Užregistruok nemokamą paskyrą ir mėgaukis ateities logistikos privalumais jau šiandien.
Susikurk nemokamą paskyrą!

Sąlygos

1. apIbrėžtys

Šioje Sutartyje toliau pateiktos sąvokos turi tokias reikšmes:

Susitarimasreiškia bet kokį „MyDello“ Paslaugų teikimo Susitarimą, sudarytą pagal 3.7 Skirsnį;
Vežėjasreiškia asmenį, kuris gabena Siuntą teikiant „MyDello“ Paslaugas;
Klientasreiškia asmenį, kuris naudojasi Portalu, kuris pateikė Portale Užsakymą arba sudarė Susitarimą su „MyDello“;
Prekėreiškia Siuntos turinį;
Gavėjasreiškia Kliento nurodytą Siuntos gavėją;
Siuntareiškia objektą, kurio pristatymą „MyDello“ įsipareigoja organizuoti kaip pagal Susitarimą teikiamų Paslaugų dalį;
Pavojingi kroviniaireiškia gaminius ar medžiagas, galinčius kelti pavojų sveikatai, saugai, turtui ar aplinkai, arba kitus krovinius, kurie laikomi pavojingais pagal įstatymus, kitus teisės aktus, tarptautines sutartis ir konvencijas, taikytinus Paėmimo vietos arba Pristatymo vietos šalyje, įskaitant krovinius, kurie yra arba gali tapti sprogūs, degūs, radioaktyvūs, ėsdinantys, žalojantys, nuodingi ar pavojingi dėl savo pobūdžio;
Pristatymo vietareiškia Užsakyme nurodytą vietą, į kurią „MyDello“ buvo paprašyta organizuoti Siuntos gabenimą;
„MyDello“yra „MyDello“ OÜ, Estijoje įsteigta bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 14582031, adresas Punane tn 73, Talinas 13619, Estija, el. pašto adresas info@mydello.com, telefono numeris +372 53307900;
Pasiūlymasreiškia Portale nurodytą arba „MyDello“ Klientui pateiktą gabenimo sprendimą, atitinkantį Kliento paieškos parametrus;
Užsakymasreiškia Užsakymą Paslaugoms teikti, kurį Klientas pateikė Portale;
Užsakymo patvirtinimasreiškia Užsakymo patvirtinimą, kurį „MyDello“ atsiunčia Klientui;
Paėmimo vietareiškia Užsakyme nurodytą vietą, kurioje Siuntėjas perduoda Siuntą „MyDello“ pasitelktam Vežėjui;
Portalasreiškia kompiuterinę sistemą (ją galima rasti „MyDello“ interneto svetainėje), skirtą Klientui teikti „MyDello“ Paslaugų teikimo Užsakymus;
SDRreiškia Specialiųjų skolinimosi teisių (angl. Special Drawing Rights (SDR)) vertę, kurią kasdien nurodo Tarptautinis valiutos fondas;
Paslaugų mokestisreiškia mokestį, kurį Klientas moka už Paslaugų teikimą;
Paslaugosreiškia krovinių ekspedijavimą ir susijusias paslaugas, kurias „MyDello“ (kaip ekspeditorius) teikia Klientui (kaip siuntėjui);
Siuntėjasreiškia asmenį, kuris perduoda Siuntą Vežėjui jos Paėmimo vietoje;
Sąlygosreiškia šiame dokumente nustatytas paslaugų teikimo sąlygas. 

2. TEISINIS PAGRINDAS

2.1 Portalas suteikia galimybę Klientui užsisakyti „MyDello“ Paslaugas Siuntai persiųsti iš Paėmimo vietos į Pristatymo vietą. Teikiant Paslaugas, „MyDello“ veikia kaip Kliento krovinių ekspedijavimo agentas. Veikdamas kaip krovinių ekspedijavimo agentas, „MyDello“ įsipareigoja organizuoti Siuntos gabenimą iš Paėmimo vietos į Pristatymo vietą, taigi, „MyDello“ nėra Vežėjas ir transporto paslaugos nėra „MyDello“ teikiamų Paslaugų dalis. Veikdamas kaip krovinių ekspedijavimo agentas, „MyDello“ naudojasi trečiųjų šalių Vežėjų paslaugomis, kurie teikia Siuntos gabenimo paslaugas.

