Veicat bezmaksas reģistrāciju un izbaudiet loģistikas nākotni jau šodien.
Izveidot kontu bez maksas!

Noteikumi

1. definīcijas

Šādiem izteicieniem šajā Līgumā ir šāda nozīme:

Līgumsnozīmē jebkuru līgumu par MyDello Pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts saskaņā ar 3.7.punktu;
Pārvadātājsnozīmē jebkuru personu, kura pārvadā Sūtījumu MyDello sniegto Pakalpojumu ietvaros; 
Klientsnozīmē jebkuru personu, kura lieto Portālu, kura ir veikusi Pasūtījumu Portālā vai noslēgusi Līgumu ar MyDello; 
Precenozīmē Sūtījuma saturu; 
Saņēmējsnozīmē Klienta norādīto Sūtījuma saņēmēju; 
Sūtījumsnozīmē objektu, kura piegādi  MyDello apņemas organizēt Līgumā noteikto Pakalpojumu ietvaros; 
Bīstama kravanozīmē priekšmetus vai vielas, kas var radīt apdraudējumu veselībai, drošībai, īpašumam vai videi, vai jebkuru citu kravu, ko klasificē kā bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, starptautiskajiem nolīgumiem un konvencijām, kas piemērojamas Paņemšanas punkta vai Piegādes punkta valstī, tostarp kravu, kas pēc savas dabas ir vai var kļūt sprādzienbīstama, uzliesmojoša, radioaktīva, kodīga, kaitējoša, indīga vai bīstama; 
Piegādes punktsnozīmē Pasūtījumā norādīto atrašanās vietu, līdz kurai MyDello tiek lūgts organizēt Sūtījuma pārvadāšanu; 
MyDellonozīmē MyDello OÜ, sabiedrību, kas reģistrēta Igaunijā, reģistrācijas numurs: 14582031, adrese: Punane tn 73, Tallina 13619, Igaunija, elektroniskā pasta adrese: info@mydello.com, tālruņa numurs: +372 53307900; 
Piedāvājumsnozīmē Portālā norādīto vai Klientam no MyDello puses paziņoto pārvadājuma risinājumu, kas atbilst Klienta meklēšanas parametriem; 
Pasūtījumsnozīmē Klienta Portālā veikto pasūtījumu par Pakalpojumu sniegšanu; 
Pasūtījuma apstiprinājumsnozīmē MyDello Klientam nosūtīto Pasūtījuma apstiprinājumu; 
Paņemšanas punktsnozīmē Pasūtījumā norādīto atrašanās vietu, kur Nosūtītājs nodod Sūtījumu MyDello organizētajam Pārvadātājam; 
Portālsnozīmē datorsistēmu (kas pieejama MyDello tīmekļvietnē), kas paredzēta, lai Klients izdarītu Pasūtījumus MyDello Pakalpojumu sniegšanai; 
SATnozīmē Speciālo aizņēmuma tiesību novērtējumu, ko katru dienu paziņo Starptautiskais Valūtas fonds; 
Pakalpojuma maksanozīmē Klienta maksājamo maksu par Pakalpojumu sniegšanu; 
Pakalpojumi” nozīmē MyDello (kā ekspeditora) Klientam (kā nosūtītājam) sniegtos kravas ekspedīcijas un ar to saistītos pakalpojumus;
Nosūtītājsnozīmē personu, kura nodod Sūtījumu Pārvadātājam Paņemšanas punktā;
Noteikumi” nozīmē šajā dokumentā norādītos noteikumus. 

2. tiesiskais ietvars

2.1 Portāls sniedz Klientam iespēju pasūtīt Pakalpojumus no MyDello Sūtījuma pārsūtīšanai no Paņemšanas punkta līdz Piegādes punktam. Sniedzot Pakalpojumus, MyDello rīkojas kā kravas ekspeditors Klienta labā. Kā kravas ekspeditors MyDello apņemas organizēt Sūtījuma pārvadājumu no Paņemšanas punkta līdz Piegādes punktam, MyDello nav Pārvadātājs un nesniedz pārvadāšanas pakalpojumus savu Pakalpojumu ietvaros. Kā kravas ekspeditors MyDello izmanto trešo pušu Pārvadātājus, kuri sniedz pārvadāšanas pakalpojumus attiecībā uz Sūtījumu.

