Užregistruok nemokamą paskyrą ir mėgaukis ateities logistikos privalumais jau šiandien.
Susikurk nemokamą paskyrą!

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-09-14

Šioje Privatumo politikoje aprašomi „MyDello“ nustatyti privatumo principai ir praktikos ir ji taikoma visiems tarp „MyDello“ ir Kliento sukurtiems santykiams, kurie susiję su Portalo naudojimu iš Kliento pusės ir Paslaugų, kurias užsako Klientas per Portalą, teikimu iš „MyDello“ pusės. Pateikdamas Užsakymą Portale, Klientas patvirtina, kad perskaitė Privatumo politiką ir pripažįsta jo (jos) Asmens duomenų, kurie buvo atskleisti registracijos ir Portalo naudojimo metu, tvarkymo sąlygas, vadovaujantis Sąlygose numatytais reikalavimais.

Jei nėra apibrėžtos šioje Privatumo politikoje, joje vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę, kuri joms buvo suteikta „MyDello“ Sąlygose dėl „MyDello“ Paslaugų teikimo, kurias galima rasti https://mydello.com/terms-of-service/, ir (arba) reikšmę, kuri joms buvo suteikta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (BDAR) 4 straipsnyje.

Jei ši Privatumo politika yra išversta į bet kurią kitą kalbą, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

1. SĄVOKOS

Duomenų subjektasFizinis asmuo, kuris naudojasi „MyDello“ Paslaugomis arba kurio Asmens duomenis tvarko „MyDello“.
Duomenų valdytojas arba ValdytojasFizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kitas organas, kuris vienas ar drauge su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus. Šios Privatumo politikos tikslais, „MyDello“ yra savo Klientų Asmens duomenų valdytojas.
Duomenų tvarkytojas arba TvarkytojasFizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri tvarko Asmens duomenis valdytojo vardu. Pavyzdžiui, Vežėjai, kurių sąvoka apibrėžta Sąlygose, yra „MyDello“ Duomenų tvarkytojai.
BDARReikšmė apibrėžta įžangoje.
„MyDello“MyDello OÜ, Estijoje įsteigta bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 14582031, adresas Punane tn 73, Talinas 13619, Estija, el. pašto adresas info@mydello.com, tel. nr.  +372 53307900.
Asmens duomenysBet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ar interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
TvarkymasBet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, sugretinimas ar sujungimas, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2. KODĖL MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

2.1 Kai nusprendžiate naudotis „MyDello“ Paslaugomis, mes turime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kad galėtume suteikti Jums (duomenų subjektui) Paslaugas per mūsų Portalą.

2.2 Mes tvarkome Asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate tiesiogiai mūsų Portalo naudojimo eigoje.

2.3 Mes taip pat tvarkome Asmens duomenis, kurie pateikiami mums, kai susisiekiate su mumis pateikdami užklausą arba klausimą Portale, arba bet kuriuo kitu kanalu (pavyzdžiui, atsiųsdami el. laišką). Tokiu atveju mes tvarkome Jūsų užklausoje nurodytus Asmens duomenis tiek, kiek to reikia tam, kad galėtume pateikti Jums atsakymą.

2.4 Mūsų tvarkomi Asmens duomenys apie Jus Portalo naudojimo metu gali apimti šiuos duomenis apie Jus:

2.4.1 bendrąją asmeninę informaciją: vardą, pavardę, kliento tipą (fizinis asmuo arba juridinis asmuo), asmens tapatybės dokumentą;

2.4.2 kontaktinius duomenis: el. pašto adresą, kurį atskleidžiate mums, kai užsakote bet kokias Paslaugas per Portalą, siuntėjo bendrovės ir Siuntos gavėjo duomenis, įgalioto Siuntos gavėjo, su kuriuo reikia susisiekti, norint pristatyti Siuntą (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris ar kitos atitinkamos ryšių priemonės);

2.4.3 su užsakyta Paslauga susijusius duomenis: bet kokius duomenis, kuriuos atskleidžiate mums per mūsų Portalą, kai užsakote bet kokias Paslaugas per Portalą, pavyzdžiui, informacija apie Siuntą (pavyzdžiui, įskaitant patvirtinimą, kad joje nėra Pavojingų daiktų), Paėmimo vieta, Pristatymo vieta, įgalioto Siuntos gavėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;

2.4.4 su mokėjimu susijusius duomenis: informaciją dėl mokėjimo už Paslaugas, įskaitant mokėjimo metodus, kuriais naudojamasi atlikti reikiamus mokėjimus; tokie duomenys gali apimti Jūsų sąskaitos numerį, atliktus mokėjimus ir kitą su mokėjimais susijusią informaciją;

2.4.5 techninius duomenis: siekdami užtikrinti sklandų savo Paslaugų teikimą, mes galime tvarkyti techninius duomenis, kurie gali apimti įrenginio Interneto protokolo adresą (IP adresą), naršyklės informaciją, informaciją apie Jūsų įrenginio operacinę sistemą, nustatymus, kalbą, įrenginio datą ir kitą reikiamą informaciją, kuri gali būti gaunama naudojant slapukus mūsų Portale.

