Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!

Sekretesspolicy

1. Definitioner

I detta avtal har följande uttryck följande innebörd:

Avtalavser varje avtal om tillhandahållande av tjänster av MyDello som ingåtts i enlighet med avsnitt 3.7;
Transportöravser varje person som transporterar försändelsen i samband med MyDellos tillhandahållande av tjänsterna; 
Kundavser varje person som använder portalen, som har lagt en beställning i portalen eller som har ingått ett avtal med MyDello; 
Varaavser innehållet i försändelsen; 
Varumottagareavser den mottagare av försändelsen som anges av kunden; 
Sändningavser det objekt vars leverans MyDello åtar sig att organisera som en del av de tjänster som ska tillhandahållas enligt avtalet; 
Farligt godsavser artiklar eller ämnen som kan utgöra en fara för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö eller andra varor som kan betecknas som farliga enligt lagar, förordningar, internationella fördrag och konventioner som är tillämpliga i det land där upphämtningsplatsen eller leveransplatsen är belägen, inklusive varor som är eller kan bli explosiva, brandfarliga, radioaktiva, frätande, skadliga, giftiga eller farliga till sin natur; 
Leveransplatsavser den plats som anges i beställningen, till vilken MyDello har blivit ombedd att organisera transporten av försändelsen; 
MyDelloär MyDello OÜ, ett företag som är registrerat i Estland, med organisationsnummer 14582031, adress Punane tn 73, 13619 Tallinn, Estland, e-postadress info@mydello.com, telefonnummer +372 53307900; 
Erbjudandeavser en leveranslösning som anges i portalen eller som meddelas kunden av MyDello och som motsvarar kundens sökparametrar;  
Beställningavser en beställning som kunden gör i portalen för tillhandahållande av tjänster; 
Beställningsbekräftelseavser den bekräftelse av en beställning som skickas av MyDello till kunden;  
Upphämtningsplatsavser den plats som anges i beställningen, där avsändaren ska överlämna försändelsen till den transportör som MyDello organiserar; 
Portalavser det datasystem (tillgängligt på MyDellos webbplats) som är avsett för kundens beställning av tjänster som tillhandahålls av MyDello; 
SDRavser den värdering av särskilda dragningsrätter som dagligen offentliggörs av Internationella valutafonden; 
Serviceavgiftavser den avgift som kunden ska betala för tillhandahållandet av tjänsterna;  
Tjänster” avser de speditionstjänster och relaterade tjänster som tillhandahålls kunden (i egenskap av avsändare) av MyDello (i egenskap av speditör);
Avsändareavser den person som överlämnar försändelsen till transportören vid upphämtningsplatsen;
Villkor” avser de villkor som anges i detta dokument.  

 

2. RÄTTSLIG RAM

2.1 Portalen gör det möjligt för kunden att beställa tjänster från MyDello för att vidarebefordra en försändelse från upphämtningsplatsen till leveransplatsen. Vid tillhandahållandet av tjänsterna agerar MyDello som speditör för kunden. Som speditör åtar sig MyDello att organisera transporten av försändelsen från upphämtningsplatsen till leveransplatsen, MyDello är inte en transportör och tillhandahåller inte transporttjänster som en del av sina tjänster. I egenskap av speditör använder MyDello tredjepartsföretag som tillhandahåller transporttjänster med avseende på försändelsen.

2.2 Avtalet om tillhandahållande av tjänster ingås i enlighet med punkt 3.7 mellan kunden som avsändare och MyDello som speditör. Enligt avtalet åtar sig MyDello att organisera transporten av försändelsen för kundens räkning enligt det erbjudande som kunden väljer från avsändaren till varumottagaren och kunden åtar sig att betala serviceavgiften för tjänsterna. Kunden kan i praktiken vara antingen avsändaren, varumottagaren eller ingendera av dem.

2.3 Alla särskilda avtal med de transportörer som deltar i genomförandet av varje erbjudande ska ingås mellan MyDello och dessa transportörer.

3. LÄMNANDE AV BESTÄLLNINGAR

3.1 Vid beställning av tjänsterna ombeds kunden att ange vissa sökparametrar (upphämtningsplats, leveransplats, sändningsvikt och sändningsvolym) i portalen och välja ett lämpligt erbjudande från olika alternativ som presenteras i portalen. Kunden kan också ange försändelsens mått. Dessutom måste kunden ange om försändelsen innehåller farligt gods eller om det rör sig om en personlig försändelse. Om försändelsen behöver skyddas mot värme, kyla, fukt, skakningar eller andra effekter, förbinder sig kunden att meddela MyDello om detta (antingen i portalen eller via e-post) när beställningen görs.