2.2 Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu noslēdz saskaņā ar 3.7. punktu starp Klientu kā nosūtītāju un MyDello kā ekspeditoru. Saskaņā ar Līgumu MyDello apņemas organizēt Sūtījuma pārvadājumu Klienta vārdā atbilstoši Klienta izvēlētajam Piedāvājumam no Nosūtītāja līdz Saņēmējam, un Klients apņemas samaksāt Pakalpojuma maksu par Pakalpojumiem. Klients faktiski var būt vai nu Nosūtītājs vai Saņēmējs, vai neviens no tiem. 

2.3 Visus konkrētos līgumus ar Pārvadātājiem, kuri piedalās katra Pasūtījuma izpildē, noslēdz starp MyDello un attiecīgo Pārvadātāju.

3. pasūtījumu veikšana

3.1 Pasūtot Pakalpojumus, Klientam nepieciešams ievadīt noteiktus meklēšanas parametrus (Paņemšanas punkts, Piegādes punkts, Sūtījuma svars un Sūtījuma apjoms) Portālā un izvēlēties piemērotu Piedāvājumu no dažādiem Portālā piedāvātiem variantiem. Klients var norādīt arī Sūtījuma izmērus. Turklāt Klientam ir jānorāda, vai Sūtījums satur Bīstamu kravu un vai tas ir personisks sūtījums. Ja Sūtījumam nepieciešama aizsardzība pret karstuma, aukstuma, mitruma, sakratīšanas iedarbību vai jebkādu citu iedarbību, Klients apņemas paziņot par to MyDello (vai nu Portālā, vai ar elektroniskā pasta starpniecību), veicot Pasūtījumu. 

3.2 Lai izvēlētos piemērotu Piedāvājumu, Klientam nepieciešams reģistrēties vai pietiekties savā lietotāja kontā Portālā. Klients nodrošina, ka jebkāda reģistrēšanās vai pieteikšanās laikā sniegtā informācija (tostarp Klienta kontaktinformācija) ir patiesa, precīza un pilnīga. Klients ievēro savas lietotāja konta informācijas striktu konfidencialitāti un nekavējoties informē MyDello, tiklīdz uzzina par jebkādu konta drošības pārkāpumu vai tā neatļautu lietošanu. 

3.3 Klients var izvēlēties piemērotu Piedāvājumu no Portālā uzskaitītajiem variantiem atbilstoši Klienta meklēšanas parametriem. 

3.4 Pēc piemērota Piedāvājuma atlasīšanas Klientam tiek lūgts sniegt Nosūtītāja un Saņēmēja kontaktinformāciju, norādīt Sūtījuma Preci un norādīt datumu, kurā Sūtījums būs gatavs paņemšanai. Ja Sūtījuma saņemšanas datums nav norādīts, tiek pieņemts, ka Sūtījums ir gatavs paņemšanai nekavējoties.

3.5 Visi Piedāvājumi ir spēkā noteiktu laika periodu, kas norādīts Piedāvājumā. Ja Klients atzīmē, ka datums, kurā Sūtījums ir gatavs paņemšanai, iestājas vēlāk nekā Piedāvājuma derīguma termiņš, tad, MyDello ir tiesības pirms Sūtījuma paņemšanas datuma ieviest izmaiņas Piedāvājumā un lūgt Klientam apstiprināt piekrišanu aktualizētajam Piedāvājumam. 

3.6 Pēc  3.4. punktā pieprasītās informācijas sniegšanas Klients ir tiesīgs veikt Pasūtījumu, noklikšķinot uz attiecīgās spiedpogas Portālā. 

