Registreeru ja koge logistika tulevikku juba täna.
Loo tasuta konto!

Teenusetingimused

1. Mõisted

Lepingus on järgmistel väljenditel järgmised tähendused:

„Leping“on mis tahes leping, mis on sõlmitud kooskõlas punktiga 3.7 MyDello teenuste osutamiseks;
„Vedaja“on mis tahes isik, kes veab saadetist MyDello teenuste osutamise käigus; 
„Klient“on mis tahes isik, kes kasutab portaali, kes on esitanud portaalis tellimuse või on sõlminud MyDelloga lepingu; 
„Kaup“on saadetise sisu; 
„Kaubasaaja“on kliendi nimetatud saadetise vastuvõtja; 
Saadetison objekt, mille kohaletoimetamise kohustub MyDello organiseerima lepingu alusel osutatavate teenuste osana; 
Ohtlikud kaubadon kaubaartiklid või ained, mis võivad kujutada ohtu tervisele, ohutusele, varale või keskkonnale, või mis tahes muud kaubad, mis kvalifitseeruvad ohtlikuna pealevõtmiskoha või kättetoimetamiskoha riigis kohalduvate seaduste, regulatsioonide, rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide alusel, sealhulgas kaubad, mis on või võivad tulevikus olla plahvatusohtlikud, tuleohtlikud, radioaktiivsed, söövitavad, kahjustavad, mürgised või ohtlikud looduses;  
Kättetoimetamiskohton tellimuses näidatud asukoht, kuhu MyDellol on palutud korraldada saadetise vedu; 
MyDelloon MyDello OÜ, Eestis asutatud äriühing, registrikood 14582031, aadress Punane tn 73, Tallinn 13619, Eesti, e-posti aadress: info@mydello.com, telefoninumber +372 53307900; 
„Pakkumineon kliendile portaalis kuvatav või MyDello poolt edastatud tarnelahendus, mis vastab kliendi otsinguparameetritele; 
Tellimuson kliendi poolt portaalis esitatud tellimus teenuste osutamiseks; 
„Tellimuse kinnitus“on kinnitus tellimuse kohta, mille MyDello saadab kliendile; 
Pealevõtmismiskohton tellimuses näidatud asukoht, kus tarnija annab saadetise üle MyDello korraldatud vedajale; 
„Portaal“on arvutisüsteem (kättesaadav MyDello veebilehel), mis on loodud kliendile MyDello osutatavate teenuste tellimuste esitamiseks;  
SDRon eriarveldusühiku väärtus, mille Rahvusvaheline Valuutafond iga päev avaldab; 
Teenustasuon tasu, mille klient maksab teenuste osutamise eest; 
„Teenused“ on ekspedeerimis- ja seotud teenused, mida MyDello (ekspediitor) osutab kliendile (kaubasaatja);
Tarnijaon isik, kes annab saadetise üle vedajale pealevõtmiskohas;
„Tingimused“ on käesolevas dokumendis sätestatud tingimused. 

2. Õiguslik raamistik

2.1 Portaal võimaldab kliendil tellida MyDellolt teenuseid saadetise edastamiseks pealevõtmiskohast kättetoimetamiskohta. Teenuste osutamisel tegutseb MyDello kliendi ekspediitorina. Ekspediitorina kohustub MyDello korraldama saadetise veo pealevõtmiskohast kättetoimetamiskohta, MyDello ei ole vedaja ning ei osuta teenuste osana transporditeenuseid. Ekspediitorina kasutab MyDello kolmandast isikust vedajaid, kes osutavad saadetise transporditeenuseid.

2.2 Teenuste osutamise leping sõlmitakse kooskõlas punktiga 3.7  kliendi kui kaubasaatja ning MyDello kui ekspediitori vahel. Lepingu alusel kohustub MyDello korraldama kliendi nimel kliendi valitud pakkumise kohaselt saadetise veo tarnijalt kaubasaajale ning klient kohustub maksma teenuste eest teenustasu. Klient võib faktiliselt olla kas tarnija, kaubasaaja või mitte kumbki neist. 