3.2 För att kunna välja ett lämpligt erbjudande ombeds kunden att registrera sig eller logga in på sitt användarkonto i portalen. Kunden ska se till att all information som lämnas vid registreringen eller inloggningen (inklusive kundens kontaktuppgifter) är sann, korrekt och fullständig. Kunden ska hålla sina användarkontouppgifter strikt konfidentiella och ska informera MyDello omedelbart när han/hon får kännedom om säkerhetsöverträdelser eller obehörig användning av kontot.

3.3 Kunden kan välja ett lämpligt erbjudande bland de alternativ som anges i portalen och som motsvarar kundens sökparametrar.

3.4 Efter att ha valt ett lämpligt erbjudande ombeds kunden att ange avsändarens och varumottagarens kontaktuppgifter, uppge varorna i försändelsen och ange det datum då försändelsen ska vara klar för avhämtning. Om inget hämtningsdatum för försändelsen anges ska det förutsättas att försändelsen är redo att hämtas omedelbart.

3.5 Alla erbjudanden är giltiga under en viss tidsperiod som anges i erbjudandet. Om kunden anger att det datum då försändelsen ska vara klar för hämtning infaller senare än erbjudandets giltighetstid, har MyDello rätt att före försändelsens hämtningsdatum göra ändringar i erbjudandet och be kunden att bekräfta godkännandet av det uppdaterade erbjudandet.

3.6 Efter att ha tillhandahållit den information som begärs i avsnitt 3.4 kan kunden göra beställningen genom att klicka på den relevanta knappen i portalen.

3.7 Baserat på den information som kunden lämnar i beställningen, ska MyDello skicka en beställningsbekräftelse till kunden, som bekräftar beställningsuppgifterna. Avtalet om tillhandahållande av tjänster ska anses ha ingåtts mellan kunden och MyDello på de villkor som anges i beställningsbekräftelsen och dessa villkor när beställningsbekräftelsen skickas till kunden, om inte annat anges i punkterna 3.8 och 3.9.

3.8 Om försändelsen innehåller bulkvaror, farligt gods, utgörs av en personlig försändelse eller överskrider en viss vikt, volym eller andra parametrar som kan anges för specifika transportmedel i portalen, ska MyDello presentera ett skräddarsytt erbjudande till kunden. I sådana fall ska avtalet om tillhandahållande av tjänster anses ha ingåtts mellan kunden och MyDello på de villkor som anges i erbjudandet och dessa villkor, från och med den tidpunkt då kunden uttryckligen bekräftar sitt godkännande av erbjudandet inom den tidsperiod som anges i portalen.

3.9 Om transportlösningen och/eller priset för erbjudandet och/eller andra relevanta kriterier som anges i portalen på grund av ett fel i portalen är felaktiga enligt MyDellos rimliga uppfattning, har MyDello rätt att korrigera den felaktiga informationen och ge kunden ett reviderat erbjudande. I sådana fall ska avtalet mellan kunden och MyDello anses ha ingåtts från och med det ögonblick då kunden uttryckligen bekräftar sitt godkännande av det reviderade erbjudandet inom den tidsperiod som anges i portalen.

3.10 Portalen kan användas och beställningar kan lämnas på engelska eller andra språk som anges i portalen.

4. LEVERANS AV FÖRSÄNDELSEN

4.1 Tjänsten att transportera försändelsen tillhandahålls av oberoende transportörer, som väljs av MyDello i enlighet med de instruktioner som kunden gett. Även om MyDello iakttar vederbörlig omsorg vid valet av transportörer ska MyDello inte hållas ansvarig för sådana transportörers handlingar eller underlåtenhet, utom i de fall som föreskrivs i lag. Utan hinder av ovanstående ska MyDello hållas ansvarig för förlust av eller skada på försändelsen i enlighet med punkt 8.1 nedan.

4.2 Kunden ska se till att försändelsen är redo att överlämnas av avsändaren till den transportör som MyDello organiserat vid upphämtningsplatsen vid den tidpunkt som anges antingen i beställningsbekräftelsen, erbjudandet eller i samband med tillhandahållandet av tjänsterna.