3.7 Balstoties uz Klienta Pasūtījumā sniegto informāciju, MyDello nosūta Klientam Pasūtījuma apstiprinājumu, apstiprinot Pasūtījuma detaļas. Līgums par Pakalpojumu sniegšanu uzskatāms par noslēgtu starp Klientu un MyDello ar Pasūtījuma apstiprinājumā un šajos Noteikumos norādītajiem nosacījumiem tad, kad Klientam nosūtīts Pasūtījuma apstiprinājums, ja vien 3.8. punktā un 3.9. punktā nav norādīts citādi

3.8 Ja Sūtījums satur beramkravu, Bīstamu kravu, klasificējams kā personisks sūtījums vai pārsniedz noteiktu svaru, apjomu vai citus parametrus, kas var būt norādīti Portālā konkrētiem pārvadājuma veidiem, MyDello sniedz Klientam personalizētu Piedāvājumu. Šādā gadījumā Līgums par Pakalpojumu sniegšanu uzskatāms par noslēgtu starp Klientu un  MyDello ar Piedāvājumā un šajos Noteikumos norādītajiem nosacījumiem no brīža, kad Klients Portālā norādītajā termiņā skaidri apstiprina piekrišanu Piedāvājumam. 

3.9 Ja Portāla kļūdas dēļ pārvadāšanas risinājums un/vai Piedāvājuma cena, un/vai jebkādi citi attiecīgie Portālā norādītie kritēriji pēc MyDello pamatotiem ieskatiem ir nepareizi, MyDello ir tiesības labot kļūdaino informāciju un iesniegt Klientam pārskatītu Piedāvājumu. Šādā gadījumā Līgums par Pakalpojumu sniegšanu uzskatāms par noslēgtu starp Klientu un  MyDello no brīža, kad Klients Portālā norādītajā termiņā skaidri apstiprina piekrišanu pārskatītajam Piedāvājumam. 

3.10 Portālu var pārvaldīt un Pasūtījumus var iesniegt angļu valodā vai citās valodās, kas norādītas Portālā.

4. sūtījuma piegāde

4.1 Sūtījuma pārvadāšanas pakalpojumu sniedz neatkarīgi Pārvadātāji, kurus atlasa MyDello atbilstoši Klienta sniegtajiem norādījumiem. Lai gan MyDello īsteno pienācīgu rūpību, veicot Pārvadātāju atlasi, MyDello neatbild par attiecīgo Pārvadātāju darbībām vai bezdarbību, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Neraugoties uz iepriekš minēto, MyDello atbild par Sūtījuma zudumu vai bojājumu saskaņā ar  8.1. punktu turpmāk tekstā. 

4.2 Klients nodrošina, ka Sūtījums ir sagatavots, lai Nosūtītājs to varētu nodot MyDello organizētajam Pārvadātājam Paņemšanas punktā un laikā, kas noteikts Pasūtījuma apstiprinājumā, Piedāvājumā vai precizēts Pakalpojumu sniegšanas gaitā. 

4.3 Klients apņemas nodrošināt, lai brīdī, kad Nosūtītājs nodod Sūtījumu Pārvadātājam, Sūtījums būtu iepakots droši, pietiekami un ievērojot jebkādas Paņemšanas punktā un Piegādes punktā piemērojamās vai Pārvadātāja izvirzītās prasības un veidā, kas pasargā un saglabā Sūtījuma Preci no normālās iedarbības, kas sastopama pārvadāšanas laikā. Klients nodrošina, ka iepakojums (vai tā trūkums) nerada nekādu kaitējumu Pārvadātājam, tā transportlīdzekļiem, citiem sūtījumiem un apkārtējai videi. Klients tāpat apņemas nodrošināt, lai Sūtījums būtu pareizi un pietiekami marķēts. MyDello nav pienākuma pārbaudīt vai pārliecināties par Sūtījuma iepakojuma piemērotību vai pietiekamību. MyDello neatbild ne par kādiem Preces vai Sūtījuma bojājumiem, kurus izraisa nepietiekams vai nepareizs Sūtījuma iepakojums vai marķējums. Klients atlīdzina jebkādas papildu izmaksas vai izdevumus, kas rodas  MyDello vai Pārvadātajam saistībā ar to, ka Klients neievēro šajā  4.3. punktā noteiktās prasības.  

4.4 Klients garantē visas Portālā sniegtās informācijas par Preci un Sūtījumu pareizību, taču MyDello ir tiesības likt pārbaudīt Sūtījumu un pārliecināties par tā svaru vai izmēriem. Ja šādas apskates laikā tiek konstatēts, ka par Sūtījumu sniegtā informācija nav pareiza, no Klienta var tikt iekasētas papildu izmaksas, kā aprakstīts 5. punktā. 

