Veicat bezmaksas reģistrāciju un izbaudiet loģistikas nākotni jau šodien.
Izveidot kontu bez maksas!

Privātuma politika

Pēdējās izmaiņas: 2021.gada 14.septembrī.

Šī Privātuma politika apraksta MyDello īstenotos privātuma principus un praksi un ir piemērojama visām attiecībām starp MyDello un Klientu saistībā ar Portāla lietošanu no Klienta puses un Klienta ar Portāla starpniecību pasūtīto Pakalpojumu sniegšanu no MyDello puses. Veicot Pasūtījumu Portālā, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku un ir atzinis noteikumus savu reģistrācijas Portālā brīdī un portāla lietošanas laikā izpausto Personas datu apstrādei saskaņā ar Noteikumiem.

Ja vien šajā Privātuma politikā nav definēts citādi, Privātuma politikā lietotos terminus lieto nozīmē, kāda tiem piešķirta MyDello pakalpojumu Noteikumos, kas pieejami šeit: https://mydello.com/terms-of-service/, un/vai nozīmē, kāda tiem piešķirta Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas  (EU) 2016/679 (“VDAR”) 4.pantā.

Ja šai Privātuma politikai ir redakcijas jebkurā citā valodā, noteicošā ir šīs Privātuma politikas redakcija angļu valodā.

1. definīcijas

“Datu subjekts”Fiziska persona, kura lieto  MyDello Pakalpojumus vai kuras Personas datus apstrādā MyDello.
Datu pārzinis” vai “PārzinisFiziska vai juridiska persona publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Šis Privātuma politikas izpratnē, MyDello ir datu pārzinis attiecībā uz savu Klientu Personas datiem.
Datu apstrādātājs” vai “ApstrādātājsFiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā Personas datus. Piemēram, Pārvadātāji, kā definēts Noteikumos, ir MyDello Datu apstrādātāji.
VDARDefinēts dokumenta preambulā.
MyDelloir MyDello OÜ, sabiedrība, kas reģistrēta Igaunijā, reģistrācijas numurs: 14582031, adrese: Punane tn 73, Tallina 13619, Igaunija, elektroniskā pasta adrese: info@mydello.com, tālruņa numurs: +372 53307900;
Personas datiJebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, atrašanās vietas datiem vai tiešsaistes identifikatoru, vai balstoties uz vienu vai vairākiem raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
ApstrādeJebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

2. kāpēc mēs apstrādājam personas datus un kādus personas datus mēs apstrādājam?

2.1 Ja Jūs esat izvēlējušies izmantot MyDello Pakalpojumus, mums ir nepieciešams apstrādāt Jūsu Personas datus, lai sniegtu Jums (datu subjektam) Pakalpojumus ar mūsu Portāla starpniecību.

2.2 Mēs apstrādājam Personas datus, kas tiek mums iesniegti tieši no Jūsu puses mūsu Portāla lietošanas laikā.

2.3 Mēs tāpat apstrādājam Personas datus, kas tiek mums iesniegti, kad Jūs vēršaties pie mums ar pieprasījumu vai jautājumu ar Portāla starpniecību vai ar jebkura cita kanāla starpniecību (piemēram, nosūtot elektroniskā pasta ziņojumu). Šādā gadījuma mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, kas ir ietverti informācijas pieprasījumā, ciktāl tas ir nepiecienāms, lai atbildētu Jums.

2.4 Personas dati, ko mēs apstrādājam par Jums mūsu Portāla lietošanas laikā, var ietvert šādus datus par Jums:

2.4.1 vispārīga personas informācija: vārds; uzvārds; klienta veids (fiziska persona vai juridiska persona); personas identitāti apliecinošs dokuments;

2.4.2 kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese, ko Jūs mums izpaužat, pasūtot jebkādus Pakalpojumus ar Portāla starpniecību; Sūtījuma nosūtītāja un saņēmēja uzņēmuma dati; Sūtījuma pilnvarotā saņēmēja,  ar kuru, ja nepieciešams, jāsazinās, lai piegādātu Sūtījumu, dati (vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs vai citi atbilstoši sakaru līdzekļi);

2.4.3 ar pasūtīto Pakalpojumu saistītie dati: jebkuri dati, ko Jūs mums izpaužat ar mūsu Portāla starpniecību, pasūtot jebkādus Pakalpojumus ar Portāla starpniecību, piemēram, informācija par Sūtījumu (ieskaitot, piemēram, apstiprinājumu, ka piegāde neietver Bīstamo kravu); Saņemšanas punkts; Piegādes punkts; Sūtījuma pilnvarotā saņēmēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija;

2.4.4 maksājuma dati: informācija par Pakalpojumu apmaksu, ieskaitot nepieciešamo maksājumu veikšanai izmantotās apmaksas metodes; šādi dati var ietvert Jūsu konta numuru, nosūtītos maksājumus un citu ar maksājumiem saistītu informāciju;

2.4.5 tehniskie dati – lai nodrošinātu mūsu Pakalpojumu netraucētu sniegšanu, mēs varam apstrādāt tehniskos datus, kas var ietvert Jūsu ierīces Interneta protokola adresi (IP adresi), pārlūka informāciju, informāciju par Jūsu ierīces operētājsistēmu, iestatījumiem, valodu, ierīces datumu un citu nepieciešamo informāciju, ko var iegūt arī ar sīkdatņu lietošanas starpniecību mūsu Portālā.

3. kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?

3.1 Mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, lai sniegtu Jums pakalpojumus (lūdzam iepazīties ar MyDello Noteikumiem). Šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts, proti, apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

3.2 Noteiktās situācijās, mēs varam apstrādāt Jūsu Personas datus, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram,  grāmatvedības nolūkos saskaņā ar piemērojamajiem grāmatvedības tiesību aktiem. Šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.

3.3 Noteiktās konkrētās situācijās, mēs varam apstrādāt Jūsu Personas datus arī tad, ja Jūsu Personas datu apstrāde ir vajadzīga mūsu leģitīmo interešu ievērošanai. Šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts. Šādā gadījumā mēs nodrošinām, ka apstrāde ir samērīga un ka mēs esam veikuši mūsu leģitīmo interešu ietekmes novērtējumu. Piemēram, lai ievērotu mūsu leģitīmas intereses, mēs analizējam to, kā mūsu Klienti lieto mūsu Pakalpojumus un Portālu, lai mēs varētu nodrošināt labāku apkalpošanu; ja apstrāde ir vajadzīga saistībā ar  izmeklēšanu par aizdomām par vai faktisku krāpniecisku darbību vai citu nelikumīgu darbību, vai saistībā ar uzņēmuma pārdošanu, apvienošanu, reorganizāciju, darbības izbeigšanu vai tamlīdzīgu notikumu.

3.4 Jo īpaši, mēs apstrādājam šādus Personas datus šādiem nolūkiem:

Personas datiApstrādes nolūksJuridiskais pamats
Vārds, uzvārds, klienta veids (fiziska personas/juridiska persona), elektroniskā pasta adrese, informācija par Sūtījumu (ieskaitot informāciju par Bīstamo kravu), Saņemšanas punktu, Piegādes punktu, Norēķinu informācija; personas identitāti apliecinošs dokumentsPakalpojumu sniegšanas nodrošināšana saskaņā ar NoteikumiemVDAR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts
Ar grāmatvedību saistīti dati, piemēram, rēķiniMūsu no grāmatvedības tiesību aktiem izrietošā juridiskā pienākuma apstrādāt darījumu attaisnojuma dokumentus izpildeVDAR 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts
Tehniskie datiMūsu leģitīmās intereses nodrošināt Portāla drošību, darbības nepārtrauktību un/vai uzlabošanuVDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts

4. kad mēs nododam jūsu personas datus?

4.1 Ciktāl tas ir nepieciešams mūsu Pakalpojumu sniegšanai, mēs varam nodot Jūsu Personas datus noteiktām trešajām personām.

4.2 Pasūtot Pakalpojumus ar Portāla starpniecību, mēs nododam Jūsu Personas datus konkrētam Pārvadātājam, kurš pārvadās Jūsu Sūtījumu. Pārvadātājam tiek nodoti šādi Personas dati: Jūsu vārds (vārds un uzvārds); informācija par Sūtījumu (ieskaitot informāciju par Bīstamo kravu), Saņemšanas punktu, Piegādes punktu.

4.3 Mēs varam nodot Jūsu Personas datus arī trešo personu piegādātajiem, kuri sniedz mums pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumu piegādātājiem, tīmekļa servera pakalpojumu sniedzējiem vai citiem pakalpojumu sniedzējiem.  MyDello izvēlas pakalpojumu sniedzējus, kuri apstiprina apņemšanos apstrādāt Personas datus saskaņā ar piemērojamajiem privātuma noteikumiem un šo Privātuma politiku. MyDello nekad nepārdos un nekādā citā veidā neizmantos mūsu Klientu Personas datus pretēji mūsu Noteikumiem.

4.4 Mēs varam nosūtīt Jūsu Personas datus arī uz trešajām valstīm, t.i., valstīm ārpus  ES/EEZ teritorijas, šajā Privātuma politikā izskaidrotajos nolūkos. Nosūtot Jūsu Personas datus uz trešajām valstīm, mēs nodrošināsim, lai šādai nosūtīšanai tiktu piemērotas atbilstošas garantijas saskaņā ar VDAR un, lai tiktu aizsargātas Jūsu tiesības.