Paslaugų teikimo Susitarimas tarp Kliento, kaip siuntėjo, ir „MyDello“, kaip ekspeditoriaus, yra sudaromas pagal 3.7 Skirsnį. Pagal Susitarimą „MyDello“ įsipareigoja organizuoti Siuntos gabenimą Kliento vardu pagal Kliento pasirinktą Pasiūlymą iš Siuntėjo Gavėjui, o Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų mokestį už Paslaugas. Faktiškai Klientas gali būti Siuntėjas, Gavėjas arba nė vienas iš jų.

2.3 Visas konkrečias sutartis su Vežėjais, dalyvaujančiais įgyvendinant kiekvieną Pasiūlymą, „MyDello“ sudaro su atitinkamais Vežėjas.

3. UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS

3.1 Užsakydamas Paslaugas, Klientas turi Portale nurodyti tam tikrus paieškos parametrus (Paėmimo vietą, Pristatymo vietą, Siuntos svorį ir Siuntos tūrį) ir pasirinkti tinkamą Pasiūlymą iš įvairių Portale pateiktų variantų. Klientas taip pat gali nurodyti Siuntos matmenis. Be to, Klientas turi nurodyti, ar Siuntoje yra Pavojingų krovinių, ar tai yra asmeninė siunta. Jei Siuntą reikia apsaugoti nuo karščio, šalčio, drėgmės, kratymo ar kitų poveikių, Klientas įsipareigoja apie tai pranešti „MyDello“ (Portale arba el. paštu) teikdamas Užsakymą.

3.2 Norėdamas pasirinkti tinkamą Pasiūlymą, Klientas turi užsiregistruoti Portale arba prisijungti prie savo paskyros Portale. Klientas turi užtikrinti, kad visa informacija, pateikta registruojantis ar prisijungiant (įskaitant Kliento kontaktinius duomenis), yra teisinga, tiksli ir išsami. Klientas saugo savo paskyros duomenis kaip visiškai konfidencialią informaciją ir, sužinojęs apie saugumo pažeidimus ar neteisėtą naudojimąsi paskyra, nedelsdamas informuoja „MyDello“.

3.3 Iš Portale išvardytų variantų Klientas gali pasirinkti tinkamą Pasiūlymą, atitinkantį Kliento paieškos parametrus.

3.4 Pasirinkus tinkamą Pasiūlymą, Kliento prašoma pateikti Siuntėjo ir Gavėjo kontaktinius duomenis, nurodyti Siuntą sudarančias Prekes ir datą, kada Siunta bus paruošta paėmimui. Jei nenurodoma jokia Siuntos paėmimo data, laikoma, kad Siuntą galima paimti nedelsiant.

3.5 Visi Pasiūlymai galioja tam tikrą laiko tarpą, nurodytą Pasiūlyme. Jei Kliento nurodyta gabenti parengtos Siuntos paėmimo data yra vėlesnė nei Pasiūlymo galiojimo trukmės pabaigos data, tada, laikotarpiu prieš nurodytą Siuntos paėmimo datą, „MyDello“ turi teisę atlikti Pasiūlymo pakeitimus ir paprašyti Kliento patvirtinti, kad šis sutinka su tokiu atnaujintu Pasiūlymu.

3.6 Pateikęs 3.4 Skirsnyje reikalaujamą informaciją, Klientas gali pateikti Užsakymą, spustelėdamas atitinkamą mygtuką Portale.

3.7 Remdamasis Kliento Užsakyme pateikta informacija, „MyDello“ išsiunčia Klientui Užsakymo patvirtinimą, patvirtindamas Užsakymo duomenis. Laikoma, kad išsiunčiant Klientui Užsakymo patvirtinimą, yra sudaromas Kliento ir „MyDello“ Susitarimas dėl Paslaugų teikimo Užsakymo patvirtinime ir šiose Sąlygose nustatytomis sąlygomis, nebent 3.8 ir 3.9 Skirsniuose nurodyta kitaip.

3.8 Jei Siuntoje yra birių krovinių, Pavojingų krovinių, Siunta yra laikoma asmenine siunta arba viršija tam tikrą svorį, tūrį ar kitus parametrus, kurie gali būti nurodyti Portale kaip gabenimo konkrečiomis transporto priemonėmis reikalavimai, „MyDello“ pateikia Klientui individualų Pasiūlymą. Tokiu atveju, Kliento ir „MyDello“ Susitarimas dėl Paslaugų teikimo laikomas sudarytu tokiame Pasiūlyme ir šiose Sąlygose nustatytomis sąlygomis nuo to momento, kai Klientas per Portale nurodytą laiką aiškiai patvirtina, kad sutinka su tokiu Pasiūlymu.