4.5 Ja Klients neinformē  MyDello par to, ka Sūtījums satur Bīstamu kravu, un  MyDello nav informēts par Preces bīstamo dabu un nepieciešamajiem veicamajiem  piesardzības pasākumiem, un ja jebkurā laikā šādu Bīstamu kravu saturošs Sūtījums ir uzskatāms par apdraudējumu dzīvībai vai īpašumam, tas bez kompensācijas var tikt izkrauts, iznīcināts vai padarīts nekaitīgs jebkurā vietā, kā tas var būt nepieciešams attiecīgajos apstākļos. Klients atlīdzina MyDello visus zaudējumus, kaitējumu, atbildību, izmaksas un izdevumus, kas rodas saistībā ar šādas Bīstamas kravas apstrādi. Pienākums pierādīt, ka MyDello zināja Bīstamās kravas precīzu dabu, gulstas uz Klientu. 

4.6 Ja jebkura Prece kļūst par Bīstamu kravu Pakalpojumu sniegšanas laikā, šāds Sūtījums var tikt izkrauts vai nosēdināts jebkurā vietā vai iznīcināts, vai padarīts nekaitīgs, kā aprakstīts 4.5. punktā. Ja šāds apdraudējums nebija radies MyDello vainas vai neuzmanības dēļ, MyDello neuzņemas nekādu atbildību un Klients atlīdzina   MyDello visus no tā izrietošos zaudējumus, kaitējumu, atbildību un izdevumus.

4.7 Portālā ir norādīts paredzamais Sūtījuma piegādes laiks. MyDello pieliek saprātīgas pūles, lai organizētu Sūtījuma piegādi šādā laikā. Taču MyDello nesniedz nekāda veida garantijas par piegādes laiku un neuzņemas nekādu atbildību par Sūtījuma piegādi šādā paredzamajā laikā. 

4.8 Klients nodrošina, ka Saņēmējs vai cits Saņēmēja pilnvarots adresāts pārņem Sūtījumu valdījumā Piegādes punktā laikā, kuru MyDello paziņojis Klientam. Nedz MyDello, nedz Pārvadātājam nav pienākuma pārliecināties par to, vai persona, kura saņem Sūtījumu Piegādes punktā Saņēmēja vārdā, ir tam pienācīgi pilnvarota. Ja Saņēmējs nav pieejams vai atsakās pārņemt Sūtījumu valdījumā Piegādes punktā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, MyDello ir tiesības par Klienta līdzekļiem organizēt Sūtījuma atpakaļ nodošanas transportu Nosūtītājam Paņemšanas punktā. Klients apņemas segt visas maksas (ieskaitot piemērojamo Pakalpojuma maksu), izmaksas un izdevumus, kas izriet no vai ir saistībā ar Sūtījuma nodošanu atpakaļ Nosūtītājam Paņemšanas punktā.

5. maksājumi un rēķinu izrakstīšana

5.1 Klients apņemas samaksāt MyDello Pakalpojuma maksu Pasūtījuma apstiprinājumā vai Piedāvājumā norādītajā apmērā. Turklāt Klientam var būt pienākums segt citas izmaksas, kas var rasties kļūdainas vai nepilnīgas informācijas par Sūtījumu dēļ, kas netika iepriekš paziņota MyDello, kā arī muitas formalitāšu izraisītu kavējumu vai citu apstākļu dēļ. Visas nodevas, nodokļus un maksas vai citus izdevumus saistībā ar Sūtījumu apmaksā Klients.