3. KOKS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS?

3.1 Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kad galėtume teikti Jums Paslaugas (prašome perskaityti „MyDello“ Sąlygas). Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b punkto nuostatos, t. y. asmens duomenys tvarkomi vykdant sutartį, kurią sudarė duomenų subjektas, arba duomenų subjekto prašymu norint imtis veiksmų prieš sudarant sutartį.

3.2 Tam tikrai atvejais mes galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai tvarkymas yra reikalingas užtikrinti atitiktį mums taikomam teisiniam įsipareigojimui, pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos tikslais pagal taikomus buhalterinės apskaitos įstatymus. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies c punkto nuostatos.

3.3 Tam tikrais konkrečiais atvejais mes taip pat galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Asmens duomenų tvarkymas yra reikalingas mūsų siekiamų teisėtų interesų tikslais. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies f punkto nuostatos. Tokiu atveju mes turime užtikrinti, kad tvarkymas būtų proporcingas ir kad atlikome teisėtų interesų vertinimą. Pavyzdžiui, mūsų teisėto intereso tikslais mes analizuojame, kaip mūsų Paslaugas ir Portalą naudoja mūsų Klientai, kad galėtume užtikrinti geresnį aptarnavimą; kai tvarkymo reikia dėl įtariamos ar faktinės sukčiavimo, ar kitos neteisėtos veiklos arba dėl bendrovės pardavimo, susijungimo, reorganizacijos, likvidavimo ar panašaus atvejo.

3.4 Tiksliau, mes tvarkome šiuos Asmens duomenis šiais tikslais:

Asmens duomenysTvarkymo tikslasTeisinis pagrindas
Vardas, pavardė, kliento tipas (fizinis asmuo / juridinis asmuo), el. pašto adresas, duomenys apie Siuntą (įskaitant informaciją apie Pavojingus daiktus), Paėmimo vieta, Pristatymo vieta, Mokėjimo duomenys, tapatybės dokumentasTeikti Paslaugas pagal Sąlygų nuostatasBDAR 6 str. 1 dalies b punkto nuostatos
Su apskaita susiję duomenys, pavyzdžiui, sąskaitos faktūrosMūsų teisinio įsipareigojimo, kylančio iš buhalterinės apskaitos įstatymų, tvarkyti pagrindžiančius sandorių dokumentus įgyvendinimasBDAR 6 str. 1 dalies c punkto nuostatos
Techniniai duomenysMūsų teisėtas interesas užtikrinti Portalo saugumą, tęstinumą ir (arba) gerinimąBDAR 6 str. 1 dalies f punkto nuostatos

4. KADA MES DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

4.1 Tiek, kiek to reikia mūsų Paslaugoms teikti, mes galime dalintis Jūsų Asmens duomenimis su tam tikromis trečiosiomis šalimis.

4.2 Užsakydami Paslaugas per Portalą, mes dalijamės Jūsų Asmens duomenimis su konkrečiu Jūsų Siuntą gabenančiu Vežėju. Su Vežėju dalijamasi šiais Asmens duomenimis: Jūsų pavadinimas (vardas ir pavardė), duomenys apie Siuntą (įskaitant informaciją apie Pavojingus daiktus), Paėmimo vieta, Pristatymo vieta.

4.3 Mes taip pat galime dalintis Jūsų Asmens duomenimis su paslaugas mums teikiančiais trečiųjų šalių tiekėjais, pvz., IT paslaugų tiekėjais, interneto serverių paslaugų tiekėjais ar kitais paslaugų tiekėjais. „MyDello“ pasirenka tuos paslaugų tiekėjus, kurie patvirtina Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus privatumo reglamentus ir šią Privatumo politiką. „MyDello“ niekada neparduos ir nenaudos savo Klientų Asmens duomenų, kas prieštarautų mūsų Sąlygų nuostatoms.

