Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 14.09.2021

Denna sekretesspolicy beskriver de principer och rutiner för sekretess som MyDello har antagit och ska tillämpas på alla relationer mellan MyDello och kunden i samband med kundens användning av portalen och tillhandahållandet av tjänster från MyDello som kunden beställer via portalen. Genom att göra beställningen i portalen bekräftar kunden att han/hon har läst sekretesspolicyn och har godkänt villkoren för behandling av sina personuppgifter som angivits vid registrering och användning av portalen i enlighet med villkoren.

Om de inte anges i denna sekretesspolicy används termerna i sekretesspolicyn i den betydelse de har i MyDellos villkor för MyDello-tjänster, tillgängliga på https://mydello.com/terms-of-service/ och/eller i den betydelse de har i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (“GDPR”).

1. DEFINITIONER

“Registrerad”En fysisk person som använder MyDellos tjänster eller vars personuppgifter behandlas av MyDello.
“Personuppgiftsansvarig”En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Vid tillämpningen av denna sekretesspolicy är MyDello personuppgiftsansvarig för sina kunders personuppgifter.
“Personuppgiftsbiträde”Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Till exempel är transportörer, enligt definitionen i villkoren, personuppgiftsbiträden för MyDello.
“GDPR”Definieras i ingressen.
“MyDello”är MyDello OÜ, ett företag som är registrerat i Estland, med organisationsnummer 14582031, adress Punane tn 73, 13619 Tallinn, Estland, e-postadress info@mydello.com, telefonnummer +372 53307900;
“Personuppgifter”Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteter.
BehandlingEn åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, rådgivning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

2. VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OCH VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

När du har valt att använda MyDellos tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter för att möjliggöra tjänsterna för dig (den registrerade) via vår portal.

2.1 Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss direkt när du använder vår portal.

2.3 Vi behandlar också personuppgifter som lämnas till oss när du kontaktar oss med en fråga eller ett ärende via portalen eller via någon annan kanal (t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande). I sådana fall behandlar vi dina personuppgifter som ingår i förfrågan i den utsträckning som är nödvändig för att svara dig.

2.4 Personuppgifter som vi behandlar om dig när du använder vår portal kan innehålla följande uppgifter om dig:

2.4.1 allmänna personuppgifter: förnamn, efternamn, kundtyp (fysisk eller juridisk person), ID-handling;

2.4.2 kontaktuppgifter: e-postadress som du uppger till oss när du beställer tjänster via portalen; uppgifter om avsändarens och mottagarens företag; uppgifter om den auktoriserade mottagaren av försändelsen som ska kontaktas om detta är nödvändigt för att leverera försändelsen (namn, e-post, telefonnummer eller annat lämpligt kommunikationsmedel).

2.4.3 uppgifter relaterade till den beställda tjänsten: alla uppgifter som du lämnar till oss via vår portal när du beställer tjänster via portalen, t.ex. information om försändelsen (inkl. bekräftelse på att leveransen inte innehåller farligt gods t.ex.); upphämtningsplats, leveransplats, namn och kontaktuppgifter för den auktoriserade mottagaren av försändelsen;

2.4.4 betalningsuppgifter: information om betalningen för tjänsterna, inklusive de betalningsmetoder som används för att genomföra nödvändiga betalningar; sådana uppgifter kan innefatta ditt kontonummer, skickade betalningar och annan information om betalningar;

2.4.5 tekniska data – för att säkerställa ett smidigt tillhandahållande av våra tjänster kan vi behandla tekniska data, vilket kan inbegripa din enhets Internetprotokolladress (IP-adress), webbläsarinformation, information om din enhets operativsystem, inställningar, språk, datum för enheten och annan nödvändig information som också kan erhållas genom användning av cookies i vår portal.

3. VILKEN ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till dig (läs MyDello-villkoren). Rättslig grund för sådan databehandling är GDPR artikel 6-1-(b), dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

3.2 I vissa situationer kan vi behandla dina personuppgifter när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, t.ex. för bokföringsändamål enligt tillämplig bokföringslagstiftning. Rättslig grund för sådan databehandling är GDPR artikel 6-1-(c).