5.2 MyDello ir tiesīgs vienpusēji grozīt Pasūtījuma apstiprinājumā vai Piedāvājumā norādīto Pakalpojuma maksu un/vai no Klienta var tikt iekasēta papildu maksa saskaņā ar Portālā uzskaitītājam cenām neprecizējot Līgumu šādos gadījumos:

5.2.1 ja, nododot Sūtījumu Pārvadātājam vai piegādes laikā, tiek konstatēts, ka Pasūtījuma veikšanas brīdī Klienta sniegtie izmēri (ieskaitot Sūtījuma svaru un apjomu) nenozīmīgā apmērā atšķiras no faktiskajiem izmēriem;

5.2.2 ja jebkādas papildu maksas ir piemērojamas sakarā ar to, ka Sūtījuma Prece neatbilst Klienta Pasūtījumā sniegtajai informācijai;

5.2.3 ja Sūtījumu būs nepieciešams (atkārtoti) iepakot vai (atkārtoti) marķēt, jo Klients neizpildīja savus no 4.3. punkta iepriekš tekstā izrietošos pienākumus;

5.2.4 ja Sūtījums netiek nodots Pārvadātājam Paņemšanas punktā saskaņotajā termiņā;

5.2.5 ja Saņēmējs atsakās pārņemt vai pienācīgā veida nepārņem Sūtījumu valdījumā Piegādes punktā.

5.3 Ja jebkurā brīdī pēc Sūtījuma nodošanas Pārvadātājam atklājas, ka faktiskie Sūtījuma svara vai apjoma mērījumi būtiski atšķiras no Pasūtījumā sniegtajiem mērījumiem vai ja tiek pārsniegti 3.8. punktā norādītie izmēri, Klientam lūdz apstiprināt precizētu Piedāvājumu (t.i., grozīt Līgumu, ievērojot 3.8.punktā paredzēto kārtību). Ja Klients neapstiprina precizēto Piedāvājumu Portālā norādītajā termiņā un ja Puses nevar vienoties par jebkādām alternatīvām piegādes iespējām, MyDello ir tiesības organizēt Sūtījuma piegādi, pēc saviem pamatotiem ieskatiem un paziņojot par to Klientam, vai nu uz Paņemšanas punktu, Piegādes punktu vai jebkuru citu Klienta norādītu vietu. Klients sedz un atlīdzina MyDello visas izmaksas, kas radušās MyDello pirms atšķirīgo mērījumu konstatēšanas kā aprakstīts 5.3. punktā un jebkādas izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar Sūtījuma piegādi pēc tam.

5.4 Pakalpojuma maksu un jebkādas citas piemērojamās maksas un maksājumus maksā uz Klientam pēc Līguma noslēgšanas nosūtīta rēķina pamata. Ja piemērojams, rēķinā saskaņā ar likumu iekļauj PVN.

5.5 Ja Pakalpojuma maksa vai jebkuras citas maksas vai maksājumi, kas norādīti Pasūtījuma apstiprinājumā vai Piedāvājumā, balstās uz izmaksām vai citām komponentēm valūtās, kas atšķiras no rēķina valūtas, tad Pakalpojuma maksa gala apmērs vai jebkādas citas maksas vai maksājumi var mainīties sakarā ar attiecīgās summas konvertāciju rēķina valūtā datumā, kad Sūtījums tiek nodots Pārvadātājam vai kad Klients saņem rēķinu – atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks. Tiek izmantoti Eiropas Centrālās bankas valūtas maiņas atsauces kursi. Ja rēķina valūta nav atspoguļota Eiropas Centrālās bankas datu bāzē, MyDello ir tiesības piemērot valūtas maiņas kursus no citas publiskas datu bāzes pēc saviem ieskatiem.

5.6 Pakalpojuma maksa uzskatāma par samaksātu brīdī, kad Pakalpojuma maksa tiek iemaksāta rēķinā norādītajā MyDello bankas kontā.

5.7 Ja Klients nesamaksā Pakalpojuma maksu rēķinā norādītajā apmaksas termiņā, piemēro kavējuma procentus 0,05% apmērā no kavētā maksājuma par kalendāro dienu.

6. ieturējuma un ķīlas tiesības

6.1 MyDello ir ieturējuma un ķīlas tiesības attiecībā uz MyDello kontrolē (tostarp jebkura no MyDello izmantotajiem Pārvadātājiem valdījumā) esošiem  Sūtījumiem un Precēm, saistībā ar visu maksu, izdevumu un maksājumu, kas pienākas no Klienta saskaņā ar Līgumu, apmaksu. 

6.2 Gadījumā, ja Sūtījums tiek nozaudēts vai iznīcināts, MyDello ir ieturējuma tiesības saistībā ar jebkādu kompensāciju, kas pienākas no apdrošināšanas sabiedrībām, Pārvadātājiem vai citām personām. 