4.3 Kunden åtar sig att se till, att försändelsen vid den tidpunkt då avsändaren överlämnar försändelsen till transportören, är på ett säkert och tillräckligt sätt förpackad, i enlighet med de krav som gäller på upphämtningsplatsen och leveransplatsen eller som presenteras av transportören och på ett sådant sätt att försändelsen skyddas och bevaras från de vanliga verkningarna under transporten. Kunden ska se till att förpackningen (eller avsaknaden av sådan) inte skadar transportören, dess transportmedel, andra försändelser eller miljön. Kunden förbinder sig också att se till att försändelsen är korrekt och tillräckligt märkt. MyDello är inte skyldig att granska eller verifiera om förpackningen av försändelsen är lämplig eller tillräcklig. MyDello ansvarar inte för skador på varan eller försändelsen som uppstår på grund av otillräcklig eller felaktig förpackning eller märkning av försändelsen. Eventuella extra kostnader eller utgifter som uppstår för MyDello eller transportören på grund av att kunden inte uppfyller kraven i detta avsnitt 4.3 ska ersättas av kunden.

4.4 Kunden garanterar att all information som lämnas i portalen om varan och försändelsen är korrekt, men MyDello har rätt att låta inspektera försändelsen och kontrollera vikten eller måtten. Om det vid en sådan inspektion visar sig att den information som lämnats om försändelsen inte är korrekt, kan kunden debiteras för ytterligare kostnader enligt avsnitt 5.

4.5 Om kunden underlåter att informera MyDello om att försändelsen innehåller farligt gods och MyDello inte är medveten om varans farliga karaktär och de nödvändiga försiktighetsåtgärder som ska vidtas och om en försändelse som innehåller sådant farligt gods vid vilken tidpunkt som helst anses utgöra en fara för liv eller egendom, kan den lossas, förstöras eller oskadliggöras på vilken plats som helst, beroende på vad omständigheterna kräver, utan ersättning. Kunden ska ersätta MyDello för alla förluster, skador, ansvar, kostnader och utgifter som uppstår i samband med hanteringen av sådant farligt gods. Det åligger kunden att bevisa att MyDello kände till den exakta karaktären av det farliga godset.

4.6 Om någon vara blir farligt gods under tillhandahållandet av tjänsterna, kan sändningen lossas eller landas på vilken plats som helst eller förstöras eller oskadliggöras, enligt beskrivningen i avsnitt 4.5. Om sådan fara inte orsakades av fel eller försummelse från MyDellos sida, ska MyDello inte bära något ansvar och kunden ska ersätta MyDello för alla förluster, skador, ansvar och kostnader som uppstår på grund av detta.

4.7 Portalen anger en beräknad leveranstid för försändelsen. MyDello ska göra rimliga ansträngningar för att ordna leverans av försändelsen vid denna tidpunkt. MyDello ger dock inga garantier för leveranstidpunkten och tar inte på sig något ansvar för att leveransen av försändelsen sker vid denna uppskattade tidpunkt.

4.8 Kunden ska se till att varumottagaren eller en annan mottagare som bemyndigats av varumottagaren tar emot försändelsen på leveransplatsen vid den tidpunkt som MyDello meddelar kunden. Varken MyDello eller transportören är skyldiga att kontrollera om den person som tar emot försändelsen på leveransplatsen för varumottagarens räkning är vederbörligen bemyndigad. Om varumottagaren inte är tillgänglig eller vägrar att ta emot försändelsen på leveransplatsen inom tre kalenderdagar, har MyDello rätt att organisera returtransporten av försändelsen till avsändaren på upphämtningsplatsen på kundens bekostnad. Kunden åtar sig att stå för alla avgifter (inklusive tillämplig serviceavgift), kostnader och utgifter som uppkommer i samband med returneringen av försändelsen till avsändaren på upphämtningsplatsen.

5. BETALNINGAR OCH FAKTURERING

5.1 Kunden förbinder sig att betala serviceavgiften till MyDello med det belopp som anges i beställningsbekräftelsen eller erbjudandet. Dessutom kan kunden vara skyldig att täcka andra kostnader som kan tillkomma till följd av felaktig eller ofullständig information om försändelsen som inte tidigare meddelats MyDello, förseningar på grund av tullformaliteter eller andra omständigheter. Alla tullar, skatter och avgifter eller andra kostnader i samband med försändelsen ska betalas av kunden.