2.3 Kõik konkreetsed lepingud iga pakkumise täitmises osaleva vedajaga sõlmitakse MyDello ja vastava vedaja vahel.

3. Tellimuste esitamine

3.1 Teenuste tellimisel palutakse kliendil sisestada portaali teatud otsinguparameetrid (pealevõtmiskoht, kättetoimetamiskoht, saadetise kaal ja saadetise maht) ning valida sobilik pakkumine erinevate portaalis esitatud valikute seast. Klient võib ka täpsustada saadetise mõõtmeid. Lisaks peab klient avaldama, kas saadetis sisaldab ohtlikke kaupasid või on isiklik saadetis. Kui saadetis vajab kaitset kuumuse, külma, niiskuse, raputamise või muude mõjude eest, kohustub klient MyDellot sellest teavitama (kas portaalis või e-kirja teel) tellimuse esitamisel.

3.2 Sobiva pakkumise valimiseks peab klient registreeruma või logima sisse oma kasutajakontole portaalis. Klient tagab, et kõik registreerumisel või sisselogimisel esitatud andmed (sealhulgas kliendi kontaktandmed) on tõesed, täpsed ja täielikud. Klient kohustub hoidma oma kasutajakonto andmed rangelt konfidentsiaalsena ning teavitab MyDellot koheselt, kui saab teadlikuks mis tahes turvalisuse rikkumisest või konto loata kasutamisest.

3.3 Klient võib valida sobiva pakkumise valikute seast, mis kuvatakse portaalis kliendi otsinguparameetrile vastavate valikutena.

3.4 Pärast sobiva pakkumise valimist palutakse kliendil esitada tarnija ja kaubasaaja kontaktandmed, avaldada saadetise kaup ning täpsustada kuupäev, mil saadetis on valmis peale võtmiseks. Kui saadetise pealevõtmise kuupäeva ei täpsustata, eeldatakse, et saadetis on koheselt valmis pealevõtmiseks.

3.5 Kõik pakkumised kehtivad teatud perioodi jooksul, mis on ära toodud pakkumises. Kui klient märgib, et kuupäev, mil saadetis on valmis pealevõtmiseks, on pärast pakkumise kehtivuse lõppu, siis on MyDellol õigus enne saadetise pealevõtmise kuupäeva saabumist pakkumist muuta ning paluda kliendil kinnitada uuendatud pakkumine.

3.6 Pärast punktis 3.4 nõutud informatsiooni esitamist võib klient esitada tellimuse, klikkides portaalis vastaval nupul.

3.7 Kliendi poolt tellimuses esitatud informatsiooni alusel saadab MyDello kliendile tellimuse kinnituse, milles kinnitatakse tellimuse andmed. Teenuste osutamise leping loetakse kliendi ja MyDello vahel sõlmituks tellimuse kinnituses ja käesolevates tingimustes sätestatud tingimustel, kui kliendile on saadetud tellimuse kinnitus, välja arvatud juhul, kui punktides 3.8 ja 3.9 on sätestatud teisiti.

3.8 Kui saadetis sisaldab lastkaupa, ohtlikke kaupasid, loetakse isiklikuks saadetiseks või ületab teatud kaalu, mahtu või muid parameetreid, mis võivad portaalis olla toodud kui eritransporti vajavad, esitab MyDello kliendile kohandatud pakkumise. Sellisel juhul loetakse teenuste osutamise leping kliendi ja MyDello vahel sõlmituks pakkumises ja käesolevates tingimustes sätestatud tingimustel hetkest, mil klient selgesõnaliselt kinnitab pakkumisega nõustumist portaalis näidatud aja jooksul.

3.9 Kui portaali vea tõttu on transpordilahendus ja/või pakkumise hind ja/või mis tahes muud portaalis näidatud olulised kriteeriumid MyDello mõistlikul hinnangul ebaõiged, siis on MyDellol õigus parandada ekslikku informatsiooni ning esitada kliendile muudetud pakkumine. Sellisel juhul loetakse teenuste osutamise leping kliendi ja MyDello vahel sõlmituks hetkest, mil Klient selgesõnaliselt kinnitab muudetud pakkumisega nõutumist portaalis näidatud aja jooksul.