3.3 I vissa specifika situationer kan vi också behandla dina personuppgifter när behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose våra berättigade intressen. Rättslig grund för sådan behandling av uppgifter är GDPR artikel 6-1-(f). I sådana fall ska vi se till att behandlingen är proportionerlig och att vi har genomfört en konsekvensbedömning av berättigade intressen. För vårt berättigade intresse analyserar vi till exempel hur våra tjänster och vår portal används av våra kunder så att vi kan ge bättre service; när behandlingen är nödvändig i samband med en utredning av misstänkt eller faktiskt bedrägeri eller annan olaglig verksamhet eller i samband med företagsförsäljning, sammanslagning, omorganisation, upplösning eller liknande händelse.

3.4 Mer specifikt behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

PersonuppgifterBehandlingens ändamålRättslig grund
Förnamn, efternamn, kundtyp (fysisk person/juridisk person), e-postadress, uppgifter om försändelsen (inkl. information om farligt gods), upphämtningsställe, leveransställe, betalningsuppgifter, ID-handling.Att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsterna i enlighet med de allmänna villkoren.GDPR art. 6 (1) (b)
Bokföringsrelaterade uppgifter, t.ex. fakturorAtt uppfylla vår lagstadgade skyldighet enligt bokföringslagstiftningen, genom att behandla transaktionernas verifikationer. .GDPR art. 6 (1) (c)
Tekniska dataVårt berättigade intresse av att säkerställa säkerhet, kontinuitet och/eller förbättring av portalen.GDPR art. 6 (1) (f)

4. NÄR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 I den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster kan vi dela dina personuppgifter med vissa tredje parter.

4.2 När du beställer tjänster via portalen delar vi dina personuppgifter med den specifika transportören, som ska transportera din försändelse. Följande personuppgifter delas med transportören: ditt namn (förnamn och efternamn), uppgifter om försändelsen (inkl. information om farligt gods), upphämtningsställe, leveransställe.

4.3 Vi kan också dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT-leverantörer, leverantörer av webbservertjänster eller andra tjänsteleverantörer.  MyDello ska välja tjänsteleverantörer som bekräftar att de behandlar personuppgifter i enlighet med tillämpliga sekretessbestämmelser och denna sekretesspolicy. MyDello kommer aldrig att sälja eller på annat sätt utnyttja våra kunders personuppgifter i strid med våra villkor.

4.4 Vi kan också överföra dina personuppgifter till tredje land, dvs. länder utanför EU/EES-området, för de ändamål som förklaras i denna sekretesspolicy. När vi överför dina personuppgifter till tredje land kommer vi att se till att överföringen är föremål för lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR och att dina rättigheter skyddas.

5. HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1 MyDello lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att behandla personuppgifter eller i enlighet med tillämplig lag.

5.2 Personuppgifter i samband med avtal kan sparas under avtalets löptid och på grundval av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR fram till slutet av de lagstadgade preskriptionstiderna enligt tillämplig lag. Följaktligen behåller MyDello som en allmän regel dina personuppgifter så länge som de är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsterna under löptiden för det avtal som ingåtts mellan dig och MyDello och i tre år efter avtalets upphörande.

5.3 I enlighet med bokföringslagen sparar vi bokföringshandlingar i sju år.

5.4 Tekniska data som samlas in med hjälp av cookies sparas på det sätt som anges i avsnittet “Cookies”.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller utlämnande, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse använder vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som följer gällande lagar. Dessa åtgärder omfattar, men är inte begränsade till, genomförandet av lämpliga datasäkerhetssystem, skydd av filer i pappersformat och elektroniskt format med tekniska och logiska medel, kontroll och begränsning av åtkomsten till dokument och byggnader.

7. COOKIES

7.1 Vår portal använder cookies. Det här avsnittet innehåller vår cookiepolicy (Cookiepolicyn) som gäller när du använder portalen.

7.2 Cookies är små datafiler som lagras på din hårddisk av en webbplats. Cookies hjälper oss att övervaka och förbättra funktionaliteten och användningen av vår portal och din upplevelse av portalen. Vi kan använda cookies för att se vilka områden och funktioner som är populära och för att räkna besök på vår portal för att känna igen dig som en återkommande besökare och för att skräddarsy din upplevelse av portalen enligt dina preferenser. Vi kan också använda cookies för målinriktning eller annonsering.

7.3 Vi kan använda följande typer av cookies på vår portal:

7.3.1 Strikt nödvändiga cookies, som är nödvändiga för att du ska kunna navigera och använda portalens funktioner.

7.3.2 Funktionella cookies, som registrerar information om val du har gjort som gör att vi kan anpassa portalen till dina behov. Funktionscookies kommer ihåg val som du gör.