5.2 Den serviceavgift som anges i beställningsbekräftelsen eller i erbjudandet kan ändras ensidigt av MyDello och/eller ytterligare avgifter kan tas ut av kunden i enlighet med de priser som anges i portalen och utan att uppdatera avtalet i följande fall:

5.2.1 om det vid överlämnandet av försändelsen till transportören eller under leveransen upptäcks att de mått som kunden angett vid beställningen (inklusive försändelsens vikt och volym) avviker från de faktiska måtten i en obetydlig omfattning;

5.2.2 om ytterligare avgifter är tillämpliga på grund av att varorna i försändelsen inte överensstämmer med de uppgifter som kunden lämnat i beställningen;

5.2.3 om försändelsen måste (om)förpackas eller (om)märkas på grund av att kunden inte fullgör de skyldigheter som följer av avsnitt 4.3 ovan;

5.2.4 om försändelsen inte överlämnas till transportören på upphämtningsplatsen vid den överenskomna tidpunkten;

5.2.5 om varumottagaren vägrar att ta emot eller inte vederbörligen tar emot försändelsen på leveransplatsen.

5.3 Om det vid någon tidpunkt efter det att försändelsen har överlämnats till transportören upptäcks att de faktiska måtten på försändelsens vikt eller volym avviker väsentligt från de mått som anges i beställningen eller om de mått som anges i avsnitt 3.8 överskrids, ska kunden uppmanas att bekräfta ett uppdaterat anbud (dvs. ändra avtalet, enligt förfarandet i avsnitt 3.8). Om kunden inte bekräftar det uppdaterade erbjudandet inom den tidsperiod som anges i portalen och om parterna inte kan komma överens om alternativa leveransalternativ, har MyDello rätt att organisera leveransen av försändelsen efter eget rimligt gottfinnande och efter att ha underrättat kunden om detta, antingen till upphämtningsplatsen, leveransplatsen eller någon annan plats som kunden anger. Alla kostnader som MyDello ådragit sig före upptäckten av de avvikande måtten enligt beskrivningen i detta avsnitt 5.3 och alla kostnader och utgifter i samband med leveransen av försändelsen därefter ska bekostas och kompenseras av kunden till MyDello.

5.4 Serviceavgiften och eventuella andra tillämpliga avgifter och kostnader ska betalas på grundval av en faktura som skickas till kunden efter att avtalet har ingåtts. I förekommande fall ska mervärdesskatt läggas till på fakturan i enlighet med lagen.

5.5 Om serviceavgiften eller andra avgifter som anges i beställningsbekräftelsen eller erbjudandet baseras på kostnader eller andra komponenter i andra valutor än faktureringsvalutan, kan det slutliga beloppet för serviceavgiften eller andra avgifter ändras på grund av omräkning av den tillämpliga summan för serviceavgiften till euro i faktureringsvalutan på det datum då försändelsen överlämnas till transportören eller när kunden mottar fakturan, beroende på vad som inträffar först. Europeiska centralbankens referenskurs för valutaväxling används. Om faktureringsvalutan inte finns i Europeiska centralbankens databas har MyDello rätt att efter eget gottfinnande tillämpa valutakurserna från en annan offentlig databas.

5.6 Serviceavgiften anses vara betald när den har krediterats till MyDellos bankkonto enligt vad som anges på fakturan.

5.7 Om kunden underlåter att betala serviceavgiften inom den betalningstid som anges på fakturan ska en dröjsmålsränta på 0,05 % av det försenade beloppet per kalenderdag tillämpas.

6. RETENTIONSRÄTT OCH PANTRÄTT

6.1 MyDello har retentionsrätt och panträtt på de försändelser och varor som står under MyDellos kontroll (inklusive i besittning av någon av de transportörer som används av MyDello) för betalning av alla avgifter, utgifter och kostnader som kunden är skyldig att betala enligt avtalet.

6.2 Om försändelsen går förlorad eller förstörs ska MyDello ha retentionsrätt när det gäller eventuell ersättning som betalas av försäkringsbolag, transportörer eller andra.

6.3 Om kunden är försenad med betalningen av något belopp enligt avtalet i mer än 14 kalenderdagar ska MyDello ha rätt att utöva panträtt i försändelsen och efter eget gottfinnande ordna försäljning av så mycket av varorna som krävs för att täcka det totala beloppet som kunden är skyldig (inklusive kostnaderna för att utöva panträtten). MyDello ska, om möjligt, informera kunden i förväg om när de avser att utöva panträtten.

7. FÖRSÄKRING

7.1 MyDello försäkrar försändelsen i den omfattning och inom de ansvarsbegränsningar som avses i MyDellos ansvarsförsäkring. Det är kundens skyldighet att bedöma riskerna i samband med förlust av eller skada på försändelsen eller försenad leverans och skaffa relevant försäkring eller ordna dess anskaffning antingen av varumottagaren, avsändaren eller någon annan person. För varje försändelse som enligt kundens bedömning är av betydande värde rekommenderar MyDello kunderna att teckna en sådan extra lastförsäkring.