3.10 Portaali haldamine ja esitatud tellimused võivad olla inglise keeles või muudes portaalis pakutavates keeltes.

4. Saadetise kohaletoimetamine

4.1 Saadetise vedamise teenust osutavad sõltumatud vedajad, kelle MyDello valib kliendi antud juhiste järgi. Kuigi MyDello valib vedajad nõuetekohase hoolsusega, ei vastuta MyDello nende vedajate tegevuse või tegevusetuse eest, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Sõltumata ülaltoodust vastutab MyDello saadetise kaotsimineku või kahjustumise eest kooskõlas alltoodud punktiga 8.1.

4.2 Klient tagab, et saadetis on pealevõtmiskohas valmis tarnija poolt üleandmiseks MyDello korraldatud vedajale kas tellimuse kinnituses, pakkumises või teenuste osutamise käigus nimetatud ajal.

4.3 Klient kohustub tagama, et ajal, mil tarnija annab saadetise üle vedajale, on saadetis pakendatud turvaliselt, piisavalt, kooskõlas mis tahes pealevõtmiskohas ja kättetoimetamiskohas kehtivate või vedaja esitatud nõuetega ning viisil, mis kaitseb ja säilitab saadetise kaupa transpordi tavapäraste mõjude eest. Klient tagab, et pakend (või selle puudumine) ei tekita kahju vedajale, tema transpordivahendile, muudele saadetistele ega keskkonnale. Klient kohustub ka tagama, et saadetis on nõuetekohaselt ja piisavalt märgistatud. MyDello ei ole kohustatud üle vaatama ega kontrollima saadetise pakendi sobivust ega piisavust. MyDello ei vastuta kaubale või saadetisele tekitatud mis tahes kahju eest, mis tuleneb saadetise ebaõigest või ebapiisavast pakendamisest või märgistamisest. Klient hüvitab mis tahes täiendavad kulud või kulutused, mis MyDellol või vedajal tekivad seetõttu, et klient ei ole täitnud punktis 4.3 toodud nõudeid.

4.4 Klient kinnitab kogu portaalis kauba ja saadetise kohta esitatud informatsiooni õigsust, kuid MyDellol on õigus lasta kaupa uurida ning kontrollida kaalu või mõõtmeid. Kui sellise kontrolli käigus leitakse, et saadetise kohta esitatud informatsioon ei ole õige, võidakse kliendilt küsida lisakulusid punktis 5 kirjeldatud viisil.

4.5 Kui klient ei teavita MyDellot, et saadetis sisaldab ohtlikke kaupasid ning MyDello ei ole teadlik kauba ohtlikust olemusest ja vajalikest ettevaatusabinõudest ning kui mis tahes ajal loetakse selliseid ohtlikke kaupasid sisaldav saadetis ohuks elule või varale, võidakse see maha laadida, hävitada või muuta kahjutuks mis tahes kohas, vastavalt asjaoludele, ilma hüvitiseta. Klient hüvitab MyDellole kõik kahjud, kahjustused, vastutuse, kulud ja kulutused, mis tekivad seoses nende ohtlikke kaupade käitlemisega. Kliendil lasub tõendamiskoormis selle osas, et MyDello oli teadlik ohtlikke kaupade tegelikust olemusest.

4.6 Kui mis tahes kaup muutub ohtlikeks kaupadeks teenuste osutamise käigus, võidakse vastav saadetis maha laadida või lossida mis tahes kohas või hävitada või muuta kahjutuks punktis 4.5 kirjeldatud viisil. Kui selline oht ei tekkinud MyDello süü ja hooletuse tõttu, ei lasu MyDellol mingit vastutust ning klient hüvitab MyDellole kõik kahjud, kahjustused, vastutuse, kulud ja kulutused, mis sellega seoses tekivad.

4.7 Portaalis on näidatud saadetise arvatav kohaletoimetamise aeg. MyDello teeb mõistlikke jõupingutusi, et korraldada saadetise kohaletoimetamine sel ajal. MyDello ei anna aga ühtegi garantiid kohaletoimetamise ajale ega võta mis tahes vastutust saadetise kohaletoimetamise eest sellisel arvataval ajal.