6.3 Ja Klients kavē jebkādas Līgumā paredzētās summas apmaksa par vairāk nekā 14 kalendārajām dienām, MyDello ir tiesīgs īstenot ķīlas tiesības uz Sūtījumu un organizēt pēc saviem ieskatiem tāda Preču apjoma pārdošanu, kāds ir nepieciešams, lai segtu pilnu summu, kas pienākas no Klienta (ieskaitot ķīlas tiesības īstenošanas izdevumus). MyDello, ja tas ir iespējams, iepriekš paziņo Klientam par savu nodomu īstenot ķīlas tiesības.  

7. apdrošināšana

7.1 MyDello apdrošina Sūtījumu MyDello atbildības apdrošināšanas polisē norādītajā atbildības apmērā un ievērojot tajā paredzētos atbildības ierobežojumus. Klientam ir pienākums izvērtēt ar Sūtījuma zudumu vai bojājumiem, vai tā piegādes kavējumu saistītos riskus, un nodrošināt attiecīgu apdrošināšanu vai organizēt tās nodrošināšanu no Saņēmēja, Nosūtītāja vai jebkuras citas personas puses. Katram Sūtījuma, kam pēc Klienta vērtējuma ir būtiska vērtība, MyDello iesaka Klientiem iegādāties attiecīgu papildu kravas apdrošināšanu.

8. atbildība

8.1 Kā ekspeditors MyDello atbild par Sūtījuma pārvadāšanas organizēšanu saskaņā ar Klienta norādījumiem no Paņemšanas punkta līdz Piegādes punktam un līdz ar to atbild par attiecīgo Pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Kā ekspeditors MyDello ir apņēmies atbildēt Klientam un Saņēmējam par Sūtījuma zudumu vai bojājumu, ciktāl tas paredzēts 8.2.-8.6. punktos turpmāk tekstā, taču atzīstot to, ka MyDello nesniedz pārvadāšanas pakalpojumus un šajā nolūkā piesaista neatkarīgus Pārvadātājus, MyDello nav tieši atbildīgs par šādu neatkarīgu Pārvadātāju darbībām vai bezdarbību (4.1. punkts), un MyDello atbildība par šādu pārvadātāju darbībām strikti aprobežojas ar 8.2.-8.6. punktos turpmāk tekstā paredzēto atbildību.

8.2 MyDello atbild Klientam un Saņēmējam par Sūtījuma zudumu vai bojājumu, ievērojot šādus principus:

8.2.1 MyDello atbild par Sūtījuma zudumu vai bojājumu laika periodā no paņemšanas līdz piegādei saskaņā ar tādiem pašiem principiem, kas regulē tāda Pārvadātāja atbildību, kurš veic Sūtījuma pārvadājumu laikā, kad noticis zudums vai bojājums;

8.2.2 Sūtījuma zuduma vai bojājuma gadījumā MyDello atbild par Sūtījuma zudušās vai bojātās daļas vērtību vietā un laikā, kad tas piegādāts vai tam bija jābūt piegādātam Saņēmējam. Uzskatāms, ka Sūtījuma vērtība ir zemākā no šādām vērtībām: (i) faktūrrēķinā norādītā Sūtījuma vērtība vai (ii) pašreizējā Preces tirgus cena vai, ja tirgus cenu nevar noteikt, tāda paša nosaukuma un kvalitātes Preces standarta vērtība. Atbildība par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, kas izriet no Sūtījuma zuduma vai bojājuma, ir izslēgta (8.4. punkts);

