiste blokeerimisel või kustutamisel ei pruugi mõned portaali osad korrektselt toimida.

7.6 Rohkem üldist informatsiooni küpsiste kohta, sealhulgas sessiooniküpsiste ja alaliste küpsiste erinevuste kohta, leiate www.allaboutcookies.org.

7.7 Kui teil on küsimusi küpsiste kasutamise kohta, võite meiega ühendust võtta alltoodud kontaktandmetel.

8. TEIE ÕIGUSED

8.1 MyDello soovib tagada, et kõik andmesubjekti õigused, mis tulenevad kohalduvatest õigusaktidest, on teile alati garanteeritud. Eelkõige on igal andmesubjektil:

8.1.1 õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida MyDello teie kohta töötleb;

8.1.2 õigus nõuda, et MyDello parandaks mis tahes ebaõiged isikuandmed;

8.1.3 õigus nõuda, et MyDello kustutaks teie isikuandmed ja/või piiraks teie isikuandmete töötlemist, kui meil ei ole töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust;

8.1.4 õigus saada oma töödeldud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning õigus edastada oma isikuandmed muule vastutavale töötlejale;

8.1.5 õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

8.2 Kui leiate, et teie õigusi on rikutud, võite võtta ühendust oma jurisdiktsiooni järelevalveasutusega (Eestis Andmekaitse Inspektsioon, aadress Tatari 39, Tallinn 10134, info@aki.ee) või muule pädevale asutusele oma jurisdiktsioonis – leiate oma andmekaitse asutuse järgmisel veebilehel: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en ).

9. KOHALDUV ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON

Privaatsuspõhimõtetele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Mis tahes privaatsuspõhimõtetest tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus Eesti Vabariigis, välja arvatud juhul, kui teil on seadusest tulenev õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse.

10. KONTAKTANDMED

Kui teil on küsimusi privaatsuspõhimõtete või küpsiste põhimõtete kohta või mure seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid kasutame või kui tahate teostada oma õigusi ülalkirjeldatud viisil, võtke meiega ühendust e-posti teel või kirjalikult alltoodud kontaktandmete vahendusel:

MyDello OÜ
e-post: info@mydello.com
aadress: Punane tn 73, Tallinn 13619, Eesti
telefon: +372 53307900