4.8 Klient tagab, et saadetise valduse saab kättetoimetamiskohas kaubasaaja või muu kaubasaaja volitatud vastuvõtja kliendi poolt MyDellole teatatud ajal. MyDello ega vedaja ei ole kohustatud kontrollima, kas kättetoimetamiskohas kaubasaaja nimel saadetist vastu võttev isik on nõuetekohaselt volitatud. Kui kaubasaaja ei ole kättesaadav või keeldub saadetise valduse vastuvõtmisest kättetoimetamiskohas 3 kalendripäeva jooksul, on MyDellol õigus korraldada kliendi kulul saadetise tagastamine tarnijale pealevõtmiskohas. Klient kohustub kandma kõik tasud (sealhulgas kohalduva teenustasu), kulud ja kulutused, mis tulenevad saadetise tagastamisest tarnijale pealevõtmiskohta või sellega seoses.

5. Maksed ja arveldamine

5.1 Klient kohustub maksma MyDellole teenustasu tellimuse kinnituses või pakkumises toodud summas. Lisaks võib klient olla kohustatud kandma muud kulud, mis võivad kohalduda saadetist puudutava vale või ebatäieliku informatsiooni tõttu, mida MyDellole eelnevalt ei teatatud, tolliformaalsustest tekitatud viivituste tõttu või muudel asjaoludel. Kõik lõivud, maksud ja tasud või muud kulud seoses saadetisega tasub klient.

5.2 Tellimuse kinnituses või pakkumises toodud teenustasu võib MyDello ühepoolselt muuta ja/või kliendilt võidakse küsida lisatasusid kooskõlas portaalis toodud hindadega ja uuendamata lepingut, järgmistel juhtudel:

5.2.1 kui saadetise üleandmisel vedajale või kohaletoimetamise ajal leitakse, et kliendi tellimuse esitamisel antud mõõtmed (sealhulgas saadetise kaal ja maht) erinevad oluliselt tegelikest mõõtmetest;

5.2.2 kui kohalduvad mis tahes lisatasud, sest saadetise kaup ei ole kooskõlas kliendi poolt tellimuses esitatud informatsiooniga;

5.2.3 kui saadetist oleks vaja (ümber)pakendada või (ümber)märgistada, sest klient ei ole täitnud oma punktist 4.3 tulenevaid kohustusi;

5.2.4 kui saadetist ei anta vedajale üle pealevõtmiskohas kokkulepitud ajal;

5.2.5 kui kaubasaaja keeldub vastu võtmast või ei võta nõuetekohaselt vastu saadetise valdust kättetoimetamiskohas.

5.3 Kui mis tahes ajal pärast saadetise üleandmist vedajale leitakse, et saadetise tegelikud kaalu või mahu mõõtmed erinevad oluliselt tellimuses esitatud mõõtmetest või ületavad punktis 3.8 sätestatud mõõtmeid, palutakse kliendil kinnitada uuendatud pakkumine (st muuta lepingut, järgides punktis 3.8 sätestatud korda). Kui klient ei kinnita uuendatud pakkumist portaalis näidatud aja jooksul ning pooled ei jõua kokkuleppele alternatiivsetes tarneviisides, on MyDellol õigus korraldada saadetise kohaletoimetamine oma mõistlikul äranägemisel ning teavitades sellest klienti, kas pealevõtmiskohta, kättetoimetamiskohta või mis tahes muusse kliendi nimetatud kohta. Kõik kulud, mida MyDello kannab enne mõõtmete erinevuse avastamist punktis 5.3 kirjeldatud viisil ning mis tahes kulud ja kulutused seoses sellele järgneva saadetise kohaletoimetamisega kannab ja hüvitab MyDellole klient.

5.4 Teenustasu ja mis tahes muud kohalduvad tasud ja maksed tasutakse arve alusel, mis saadetakse kliendile pärast lepingu sõlmimist. Vastaval juhul lisandub arvele käibemaks seaduses sätestatud korras.