3.9 Jei, dėl klaidos Portale, transporto sprendimas ir (arba) Pasiūlymo kaina ir (arba) kiti susiję kriterijai, nurodyti Portale, pagrįsta „MyDello“ nuomone yra neteisingi, „MyDello“ turi teisę ištaisyti klaidingą informaciją ir pateikti Klientui patikslintą Pasiūlymą. Tokiu atveju, Kliento ir „MyDello“ Susitarimas laikomas sudarytu nuo to momento, kai Klientas per Portale nurodytą laiką aiškiai patvirtina, kad sutinka su tokiu patikslintu Pasiūlymu.

3.10 Naudotis Portalu ir teikti Užsakymus galima anglų kalba arba kitomis Portale nurodytomis kalbomis.

4. SIUNTOS PRISTATYMAS

4.1 Siuntų gabenimo paslaugą teikia nepriklausomi Vežėjai, kuriuos „MyDello“ pasirenka pagal Kliento nurodymus. Nors „MyDello“ imasi tinkamų atsargumo priemonių pasirinkdamas Vežėjus, „MyDello“ neatsako už tokių Vežėjų veiksmus ar neveikimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, „MyDello“ atsako už Siuntos praradimą ar sugadinimą pagal 8.1 Skirsnį.

4.2 Klientas privalo užtikrinti, kad Siuntėjas būtų pasirengęs perduoti Siuntą „MyDello“ parinktam Vežėjui Paėmimo vietoje tuo laiku, kuris nurodytas Užsakymo Patvirtinime, Pasiūlyme arba teikiant Paslaugas.

4.3 Klientas įsipareigoja pasirūpinti, kad tuo metu, kai Siuntėjas perduoda Siuntą Vežėjui, Siunta būtų supakuota saugiai, pakankamai, laikantis visų reikalavimų, taikomų Paėmimo vietoje ir Pristatymo vietoje arba nustatytų Vežėjo ir taip, kad Siuntos Prekės būtų išsaugotos ir apsaugotos nuo įprasto, su gabenimu susijusio poveikio. Klientas privalo užtikrinti, kad pakuotė (ar jos nebuvimas) nepadarytų jokios žalos Vežėjui, jo transporto priemonėms, kitoms siuntoms ar aplinkai. Klientas taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad Siuntos ženklinimas būtų tinkamas ir pakankamas. „MyDello“ neprivalo peržiūrėti ar tikrinti nei Siuntos pakuotės tinkamumo, nei pakankamumo. „MyDello“ neatsako už jokią Prekei ar Siuntai padarytą žalą, atsiradusią dėl nepakankamų ar netinkamų Siuntos pakuotės ar ženklinimo. Visus papildomus „MyDello“ ar Vežėjo patiriamus kaštus ar išlaidas, atsirandančius dėl to, kad Klientas nesilaiko 4.3 Skirsnyje nurodytų reikalavimų, atlygina Klientas.

4.4 Klientas užtikrina visos Portale pateiktos informacijos apie Prekę ir Siuntą teisingumą, tačiau „MyDello“ turi laisvę patikrinti Siuntą ir jos svorį ar matmenis. Jei tokio patikrinimo metu nustatoma, kad apie Siuntą pateikta informacija yra neteisinga, Klientui gali būti taikomi papildomi mokesčiai, kaip aprašyta 5 Skyriuje.

4.5 Jei Klientas neinformuoja „MyDello“, kad Siuntoje yra Pavojingų krovinių, o „MyDello“ nežino apie tokį Prekės keliamą pavojų ir būtinas imtis atsargumo priemones, ir, jei bet kuriuo metu laikoma, kad tokia Siunta kelią pavojų gyvybei ar turtui dėl joje esančių Pavojingų krovinių, ji gali būti iškrauta, sunaikinta arba nukenksminta bet kurioje vietoje, kaip to reikalauja aplinkybės, netaikant jokios kompensacijos. Klientas atlygina „MyDello“ visus nuostolius, žalą, atsakomybę, kaštus ir išlaidas, susijusius su tokių Pavojingų krovinių tvarkymu. Pareiga įrodyti, kad „MyDello“ žinojo tikslų Pavojingų krovinių pobūdį, tenka Klientui.