4.4 Mes taip pat galime perduoti Jūsų Asmens duomenis trečiosioms šalims, t. y. šalims už ES/EEE ribų šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais. Perduodami Jūsų Asmens duomenis trečiosioms šalims, mes užtikriname, kad perdavimui yra taikomos atitinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR ir Jūsų teisės yra apsaugotos.

5. KOKS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS?

5.1 „MyDello“ nesaugo Asmens duomenų ilgiau, nei to reikia Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba pagal taikomus teisės aktus.

5.2 Asmens duomenys, kurie susiję su sutartimis, gali būti saugomi sutarties laikotarpiu ir remiantis mūsų teisėtu interesu pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punkto nuostatas iki įstatymuose numatyto senaties termino pabaigos pagal taikomą teisę. Atitinkamai, „MyDello“ paprastai saugo Jūsų Asmens duomenis tiek, kiek to reikia teikti Paslaugas sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir „MyDello“, laikotarpiu ir 3 metus po sutarties termino pabaigos.

5.3 Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas mes saugome apskaitos dokumentus 7 metus.

5.4 Techniniai duomenys, kurie renkami naudojant slapukus, yra saugomi tokį laikotarpį, kuris nurodytas skyriuje „Slapukai“.

6. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Norėdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neleistinos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo, mes naudojame atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios atitinka taikytinus įstatymus. Šios priemonės apima, tačiau neapsiriboja atitinkamų kompiuterinių saugumo sistemų įgyvendinimu, popierinio ir elektroninio formato bylų apsauga techninėmis ir loginėmis priemonėmis, prieigos prie dokumentų ir pastatų kontrole bei ribojimu.

7. SLAPUKAI

7.1 Mūsų Portale naudojami slapukai. Šiame skyriuje pateikiama slapukų naudojimo politika (Slapukų politika), kuri taikoma tuo atveju, kai Jūs naudojatės Portalu.

7.2 Slapukai yra maži duomenų failai, kuriuos svetainė išsaugo Jūsų kietajame diske. Slapukai leidžia mums stebėti ir tobulinti mūsų Portalo funkcijas ir naudojimą bei Jūsų patirtį Portale. Mes galime naudoti slapukus, siekdami išsiaiškinti, kurios sritys ir funkcijos yra populiarios, ir nustatyti apsilankymų mūsų Portale skaičių tam, kad atpažintume Jus kaip sugrįžtantį lankytoją ir pritaikytume Jūsų patirtį Portale pagal Jūsų poreikius. Mes taip pat galime naudoti slapukus tikslinės reklamos tikslais.

7.3 Mes galime naudoti šių tipų slapukus savo Portale:

7.3.1 Būtinieji slapukai, kurie būtini tam, kad galėtume leisti Jums orientuotis Portale ir naudotis jo funkcijomis;

7.3.2 Funkciniai slapukai, kurie fiksuoja informaciją apie Jūsų pasirinkimus ir leidžia pritaikyti Portalo naudojimą pagal Jūsų poreikius. Funkciniai slapukai įsimena Jūsų pasirinkimus;

7.3.3 Statistiniai slapukai, kurie fiksuoja informaciją apie tai, kaip yra naudojamasi mūsų Portalu, suteikia informacijos apie tai, kaip dažnai lankomasi mūsų Portale, kuriuose mūsų Portalo puslapiuose lankytojai praleidžia daugiausiai laiko, kaip dažnai jie naudojasi puslapiu ar jo dalimi, o tai leidžia mums padaryti mūsų Portalo struktūrą, naršymą jame ir turinį kaip įmanoma patogesniu naudotojui;

7.3.4 Reklamos slapukai ir trečiųjų šalių slapukai, kurie leidžia reklamos atstovams sekti Jūsų naudojimąsi Portalu dėl tikslinės reklamos ir turinio, kuris turėtų Jus labiausiai dominti.