5.5 Kui tellimuse kinnituses või pakkumises toodud teenustasu või muude tasude või maksete aluseks on kulud või muud elemendid, mis on muus kui arveldamise valuutas, võib teenustasu või mis tahes muude tasude või maksete lõppsumma muutuda tulenevalt kohalduva summa konverteerimisest arveldamise valuutasse kuupäeval, mil saadetis antakse üle vedajale või klient saab arve, sõltuvalt sellest, kumb on varasem. Kasutatakse Euroopa Keskpanga valuutavahetuse kurssi. Kui arvelduse valuutat ei ole Euroopa Keskpanga andmebaasis, on MyDellol õigus kohaldada oma äranägemisel mõne muu avaliku andmebaasi valuutakurssi.

5.6 Teenustasu loetakse makstuks, kui teenustasu on krediteeritud MyDello pangakontol arvel toodud viisil.

5.7 Kui klient ei ole tasunud teenustasu arvel toodud maksetähtajaks, kohaldub viivis määraga 0,05% tasumata summast kalendripäeva kohta.

6. Kinnipidamis- ja pandiõigused

6.1 MyDellol on kinnipidamis- ja pandiõigus kaupadele ja saadetistele, mis on MyDello kontrolli all (sealhulgas mis tahes MyDello kasutatavate vedajate valduses), kõigi kliendile lepingust tulenevate tasude, kulude ja lõivude tasumise tagamiseks.

6.2 Saadetise kaotsimineku või hävimise korral on MyDellol kinnipidamisõigus seoses mis tahes hüvitisega, mis kuulub maksmisele kindlustusettevõtte, vedajate või teiste isikute poolt.

6.3 Kui klient viivitab lepingust tuleneva mis tahes summa tasumisega enam kui 14 kalendripäeva, on MyDellol õigus teostada pandiõigust saadetisele ning korraldada oma äranägemisel nii suure hulga kauba müük, kui on vajalik kogu kliendi võlgnetava summa katmiseks (sealhulgas pandiõiguse teostamise kulud). Võimaluse korral teavitab MyDello klienti eelnevalt oma kavatsusest pandiõigust teostada.

7. Kindlustus

7.1 MyDello kindlustab saadetise ulatuses ja vastutuse piirangute raames, mis on toodud MyDello kindlustuspoliisis. Klient kohustub hindama riske seoses saadetise kaotsimineku või kahjustumise või tarne viibimisega ning tagama vastava kindlustuse või korraldama selle tagamise kas kaubasaaja, tarnija või muu isiku poolt. MyDello soovitab klientidel iga saadetise puhul, mis kliendi hinnangul on märkimisväärse väärtusega, osta täiendav kaubaveose kindlustus.

8. Vastutus

8.1 Ekspediitorina kohustub MyDello korraldama saadetise veo kooskõlas kliendi juhistega pealevõtmiskohast kättetoimetamiskohta ning vastutab seega vastavate teenuste hoolsusega osutamise eest. Ekspediitorina kohustub MyDello vastutama kliendi ja kaubasaaja ees saadetise kaotsimineku või kahjustumise eest punktides 8.2-8.6 toodud ulatuses, sealjuures kinnitatakse, et kuna MyDello ei osuta transporditeenuseid ja kaasab selleks sõltumatud vedajad, ei vastuta MyDello otseselt nende sõltumatute vedajate tegevuse või tegevusetuse eest (punkt 4.1) ning MyDello vastutus nende vedajate tegevuse eest on rangelt piiratud punktidest 8.2-8.6 tuleneva vastutusega.