4.6 Jei kuri nors Prekė tampa Pavojingu kroviniu Paslaugų teikimo metu, atitinkama Siunta gali būti iškrauta ar palikta bet kurioje vietoje arba sunaikinta ar nukenksminta, kaip aprašyta 4.5 Skirsnyje. Jei toks pavojus kyla ne dėl „MyDello“ kaltės ir aplaidumo, „MyDello“ neprisiima jokios atsakomybės ir Klientas atlygina „MyDello“ visus dėl to atsiradusius nuostolius, žalą, atsakomybę ir išlaidas.

4.7 Portale nurodomas numatomas Siuntos pristatymo laikas. „MyDello“ deda pagrįstas pastangas, kad suorganizuotų Siuntos pristatymą būtent nurodytu metu. Tačiau „MyDello“ nesuteikia jokių garantijų dėl pristatymo laiko ir neprisiima jokios atsakomybės už Siuntos pristatymą iki tokio numatyto laiko.

4.8 Klientas turi užtikrinti, kad Gavėjas arba kitas Gavėjo įgaliotas atsiimantis asmuo priimtų Siuntą Pristatymo vietoje „MyDello“ Klientui nurodytu laiku. Nei „MyDello“, nei Vežėjas neprivalo tikrinti, ar asmuo, priimantis Siuntą Pristatymo vietoje Gavėjo vardu, buvo tinkamai įgaliotas. Jei Gavėjas yra nepasiekiamas arba atsisako priimti Siuntą Pristatymo vietoje per 3 kalendorines dienas, „MyDello“ turi teisę Kliento sąskaita organizuoti transportą Siuntos grąžinimui Siuntėjui į Paėmimo vietą. Klientas įsipareigoja padengti visus mokesčius (įskaitant taikomą Paslaugų mokestį), kaštus ir išlaidas, atsirandančius dėl Siuntos grąžinimo Siuntėjui į Paėmimo vietą ar su tuo susijusius.

5. MOKĖJIMAI IR SĄSKAITų FAKTŪRŲ teikimas

5.1 Klientas įsipareigoja sumokėti „MyDello“ Paslaugų mokestį, nurodytą Užsakymo patvirtinime arba Pasiūlyme. Be to, Klientas gali būti įpareigotas padengti kitas išlaidas, kurios gali būti taikomos dėl klaidingos ar neišsamios informacijos apie Siuntą, anksčiau nepateiktos „MyDello“, dėl vėlavimų, atsiradusių dėl muitinės formalumų, ar kitų aplinkybių. Visas su Siunta susijusias rinkliavas, mokesčius ir kaštus ar kitas išlaidas apmoka Klientas.

5.2 „MyDello“ gali vienašališkai pakeisti Užsakymo patvirtinime ar Pasiūlyme nurodytą Paslaugų mokestį ir (arba) Klientui gali būti taikomi papildomi mokesčiai pagal Portale nurodytas kainas, neatnaujinant Susitarimo, tokiais atvejais:

5.2.1 jei, perduodant Siuntą Vežėjui arba ją pristatant, nustatoma, kad Užsakymo teikimo metu Kliento pateikti matmenys (įskaitant Siuntos svorį ir tūrį) nežymiai nukrypsta nuo faktinių matmenų;5.2.2 jei papildomi mokesčiai taikomi dėl to, kad Siuntos Prekės neatitinka Kliento Užsakyme pateiktos informacijos;

5.2.3 jei Siuntą reikia (iš naujo) supakuoti arba (iš naujo) ženklinti dėl to, kad Klientas neįvykdė jam taikomų 4.3 Skirsnyje nurodytų įsipareigojimų;

5.2.4 jei Siunta sutartu laiku neperduodama Vežėjui Paėmimo vietoje;

5.2.5 jei Gavėjas atsisako priimti Siuntą Pristatymo vietoje arba priima ją netinkamai.