8.2.3 MyDello atbildībai piemērojami tādi paši atbildības ierobežojumi un izņēmumi, kas piemērojami Pārvadātājam, kurš veic Sūtījuma pārvadājumu laikā, kad noticis zudums vai bojājums. Šādi atbildības limiti un izņēmumi kopumā ir atkarīgi no Sūtījuma pārvadāšanai izmantotajiem transportlīdzekļiem un starptautiskajām konvencijām, un citām tiesību nomām, kas regulē attiecīgo pārvadājuma līgumu, ieskaitot, (i) dzelzceļa pārvadājumu gadījumā, Starptautisko konvenciju par kravu dzelzceļa pārvadājumiem (CIM) un Nolīgumu par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS), (ii) sauszemes pārvadājumu gadījumā Konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR), (iii) jūras pārvadājumu gadījumā Hāgas-Visbijas noteikumus un, (iv) gaisa pārvadājumu gadījumā Varšavas Konvenciju un Monreālas Konvenciju par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju. Klientam tiek vienmēr ieteikts apdrošināt pilnu Sūtījuma vērtību, lai nodrošinātu attiecīgos atbildības ierobežojumus pārsniedzošu zaudējumu kompensāciju;

8.2.4 vairākveidu pārvadājumu (multimodāla transporta) gadījumā, ja Pārvadātājs, kurš veica pārvadājumu Sūtījuma zuduma vai bojājuma laikā, nav zināms, MyDello atbildība aprobežojas šādi:

(a) ja vairākveidu pārvadājumi saskaņā ar Līgumu neietver kravu jūras pārvadājumu vai pārvadājumu iekšzemes ūdensceļos, MyDello atbildība aprobežosies ar summu, ka nepārsniedz vai nu (i) 8,33 SAT par katru zudušā vai bojātā Sūtījuma bruto svara kilogramu, vai (ii) ja Sūtījuma vērtība bija zināma MyDello pirms paņemšanas, tad Sūtījuma vērtību, kas norādīta faktūrrēķinā – atkarībā no tā, kura no vērtībām ir zemāka, un

(b) ja vairākveidu pārvadājumi saskaņā ar Līgumu ietver kravu jūras pārvadājumu vai pārvadājumu iekšzemes ūdensceļos, MyDello atbildība aprobežosies ar summu, ka nepārsniedz vai nu (i) 666,67 SAT par Sūtījumu vai Sūtījuma vienību vai 2 SAT par katru zudušā vai bojātā Sūtījuma bruto svara kilogramu, vai (ii) ja Sūtījuma vērtība bija zināma MyDello pirms saņemšanas, tad Sūtījuma vērtību, kas norādīta faktūrrēķinā – atkarībā no tā, kura no vērtībām ir zemāka;

8.2.5 vairākveidu pārvadājumu gadījumā, ja Sūtījuma zudums vai bojājums noticis viena konkrēta vairākveidu pārvadājumu posma laikā, attiecībā uz kuru piemērojamā starptautiskā konvencija vai obligātais nacionālais tiesību akts būtu paredzējis citu atbildības ierobežojumu, ja par šo konkrēto pārvadājuma posmu būtu bijis noslēgts atsevišķs pārvadājumu līgums, tad MyDello atbildības par šādu zudumu vai bojājumu limitu nosaka, atsaucoties uz attiecīgās konvencijas vai obligātā nacionālā tiesību akta normām;

8.2.6 ja Sūtījumiem uz vai no Amerikas Savienotajam Valstīm ir piemērojams Likums par jūras kravu pārvadājumiem (COGSA (Carriage of Goods by Sea Act)), tad, ja vien Klients nav deklarējis Sūtījuma dabu un vērtību Pasūtījumā un nav samaksāta vērtībai atbilstoša Pakalpojuma maksa, MyDello atbildība saskaņā ar COGSA, ja piemērojams, nepārsniedz 500 USD par katru Sūtījumu vai, ja Preces netiek nosūtītas Sūtījumos, par standarta kravas vienību;

8.2.7 MyDello kopējā atbildība nepārsniedz atbildības par Sūtījuma pilnīgu zudumu limitus.

8.3 Klients atbild par jebkādām papildu izmaksām vai kaitējumu, kas rodas, ja Pasūtījuma veikšanas laikā MyDello tiek sniegti nepatiesi, kļūdaini vai nepilnīgi dati (tostarp par Sūtījuma Preci iesniegtā informācija).

8.4 Nedz MyDello, nedz Klients neatbild ne par kādiem ieņēmumu zaudējumiem, komercdarbības, paredzēto ietaupījumu vai peļņas zaudējumiem vai jebkādiem netiešiem zaudējumiem, vai tamlīdzīgiem zaudējumiem. MyDello neatbild par zaudējumiem, ko izraisa piegādes kavējums.