7.3.3 Statistikcookies, som registrerar information om hur vår portal används, för att få kunskap om hur ofta vår portal besöks, var på vår portal våra besökare tillbringar mest tid, hur ofta de interagerar med en sida eller del av en sida, detta gör det möjligt för oss att göra strukturen, navigeringen och innehållet i vår portal så användarvänliga som möjligt.

7.3.4 Reklamcookies och tredjepartscookies som gör det möjligt för annonsörer att spåra din användning av portalen för att rikta annonser och innehåll som kan intressera dig mest.

7.4 De specifika cookies som portalen använder är följande:

NamnSyfteAnvändningstid
_gaRegistrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen.2 år
_gatAnvänds av Google Analytics för att strypa förfrågningsfrekvensen.1 dag
_gidRegistrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen.1 dag
_hjidStäller in ett unikt ID för sessionen. Detta gör det möjligt för webbplatsen att få uppgifter om besökarnas beteende för statistiska ändamål.1 år
_hjidStäller in ett unikt ID för sessionen. Detta gör det möjligt för webbplatsen att få uppgifter om besökarnas beteende för statistiska ändamål.Permanent
_fbpAnvänds av Facebook för att tillhandahålla en rad annonsprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.3 månader
_hjIncludedInSampleBestämmer om användarens navigering ska registreras i en viss statistisk platshållare.Session
ads/ga-audiencesAnvänds av Google AdWords för att återknyta besökare som sannolikt kommer att omvandlas till kunder baserat på besökarens onlinebeteende på olika webbplatser.Session
cidOptimerar annonsvisningen baserat på användarens rörelse i kombination och olika annonsörers bud för att visa användarannonser.2 månader
frAnvänds av Facebook för att tillhandahålla en rad annonsprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.3 månader
trAnvänds av Facebook för att tillhandahålla en rad annonsprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.Session
uidRegistrerar ett unikt användar-ID som känner igen användarens webbläsare när denne besöker webbplatser som använder samma annonsnätverk. Syftet är att optimera visningen av annonser baserat på användarens rörelser och olika annonsleverantörers bud för att visa användarannonser.2 månader
_hjTLDTestFör att kontrollera om användarens webbläsare har cookies aktiverade.Session

7.5 Du kan när som helst radera eller blockera cookies på portalen genom inställningarna i din webbläsare. Vissa cookies kan dock vara nödvändiga för portalens funktionalitet. Du förstår därmed, att när du blockerar eller raderar cookies, kan det hända att vissa funktioner i portalen inte fungerar korrekt.

7.6 För mer allmän information om cookies, inkl. skillnaden mellan sessionscookies och permanenta cookies, se www.allaboutcookies.org.

7.7 Om du har några frågor om användningen av cookies kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

8. DINA RÄTTIGHETER

8.1 MyDello är engagerad i att se till att du alltid är garanterad alla registrerades rättigheter, som uppstår enligt tillämplig lag.. I synnerhet har varje registrerad person:

8.1.1 rätt att få tillgång till de personuppgifter som MyDello behandlar om dig;

8.1.2 rätt att begära att MyDello rättar felaktiga personuppgifter om dig;

8.1.3 rätt att begära att MyDello raderar dina personuppgifter och/eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter om vi inte har en giltig rättslig grund för behandlingen;

8.1.4 rätt att få dina behandlade personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig;

8.1.5 rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

8.2 Om du anser att dina rättigheter har kränkts, kan du kontakta och lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som är tillämplig i din jurisdiktion (Dataskyddsinspektionen i Estland, adress Tatari 39, 10134 Tallinn, info@aki.ee eller annan behörig myndighet i din jurisdiktion – du kan hitta din dataskyddsmyndighet på följande webbplats: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

9. GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

Denna sekretesspolicy ska regleras av lagstiftningen i Republiken Estland. Alla tvister som uppstår i samband med denna sekretesspolicy ska avgöras vid Harju tingsrätt i Republiken Estland, såvida du inte har rätt att vända dig till domstolen där du bor i enlighet gällande lagstiftning.

10. KONTAKTER

Om du har några frågor om denna sekretess- eller cookiepolicy eller om du är orolig över hur vi använder dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan, kan du kontakta oss via e-post eller skriftligen genom att använda följande kontaktuppgifter:

MyDello OÜ
e-post: info@mydello.com
adress: Punane tn 73, 13619 Tallinn, Estland
telefon: +372 53307900