5. cik ilgi tiek glabāti jūsu personas dati?

5.1 MyDello neglabā Personas datus ilgāk, nekā tas nepieciešams Personas datu apstrādes nolūkos vai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

5.2 Ar līgumiem saistītie Personas dati var tikt uzglabāti līguma darbības laikā un balstoties uz mūsu leģitīmajam interesēm saskaņā ar VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, līdz likumā noteikto noilgumu termiņu beigām saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, Līdz ar to, kopumā, MyDello glabā Jūsu Personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai starp Jums un MyDello noslēgtā līguma darbības laikā un vēl 3 (trīs) gadus pēc līguma termiņa beigām.

5.3 Saskaņā ar Grāmatvedības likumu, mēs glabājam grāmatvedības dokumentus 7 (septiņus) gadus.

5.4 Tehniskos datus, kas ievākti ar sīkdatņu lietošanas starpniecību, uzglabā kā norādīts sadaļā “Sīkdatnes”.

6. kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Lai aizsargātu Jūsu Personas datus no neatļautas piekļuves, prettiesiskas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas, mēs izmantojam piemērotus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem. Šie pasākumi ietver, bet neaprobežojas ar atbilstošu datoru drošības sistēmu īstenošanu, papīra  un elektroniskā formāta datņu aizsardzību ar tehniskiem un loģiskiem līdzekļiem, piekļuves dokumentiem un ēkām kontrolēšanu un ierobežošanu.

7. sīkdatnes

7.1 Mūsu Portāls izmanto sīkdatnes. Šajā sadaļā ir ietverta mūsu sīkdatņu politika (Sīkdatņu politika), kas ir piemērojama, kad Jūs lietojat Portālu.

7.2 Sīkdatnes ir nelielas datu datnes, ko tīmekļvietne saglabā Jūsu cietā diska diskdzinī. Sīkdatnes palīdz mums pārraudzīt un pilnveidot mūsu Portāla funkcionalitāti un lietojumu un Jūsu pieredzi Portālā. Mēs varam izmantot sīkdatnes, lai redzētu, kādas jomas un iezīmes ir populāras un veiktu mūsu Portāla apmeklējumu uzskaiti, lai atpazītu Jūs kā atkārtotu apmeklētāju un pielāgotu Jūsu pieredzi Portālā atbilstoši Jūsu vēlmēm. Mēs varam izmantot sīkdatnes arī mērķētas informācijas vai reklāmas nolūkos.

7.3 Mēs varam izmantot šāda veida sīkdatnes mūsu Portālā:

7.3.1 Strikti nepieciešamas sīkdatnes, kas ir būtiskas, lai Jūs varētu pārvietoties Portālā un lietot Portāla iespējas.

7.3.2 Funkcionālās sīkdatnes, kas reģistrē informāciju par Jūsu izdarītajām izvēlēm, ļaujot mums pielāgot Portālu Jūsu vajadzībām. Funkcionalitātes sīkdatnes atceras Jūsu izdarītās izvēles.

7.3.3 Statistikas sīkdatnes, kas reģistrē informāciju par veidu, kādā tiek lietots mūsu Portāls, lai iegūtu zināšanas par to, cik bieži mūsu Portālu apmeklē, kurā mūsu Portāla sadaļā apmeklētāji pavada visvairāk laika, cik bieži viņi mijiedarbojas ar lapu vai lapas daļu, tādējādi ļaujot mums padarīt mūsu Portāla struktūru, pārvietošanos tajā un tā saturu pēc iespējas lietotājam draudzīgāku.

7.3.4 Reklāmas sīkdatnes un trešo personu sīkdatnes, kas ļauj reklāmas devējiem izsekot Portāla lietošanu no Jūsu puses, lai mērķtiecīgi pielāgotu reklāmu un saturu, kas varētu Jūs interesēt visvairāk.