8.5 Portāla lietošana tiek sniegta Klientiem strikti uz “kāda tā ir” pamata. MyDello pieliks visas pūles lai izvairītos no jebkādiem Portāla darbības traucējumiem, pieslēguma kļūmēm, nepieejamības vai citiem trūkumiem Portālā, taču nevar garantēt, ka to nebūs nemaz. Turklāt MyDello, pēc saviem ieskatiem var ieviest jaunas un/vai pārtraukt esošas Portāla funkcijas.

8.6 Nekādi šajos Noteiktumos norādītie MyDello atbildības ierobežojumi nav piemērojami gadījumā, ja kaitējums nodarīts apzināti vai pieļaujot rupju neuzmanību.

9. lietošanas anulēšana un apturēšana

9.1 Klients nav tiesīgs vienpusēji izbeigt vai grozīt Līgumu. Klients, kurš ir patērētājs, nav tiesīgs atkāpties no Līgumu, pamatojoties uz 14 dienu atteikuma tiesībām. 

9.2 MyDello ir tiesīgs nekavējoties apturēt Portāla lietošanu jebkuram Klientam un/vai atteikties noformēt jebkādus tā Pasūtījumus un/vai izbeigt jebkādus Līgumus ar to, ja Klients izraisa jebkādu Portāla ļaunprātīgu lietošanu vai kaitējumu Portālam, ja MyDello ir pamatotas aizdomas par Klienta krāpnieciskām darbībām, lietojot Portālu, vai ja Klients kā citādi neievēro savus pienākumus saskaņā ar Līgumu vai Noteikumiem.

10. licencēšana, intelektuālā īpašuma tiesības un datu apstrāde

10.1 Reģistrējoties Portālā, MyDello piešķir Klientam atsaucamu, neekskluzīvu, nenododamu un apakšlicencē nepiešķiramu Portāla lietošanas licenci Pakalpojumu pasūtīšanas un apmaksas nolūkiem.

10.2 MyDello pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar programmatūru, dokumentāciju vai informāciju, ko saskaņā ar šiem Noteikumiem informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanas gaitā lieto vai izstrādā MyDello vai citas personas MyDello vārdā (ieskaitot Portālu un jebkādu tajā augšupielādēto materiālu). Klients apņemas nekopēt, nepārveidot, nepielāgot, neīstenot atšifrēšanu līdz pirmkodam (reversā inženierija), nedekompilēt un nekādā citā veidā neatklāt Portāla vai jebkādas citas MyDello lietotās programmatūras  pirmkodu un neizgūt un nelietot nekādus Portālā esošos datus komercdarbības nolūkos vai jebkādā citā nolūkā, izņemot Portālā paredzēto nolūku. 

10.3 Klientu personas datu apstrādes principi ir norādīti Portālā pieejamajā Privātuma politikā.

11. noslēguma noteikumi

11.1 MyDello patur tiesības jebkurā laikā ieviest izmaiņas šajos Noteikumos, augšupielādējot pārskatītos Noteikumus Portālā un paziņojot par to Klientam ar Klienta reģistrēšanās laikā norādītās e-pasta adreses starpniecību. 

11.2 Portāla lietošanai, Līgumam un visām saskaņā ar to nodibinātajām tiesiskajām attiecībām būs piemērojami Igaunijas Republikas tiesību akti. Klients, kurš ir patērētājs, tāpat ir tiesīgs saņemt tiesību aktu obligātajās normās noteikto aizsardzību, kas būtu piemērojama arī bez šī noteikuma.

11.3 Ja no Līguma vai Noteikumiem izrietošu strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, strīdu galīgi izskatīs Harju apgabaltiesa Tallinā, Igaunijā. Ja Klients ir patērētājs, jurisdikciju nosaka saskaņā ar patērētājiem piemērojamajām obligātajām normām un attiecīgais Klients var izmantot arī Tiešsaistes strīdu risināšanas rīku, kas pieejams šeit: http://ec.europa.eu/odr.

11.4 Ja šiem Noteikumiem ir redakcijas vairākās valodās, noteicošā ir Noteikumu redakcija angļu valodā.