8.2 MyDello vastutab kliendi ja kaubasaaja ees saadetise kaotsimineku või kahjustumise eest kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

8.2.1 MyDello vastutab saadetise kaotsimineku või kahjustumise eest pealevõtmise ja kättetoimetamise vahelisel perioodil kooskõlas samade põhimõtetega, mis kohalduvad saadetise vedu teostava vedaja vastutusele kaotsimineku või kahju tekkimise hetkel;

8.2.2 saadetise kaotsimineku või kahjustumise korral vastutab MyDello saadetise kaotsiläinud või kahjustunud osa väärtuse eest kohas ja ajal, mil see kaubasaajale kätte toimetati või oleks pidanud kätte toimetatama. Saadetise väärtus loetakse madalamaks kas (i) saadetise väärtusest, mis on märgitud faktuurarvel või (ii) kauba hetke turuväärtusest või juhul, kui turuväärtust ei ole võimalik määrata, sama nime ja kvaliteediga kauba tavapärasest väärtusest. Vastutus mis tahes kaudses kahju eest, mis tuleneb saadetise kaotsiminekust või kahjustumisest, on välistatud (punkt 8.4);

8.2.3 MyDello vastutusele kohalduvad samad vastutuse piirangud ja välistused, mis kohalduvad saadetise vedu teostavale vedajale kaotsimineku või kahju tekkimise hetkel. Sellised vastutuse piirangud ja välistused sõltuvad üldiselt transpordiviisist, mida saadetise veoks kasutati ning rahvusvahelistest konventsioonidest ja muudest seaduse sätetest, mis kohalduvad vastavale veolepingule, sh (i) raudteetranspordi korral kaupade raudteevedu käsitlev rahvusvaheline konventsioon (CIM) ning rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppe (SMGS), (ii) maismaatranspordi korral rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR), (iii) meretranspordi korral Haagi-Visby reeglid ning (iv) õhutranspordi korral Varssavi konventsioon ja rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamist käsitlev Montréali konventsioon. Kliendil soovitatakse alati kindlustada saadetise koguväärtus, et tagada hüvitis kahju eest, mis ületab vastutuse piiranguid;

8.2.4 mitmeliigilise transpordi korral, kus vedaja, kes teostas vedu saadetise kaotsimineku või kahjustumise ajal, ei ole teada, on MyDello vastutus piiratud järgmiselt:

(a) kui mitmeliigiline transport ei sisalda lepingu järgi kaupade vedu mere või siseveeteede kaudu, on MyDello vastutus piiratud summaga, mis ei ületa kas (i) 8,33 SDR kaotsiläinud või kahjustunud saadetise brutokaalu kg kohta või (ii) kui saadetise väärtus oli MyDellole teada enne pealevõtmist, faktuurarvel näidatud saadetise väärtust, sõltuvalt sellest, mis on madalam, ning

(b) kui mitmeliigiline transport sisaldab lepingu järgi kaupade vedu mere või siseveeteede kaudu, on MyDello vastutus piiratud summaga, mis ei ületa kas (i) 666,67 SDR saadetise kohta või kauba ühiku kohta või 2 SDR kaotsiläinud või kahjustunud saadetise brutokaalu kg kohta või (ii) kui saadetise väärtus oli MyDellole teada enne pealevõtmist, faktuurarvel näidatud saadetise väärtust, sõltuvalt sellest, mis on madalam;

8.2.5 mitmeliigilise transpordi korral, kus saadetise kaotsiminek või kahjustumine toimus mitmeliigilise transpordi ühe teatud etapi ajal, mille osas kohalduv rahvusvaheline konventsioon või kohustuslik riiklik õigus oleks sätestanud muu vastutuse piirangu, kui oleks olnud sõlmitud eraldi veoleping selle konkreetse transpordi etapi kohta, siis määratakse MyDello vastutuse piirang sellise kaotsimineku või kahju eest viitega vastava konventsiooni või kohustusliku riikliku õiguse sättele;

8.2.6 kui saadetise kättetoimetamisele Ameerika Ühendriikidest või Ameerika Ühendriikidesse kohaldub kaupade merevedu käsitlev õigusakt (COGSA), siis välja arvatud juhul, kui klient on tellimuses teatanud saadetise olemuse ja väärtuse ning tasutud on väärtuseline teenustasu, ei ületa MyDello vastutus COGSA alusel vastaval juhul 500 USA dollarit saadetise kohta või juhul, kui saadetisega ei saadeta kaupa, tavapärast lastiühikut;

8.2.7 MyDello koondvastutus ei ületa kogu saadetise kaotsimineku vastutuse piirangut.

8.3 Klient vastutab mis tahes täiendavate kulude või kahjude eest, mis tulenevad tellimuse esitamise käigus MyDellole väära, eksliku või ebatäieliku informatsiooni esitamisest (sealhulgas informatsioon, mis on esitatud seoses saadetise kaubaga).