8. ANSVAR

8.1 Som speditör är MyDello ansvarig för att organisera transporten av försändelsen i enlighet med kundens instruktioner från upphämtningsplatsen till leveransplatsen och är därför ansvarig för ett omsorgsfullt tillhandahållande av respektive tjänster. I egenskap av speditör har MyDello åtagit sig att vara ansvarig gentemot kunden och mottagaren för förlust av eller skada på försändelsen i den omfattning som anges i punkterna 8.2-8.6 nedan, men det är dock klart att eftersom MyDello inte tillhandahåller transporttjänster utan anlitar oberoende transportörer för detta, är MyDello inte direkt ansvarig för sådana oberoende transportörers handlingar eller underlåtenhet (punkt 4.1) och MyDellos ansvar för sådana transportörers handlingar är strikt begränsat till det ansvar som anges i punkterna 8.2-8.6 nedan.

8.2 MyDello är ansvarig gentemot kunden och varumottagaren för förlust av eller skada på försändelsen i enlighet med följande principer:

8.2.1 MyDello ska hållas ansvarig för förlust av eller skada på försändelsen under perioden mellan hämtning och leverans i enlighet med samma principer som reglerar ansvaret för den transportör som utför transporten av försändelsen vid den tidpunkt då förlusten eller skadan inträffade;

8.2.2 Vid förlust av eller skada på försändelsen är MyDello ansvarig för värdet av den förlorade eller skadade delen av försändelsen på den plats och vid den tidpunkt då den levererades eller borde ha levererats till varumottagaren. Värdet av försändelsen ska anses vara det lägsta av i) försändelsens värde enligt handelsfakturan eller ii) det aktuella marknadspriset för varan eller, om inget marknadspris kan fastställas, normalvärdet för en vara av samma namn och kvalitet. Ansvaret för indirekta skador till följd av förlust av eller skada på försändelsen är uteslutet (avsnitt 8.4);

8.2.3 För MyDellos ansvar ska gälla samma ansvarsbegränsningar och undantag som gäller för den transportör som utförde transporten av försändelsen vid den tidpunkt då förlusten eller skadan inträffade. Sådana ansvarsbegränsningar och undantag är i allmänhet beroende av det transportmedel som används för transporten av försändelsen och internationella konventioner och andra rättsliga bestämmelser som är tillämpliga i det aktuella transportavtalet inklusive (i) vid järnvägstransporter den internationella konventionen om godstransporter på järnväg (CIM) och avtalet om internationella godstransporter på järnväg (SMGS), (ii) vid vägtransporter konventionen om avtalet om internationella godstransporter på väg (CMR), (iii) vid sjötransporter Haag-Visby-reglerna och (iv) vid flygtransporter Warszawakonventionen och Montrealkonventionen om eller förenhetligande av vissa regler för internationella lufttransporter. Kunden rekommenderas alltid att försäkra försändelsens fulla värde för att få ersättning för förluster som överstiger dessa ansvarsgränser;

8.2.4 Vid multimodal transport, där den transportör som utförde transporten vid den tidpunkt då förlusten av eller skadan på försändelsen inträffade inte är känd, ska MyDellos ansvar begränsas enligt följande:

(a) Om den multimodala transporten enligt avtalet inte omfattar transport av varor till sjöss eller på inre vattenvägar, ska MyDellos ansvar begränsas till ett belopp som inte överstiger antingen (i) 8,33 SDR per kilo av den förlorade eller skadade försändelsens bruttovikt eller (ii) om MyDello kände till försändelsens värde före upphämtningen, då försändelsens värde enligt handelsfakturan, beroende på vilket som är lägst, och

(b) Om den multimodala transporten enligt avtalet omfattar transport av varor till sjöss eller på inre vattenvägar begränsas MyDellos ansvar till ett belopp som inte överstiger antingen i) 666,67 SDR per försändelse eller varuenhet eller 2 SDR per kilo bruttovikt av den försändelse som gått förlorad eller skadats, eller ii) om MyDello kände till försändelsens värde före hämtningen, då är försändelsens värde enligt handelsfakturan, beroende på vilket belopp som är lägst;