5.3 Jei bet kuriuo metu po Siuntos perdavimo Vežėjui nustatoma, kad faktiniai Siuntos svorio ar tūrio matmenys ženkliai skiriasi nuo Užsakyme pateiktų matmenų arba viršija 3.8 Skirsnyje nurodytus matmenis, Kliento bus prašoma patvirtinti atnaujintą Pasiūlymą (t. y. pakeisti Susitarimą laikantis 3.8 Skirsnyje nurodytos tvarkos). Jei Klientas nepatvirtina atnaujinto Pasiūlymo per Portale nurodytą laiko tarpą ir jei Šalys negali susitarti dėl alternatyvių pristatymo variantų, „MyDello“ turi teisę, pranešęs Klientui, organizuoti Siuntos pristatymą savo pagrįsta nuožiūra į Paėmimo vietą, Pristatymo vietą ar kitą Kliento nurodytą vietą. Klientas padengia ir kompensuoja „MyDello“ visas išlaidas, kurias „MyDello“ patiria prieš nustatant matmenų neatitiktis, kaip aprašyta 5.3 Skirsnyje, ir visas išlaidas bei kaštus, susijusias su Siuntos pristatymu po to.

5.4 Paslaugų mokestis ir kiti taikomi mokesčiai mokami pagal sąskaitą faktūrą, išsiųstą Klientui sudarius Susitarimą. Kai taikoma, PVM pridedamas prie sąskaitos faktūros pagal įstatymus.

5.5 Jei Paslaugų mokestis arba kiti mokesčiai ar kaštai, nurodyti Užsakymo patvirtinime ar Pasiūlyme, yra pagrįsti išlaidomis ar kitais komponentais kita valiuta nei sąskaitų faktūrų išrašymo valiuta, tada galutinė Paslaugų mokesčio suma ar kiti mokesčiai gali keistis dėl taikomos sumos konvertavimo į sąskaitų faktūrų išrašymo valiutą tą dieną, kai Siunta perduodama Vežėjui arba kai Klientas gauna sąskaitą faktūrą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Taikomi Europos Centrinio Banko valiutų keitimo kursai. Jei sąskaitų faktūrų išrašymo valiuta nėra įtraukta į Europos Centrinio Banko duomenų bazę, „MyDello“ turi teisę savo nuožiūra taikyti valiutos keitimo kursus pagal kitą viešą duomenų bazę.

5.6 Paslaugų mokestis laikomas sumokėtu, įskaičius Paslaugų mokestį į „MyDello“ banko sąskaitą, kaip nurodyta sąskaitoje faktūroje.

5.7 Jei Klientas nesumoka Paslaugų mokesčio iki sąskaitoje faktūroje nurodyto mokėjimo termino, taikomi delspinigiai, kurių dydis 0,05 % pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną.

6. Turto sulaikymO ir arešto TEISĖ

6.1 „MyDello“ turi teisę sulaikyti ir areštuoti Siuntas ir Prekes, kontroliuojamas „MyDello“ (įskaitant esančias pas bet kokius Vežėjus, kurių paslaugomis naudojasi „MyDello“), kad būtų sumokėti visi Kliento pagal Susitarimą mokėtini mokesčiai, išlaidos ir rinkliavos.

6.2 Praradus ar sugadinus Siuntą, „MyDello“ turi teisę sulaikyti bet kokią kompensaciją, mokėtiną draudimo bendrovių, Vežėjų ar kitų asmenų.

6.3 Jei Klientas ilgiau nei 14 kalendorinių dienų vėluoja sumokėti bet kokią sumą pagal Susitarimą, „MyDello“ gali pasinaudoti Siuntos arešto teise ir savo nuožiūra pasirūpinti tokios Prekių dalies pardavimu, kokios reikia visai Kliento mokėtinai sumai padengti (įskaitant išlaidas, susijusias su naudojimusi arešto teise). Jei įmanoma, „MyDello“ iš anksto informuoja Klientą apie savo ketinimą pasinaudoti arešto teise.