7.4 Konkrētas Portālā lietotās sīkdatnes ir šādas:

NosaukumsNolūksUzglabāšanas laiks
_gaReģistrē unikālu identifikatoru (ID), ko izmanto, lai izveidotu statistiskos datus par to, kā apmeklētājs lieto tīmekļvietni2 gadi
_gatTo izmanto Google Analytics,  lai regulētu pieprasījumu ātrumu1 diena
_gidReģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai izveidotu statistiskos datus par to, kā apmeklētājs lieto tīmekļvietni1 diena
_hjidIestata unikālu ID sesijai. Tas ļauj tīmekļvietnei iegūt datus par apmeklētāja uzvedību statistikas nolūkos1 gads
_hjidIestata unikālu ID sesijai. Tas ļauj tīmekļvietnei iegūt datus par apmeklētāja uzvedību statistikas nolūkosPastāvīgi
_fbpTo izmanto Facebook, lai nodrošinātu dažādus reklāmas produktus, piemēram, reāllaika vairāksolīšanu no trešo personu reklāmas devējiem3 mēneši
_hjIncludedInSampleNosaka, vai lietotāja pārvietošanos vajadzētu reģistrēt noteiktā statistiskās vietas turētājā.Sesija
ads/ga-audiencesTo izmanto Google AdWords, lai  atkārtoti piesaistītu apmeklētājus, kuri, visticamāk kļūs par klientiem, balstoties uz apmeklētāja tiešsaistes uzvedību dažādās tīmekļvietnēsSesija
cidOptimizē reklāmu attēlojumu, balstoties uz lietotāja kopējo kustību un dažādu reklāmas devēju piedāvājumiem lietotāju reklāmu attēlošanai2 mēneši
frTo izmanto Facebook, lai nodrošinātu dažādus reklāmas produktus, piemēram, reāllaika vairāksolīšanu no trešo personu reklāmas devējiem3 mēneši
trTo izmanto Facebook, lai nodrošinātu dažādus reklāmas produktus, piemēram, reāllaika vairāksolīšanu no trešo personu reklāmas devējiemSesija
uidReģistrē unikālu lietotāja ID, kas atpazīst lietotāja pārlūku, apmeklējot tīmekļvietnes, kas izmanto vienu reklāmas tīklu. Nolūks ir optimizēt  reklāmu attēlojumu, balstoties uz lietotāja kustībām un dažādu reklāmas devēju piedāvājumiem lietotāju reklāmu attēlošanai2 mēneši
_hjTLDTestLai pārbaudītu, vai lietotāja pārlūkā ir iespējotas sīkdatnesSesija

7.5 Jūs varat jebkurā laikā dzēst vai bloķēt sīkdatnes Portālā ar sava pārlūka iestatījumu starpniecību. Tomēr, noteiktas sīkdatnes var būt nepieciešamas Portāla funkcionalitātei. Līdz ar to, Jūs saprotat, ka bloķējot vai dzēšot sīkdatnes, dažas Portāla iezīmes varētu nedarboties pareizi.

7.6 Vairāk vispārīgas informācijas par sīkdatnēm, tostarp, par atšķirību starp sesijas un pastāvīgajām sīkdatnēm, lūdzam skatīt tīmekļvietnē:  www.allaboutcookies.org.

7.7 Ja Jums rodas jebkādi jautājumi saistībā ar sīkdatņu lietošanu, Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā sniegto kontaktinformāciju.

8. Jūsu tiesības

8.1 MyDello ir apņēmies nodrošināt, lai Jums vienmēr tiktu garantētas visas no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās datu subjekta tiesības. Jo īpaši, jebkuram datu subjektam ir:

8.1.1 tiesības piekļūt Personas datiem, ko  MyDello apstrādā par Jums;

8.1.2 tiesības pieprasīt, lai MyDello labotu jebkādus neprecīzus Personas datus par Jums;

8.1.3 tiesības pieprasīt, lai MyDello dzēstu Jūsu Personas datus un/vai ierobežotu Jūsu Personas datu apstrādi, ja mums nav nekāda spēka esoša juridiskā pamata apstrādei;

8.1.4 tiesības saņemt Jūsu apstrādātos Personas datus  strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības nosūtīt savus Personas datus citam Pārzinim;

8.1.5 tiesības iebilst pret savu Personas datu apstrādi.

8.2 Ja  Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, Jūs varat vērsties un iesniegt sūdzību Jūsu jurisdikcijai piemērojamajā uzraudzības iestādē (Datu aizsardzības inspekcijā Igaunijā, adrese:  Tatari 39, Tallina 10134, info@aki.ee vai citā kompetentajā iestādē Jūsu jurisdikcijā  – Jūs varat atrast savu datu aizsardzības iestādi, apmeklējot šādu tīmekļvietni: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

9. piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šai Privātuma politikai piemērojami Igaunijas Republikas tiesību akti. Jebkurus strīdus, kas izriet no šīs Privātuma politikas, izšķir Harju apgabaltiesā Igaunijas Republikā, ja vien Jums nav tiesību vērsties Jūsu dzīvesvietas tiesā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

10. kontaktinfomrācija

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku vai Sīkdatņu politiku vai jebkādas bažas par to, kā mēs lietojam Jūsu personas datus, vai Jūs vēlaties īstenot savas iepriekš tekstā aprakstītās tiesības, Jūs varat sazināties ar mums ar elektroniskā pasta starpniecību vai rakstiski, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

MyDello OÜ
e-pasts: info@mydello.com
adrese: Punane tn 73, Tallina 13619, Igaunija
tālrunis: +372 53307900