8.2.5 vid multimodal transport, om förlusten av eller skadan på försändelsen inträffade under ett särskilt skede av den multimodala transporten, för vilken en tillämplig internationell konvention eller tvingande nationell lag skulle ha gett en annan ansvarsbegränsning om ett separat transportavtal hade ingåtts för det särskilda skedet av transporten, ska gränsen för MyDellos ansvar för sådan förlust eller skada bestämmas med hänvisning till bestämmelserna i en sådan konvention eller tvingande nationell lag;

8.2.6 om lagen om sjötransport av varor (COGSA) är tillämplig på leverans av försändelser till eller från USA, så kommer MyDellos ansvar enligt COGSA, i tillämpliga fall, inte att överstiga 500 USD per försändelse eller, i fråga om varor som inte skickas i försändelser, per sedvanlig fraktenhet, såvida inte försändelsens art och värde har deklarerats av kunden i beställningen och serviceavgiften ad valorem har betalats;

8.2.7 MyDellos sammanlagda ansvar ska inte överstiga ansvarsgränserna för total förlust av försändelsen.

8.3 Kunden är ansvarig för eventuella extra kostnader eller skador som uppstår på grund av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter som lämnats till MyDello i samband med beställningen (inklusive information som lämnats om varorna i försändelsen).

8.4 Varken MyDello eller kunden är ansvariga för inkomstförlust, förlust av affärsverksamhet, förväntade besparingar eller vinster eller indirekta skador eller liknande skador. MyDello ska inte heller hållas ansvarig för förluster till följd av försenad leverans.

8.5 Användning av portalen tillhandahålls kunderna endast i befintligt skick. MyDello kommer att göra sitt bästa för att undvika, men kan inte garantera avsaknaden av avbrott, anslutningsfel, otillgänglighet eller fel i portalen. MyDello kan dessutom efter eget gottfinnande införa nya och/eller avbryta befintliga funktioner i portalen.

8.6 Inga begränsningar av MyDellos ansvar som anges i dessa villkor gäller om skadan orsakas uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

9. UPPSÄGNING OCH AVBRYTANDE AV ANVÄNDNING

9.1 Kunden får inte ensidigt säga upp eller ändra avtalet. En kund som är konsument har inte rätt att frånträda avtalet med stöd av 14 dagars ångerrätt.

9.2 MyDello har rätt att med omedelbar verkan stänga av en kund från att använda portalen och/eller vägra att behandla beställningar och/eller säga upp avtal, om kunden orsakar missbruk eller skada på portalen, om MyDello har rimliga skäl att tro att kunden utför bedrägliga handlingar när han/hon använder portalen eller om kunden på annat sätt underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet eller villkoren.

10. LICENSIERING, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH DATABEHANDLING

10.1 Genom att registrera sig i portalen beviljar MyDello kunden en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicensierbar licens för att använda portalen i syfte att beställa och betala för tjänsterna.

10.2 Alla immateriella rättigheter avseende programvara, dokumentation eller information som används eller utvecklas av eller på uppdrag av MyDello under tillhandahållandet av informationssamhällstjänster enligt dessa villkor (inkl. portalen och allt material som laddas upp där) tillhör MyDello. Kunden får inte kopiera, modifiera, anpassa, dekonstruera, dekompilera eller på annat sätt ta reda på källkoden till portalen eller annan programvara, som används av MyDello eller extrahera eller använda uppgifter i portalen i kommersiellt syfte eller i något annat syfte än det avsedda syftet med portalen.

10.3 Principerna för behandling av kundernas personuppgifter anges i sekretesspolicyn som finns tillgänglig i portalen.

11. SLUTBESTÄMMELSER

11.1 MyDello förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor genom att ladda upp de reviderade villkoren på portalen och informera kunderna om detta via den e-postadress som kunden uppgav vid registreringen.

11.2 Användningen av portalen, avtalet och alla rättsliga relationer som bildas i samband med detta regleras av lagstiftningen i Republiken Estland. En kund som är en konsument åtnjuter också skydd av de tvingande bestämmelserna i den lagstiftning som skulle vara tillämplig i avsaknad av detta villkor.

11.3 Om en tvist till följd av avtalet eller villkoren inte kan lösas genom förhandlingar, ska tvisten slutligt lösas vid Harju tingsrätt i Tallinn, Estland. Om kunden är en konsument bestäms jurisdiktionen i enlighet med de tvingande bestämmelserna som gäller för konsumenter och en sådan kund kan också använda verktyget för tvistlösning online som finns på http://ec.europa.eu/odr.

11.4 Om det finns versioner av dessa villkor på något annat språk ska den engelska versionen ha företräde.