8.4 MyDello ega klient ei vastuta mis tahes saamata jäänud tulu, ärivõimaluste, oodatud säästude või kasumi kaotuse või mis tahes kaudse kahju või sarnase kahju eest. MyDello ei vastuta kahju eest, mis tuleneb kättetoimetamise viibimisest.

8.5 Portaali kasutamise võimalust pakutakse kliendile rangelt „nagu on“ põhimõttel. MyDello annab oma parima, et ära hoida mis tahes katkestused, ühenduse tõrked, kättesaamatuse või vead portaalis, kuid ei saa seda garanteerida. Lisaks võib MyDello oma äranägemisel pakkuda portaalis uusi funktsioone ja/või lõpetada olemasolevate pakkumine.

8.6 Ükski tingimustes sätestatud MyDello vastutuse piirang ei kohaldu juhul, kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletusega.

9. tühistamine ja kasutamise peatamine

9.1 Klient ei või lepingut ühepoolselt lõpetada ega muuta. Tarbijast kliendil ei ole õigust lepingust taganeda 14-päevase taganemisõiguse alusel. 

9.2 MyDellol on õigus peatada mis tahes kliendi jaoks portaali kasutamine koheselt ja/või keelduda tellimuste töötlemisest ja/või lõpetada mis tahes lepingud, kui klient kuritarvitab või kahjustab portaali, kui MyDellol on mõistlik alus arvata, et klient on portaali kasutamisel pannud toime pettuse või kui klient muul viisil ei täida oma lepingust või tingimustest tulenevaid kohustusi.

10. LITSENTSEERIMINE, INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED JA andmetöötlus

10.1 Portaalis registreerudes annab MyDello kliendile tagasivõtmatu, võõrandamatu, edasi litsentseerimatu lihtlitsentsi portaali kasutamiseks teenuste tellimise ja nende eest maksmise eesmärgil.

10.2 Kõik intellektuaalomandi õigused, mis on seotud tarkvara, dokumentide või informatsiooniga, mida kasutatakse või arendatakse MyDello poolt või nimel käesolevate tingimuste alusel infoühiskonna teenuste osutamise ajal (sealhulgas portaal ja sellele üles laaditud materjalid), kuuluvad MyDellole. Klient ei tohi kopeerida, muuta, kohandada, pöördkonstrueerida, dekompileerida või muul viisil tuvastada portaali või mis tahes muu MyDello kasutatava tarkvara lähtekoodi või võtta või kasutada mis tahes portaali andmeid ärieesmärkidel või mis tahes muul eesmärgil kui portaali sihtotstarve. 

10.3 Klientide isikuandmete töötlemise põhimõtted on sätestatud privaatsuspõhimõtetes, mis on kättesaadavad portaalis.

11. LÕPPSÄTTED

11.1 MyDello jätab endale õiguse teha muudatusi käesolevates tingimustes igal ajal, laadides muudetud tingimused üles portaali ja teavitades kliente sellest kliendi poolt liitumisel antud e-posti teel. 

11.2 Portaali kasutamisele, lepingule ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid. Tarbijast kliendile kohalduvad ka seadusest tulenevad kohustusliku kaitse sätted, mis kohalduksid käesoleva tingimuse puudumisel.

11.3 Kui lepingust või tingimustest tulenevat vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus lõplikult Harju Maakohtus Tallinnas, Eestis. Kui klient on tarbija, määratakse jurisdiktsioon kooskõlas tarbijatele kohalduvate kohustuslike sätetega ning vastav klient võib kasutada ka vaidluste veebipõhise lahendamise (ODR) platvormi, mis on kättesaadav http://ec.europa.eu/odr.

11.4 Kui tingimused on koostatud ka mis tahes muus keeles, on ülimuslik ingliskeelne versioon.