7.4 Specifiniai slapukai, kuriuos naudoja Portalas, yra šie:

PavadinimasTikslasSaugojimo laikotarpis
_gaRegistruoja unikalų atpažinties kodą, kuris naudojamas generuoti statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine2 metai
_gatNaudoja „Google Analytics“, siekiant riboti užklausų kiekį1 diena
_gidRegistruoja unikalų atpažinties kodą, kuris naudojamas generuoti statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine1 diena
_hjidNustato unikalų atpažinties kodą sesijai. Tai leidžia interneto svetainei rinkti duomenis apie lankytojų elgesį statistiniais tikslais1 metai
_hjidNustato unikalų atpažinties kodą sesijai. Tai leidžia interneto svetainei rinkti duomenis apie lankytojų elgesį statistiniais tikslaisNuolatos
_fbpNaudoja Facebook tam, kad pateiktų reklaminius produktus, pavyzdžiui realaus laiko pasiūlymus iš trečiųjų šalių reklamos skelbėjų3 mėnesiai
_hjIncludedInSampleNustato, ar naudotojo naršymas turi būti registruojamas tam tikroje statistinėje vietos žymojeSeanso metu
ads/ga-audiencesNaudoja „Google AdWords“, siekiant pakartotinai pasiekti lankytojus, kurie gali tapti klientais, remiantis lankytojų elgesiu interneto svetainėseSeanso metu
cidOptimizuoja reklamų rodymą, remiantis bendru naudotojo judėjimu ir įvairiais reklamos siūlymais, rodant naudotojui reklamas2 mėnesiai
frNaudoja „Facebook“ tam, kad pateiktų reklaminius produktus, pavyzdžiui realaus laiko pasiūlymus iš trečiųjų šalių reklamos skelbėjų3 mėnesiai
trNaudoja „Facebook“ tam, kad pateiktų reklaminius produktus, pavyzdžiui realaus laiko pasiūlymus iš trečiųjų šalių reklamos skelbėjųSeanso metu
uidRegistruoja unikalų naudotojo atpažinimo kodą, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę, kai lankomasi interneto svetainėse, kurios naudoja tokį patį reklamos tinklą. Tikslas – optimizuoti reklamų rodymą, remiantis naudotojo judėjimu ir įvairiais reklamų tiekėjų pasiūlymais dėl reklamų rodymo naudotojui2 mėnesiai
_hjTLDTestSkirtas patikrinti, ar naudotojo naršyklė turi įjungtus slapukusSeanso metu

7.5 Jūs galite bet kuriuo metu ištrinti arba blokuoti slapukus Portale per savo naršyklės nustatymus. Tačiau kai kurie slapukai gali būti reikalingi dėl Portalo funkcionavimo. Todėl suprantate, kad blokuojant ar ištrinant slapukus, kai kurios Portalo funkcijos gali netinkamai veikti.

7.6 Norėdami gauti daigiau bendrinės informacijos apie slapukus, įskaitant skirtumą tarp sesijos ir nuolatinių slapukų, žr. www.allaboutcookies.org.

7.7 Jei turite klausimų dėl slapukų naudojimo, galite susisiekti su mumis toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis.

8. JŪSŲ TEISĖS

8.1 „MyDello“ yra pasirengusi užtikrinti, kad Jums visada būtų garantuojamos visos duomenų subjektų teisės, kylančios pagal taikomus įstatymus. Visų pirma, bet kuris duomenų subjektas turi:

8.1.1 teisę gauti prieigą prie Asmens duomenų, kuriuos apie jį tvarko „MyDello“;

8.1.2 teisę reikalauti, kad „MyDello“ ištaisytų bet kokius netikslius Asmens duomenis apie Jus;

8.1.3 teisę reikalauti, kad „MyDello“ ištrintų Jūsų Asmens duomenis ir (arba) apribotų Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei nėra galiojančio teisinio pagrindo dėl jų tvarkymo;

8.1.4 teisę gauti tvarkytus Jūsų Asmens duomenis struktūrizuotu, įprastai naudojamu būdu ir automatizuoto nuskaitymo forma ir teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis kitam Valdytojui;

8.1.5 teisę nesutikti dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo.

8.2 Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, galite susisiekti su mumis ir pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri veikia Jūsų jurisdikcijoje (Duomenų apsaugos inspekcijos Estijoje adresas – Tatari 39, Talinas 10134, info@aki.ee) arba kitai kompetentingai institucijai, veikiančiai Jūsų jurisdikcijoje. Savo duomenų apsaugos instituciją galite rasti šioje svetainėje https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

9. TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šiai Privatumo politikai taikomi Estijos Respublikos įstatymai. Visi ginčai, kylantys iš šios Privatumo politikos, turi būti sprendžiami Harju apygardos teisme Estijos Respublikoje, nebent turite teisę kreiptis į savo gyvenamosios vietos teismą pagal įstatymuose numatytą teisę.

10. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Jei turite klausimų apie šią Privatumo politiką ar Slapukų politiką arba turite klausimų dėl to, kaip mes naudojame Jūsų Asmens duomenis, arba norite pasinaudoti aukščiau išvardintomis teisėmis, galite susisiekti su mumis el. paštu arba raštu toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

MyDello OÜ
El. paštas: info@mydello.com
Adresas: Punane tn 73, Talinas 13619, Estija
Telefonas: +372 533 07 900