7. DRAUDIMAS

7.1 „MyDello“ apdraudžia Siuntą tiek ir tokia aprėptimi, kiek leidžiama neviršijant atsakomybės apribojimų, nurodytų „MyDello“ atsakomybės draudimo polise. Kliento pareiga yra įvertinti rizikas, susijusias su Siuntos praradimu ar sugadinimu, ar pavėluotu pristatymu, ir įsigyti atitinkamą draudimą arba pasirūpinti, kad jį įsigytų Gavėjas, Siuntėjas ar bet kuris kitas asmuo. „MyDello“ rekomenduoja Klientams įsigyti papildomą krovinio draudimą kiekvienai Siuntai, kuri, Kliento vertinimu, turi didelę vertę.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1 „MyDello“, veikdamas kaip ekspedijavimo agentas, atsako už Siuntos gabenimo organizavimą pagal Kliento nurodymus iš Paėmimo vietos iki Pristatymo vietos, todėl yra atsakingas už tinkamą atitinkamų Paslaugų teikimą. Kaip ekspedijavimo agentas, „MyDello“ įsipareigoja būti atsakingu Klientui ir Gavėjui už Siuntos praradimą ar sugadinimą tiek, kiek nurodyta toliau 8.2-8.6 Skirsniuose, tačiau, pripažįstant, kad „MyDello“ neteikia transporto paslaugų ir šiai veiklai vykdyti pasitelkia nepriklausomus Vežėjus, „MyDello“ nėra tiesiogiai atsakingas už tokių nepriklausomų Vežėjų veiksmus ar neveikimą (4.1 Skirsnis) ir „MyDello“ atsakomybė už tokių Vežėjų veiksmus yra griežtai apribota 8.2-8.6 Skirsniuose numatyta atsakomybe.

8.2 „MyDello“ atsako Klientui ir Gavėjui už Siuntos praradimą ar sugadinimą vadovaujantis toliau nurodytais principais:

8.2.1 „MyDello“ atsako už Siuntos praradimą ar sugadinimą laikotarpiu nuo paėmimo iki pristatymo laikantis tų pačių principų, kurie reglamentuoja Siuntą gabenančio Vežėjo atsakomybę tuo metu, kai ji prarandama ar jai padaroma žala;

8.2.2 Siuntos praradimo ar sugadinimo atveju „MyDello“ atsako už prarastos ar sugadintos Siuntos dalies vertę toje vietoje ir tuo metu, kai ji buvo pristatyta arba turėjo būti pristatyta Gavėjui. Siuntos verte laikoma mažesnė vertė iš toliau nurodytų: (i) Siuntos vertė, nurodyta komercinėje sąskaitoje faktūroje arba (ii) esama Prekės rinkos kaina arba, jei negalima nustatyti rinkos kainos, to paties pavadinimo ir kokybės Prekės vertė. Atsakomybė už visą netiesioginę žalą, atsirandančią dėl Siuntos praradimo ar sugadinimo, netaikoma (8.4 Skirsnis);

8.2.3 „MyDello“ atsakomybei taikomi tie patys atsakomybės apribojimai ir išimtys, kurie taikomi Siuntą gabenančiam Vežėjui tuo metu, kai ji prarandama ar jai padaroma žala. Tokios atsakomybės ribos ir išimtys paprastai priklauso nuo transporto priemonės, naudojamos Siuntai gabenti, ir tarptautinių konvencijų bei kitų teisinių nuostatų, taikomų atitinkamai gabenimo sutarčiai, įskaitant: (i) geležinkelių transporto atveju – Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties konvencija (CIM) ir Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas (SMGS); (ii) kelių transporto atveju – Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR); (iii) jūrų transporto atveju – Hagos-Visbio taisyklės; (iv) oro transporto atveju – Varšuvos konvencija ir Monrealio konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo. Klientui visada patariama apdrausti visą Krovinio vertę, kad būtų galima kompensuoti nuostolius, viršijančius šias atsakomybės ribas;

8.2.4 multimodalinio transportavimo atveju, kai Vežėjas, gabenęs Siuntą tuo metu, kai ji buvo prarasta ar sugadinta, nėra žinomas, „MyDello“ atsakomybė ribojama taip:

(a) jei pagal Susitarimą multimodalinis transportavimas neaprėpia krovinių gabenimo jūra ar vidaus vandens keliais, „MyDello“ atsakomybės ribos neviršys toliau nurodytų dydžių: (i) 8,33 SDR už pamestos ar sugadintos Siuntos bendrojo svorio kilogramą arba (ii) jei „MyDello“ žinojo Siuntos vertę prieš paimant Siuntą, komercinėje sąskaitoje faktūroje nurodyta Siuntos vertė, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažiausia;

(b) jei pagal Susitarimą multimodalinis transportavimas aprėpia krovinių gabenimą jūra ar vidaus vandens keliais, „MyDello“ atsakomybės ribos neviršys toliau nurodytų dydžių: (i) 666,67 SDR už Siuntą ar Prekių vienetą arba 2 SDR už pamestos ar sugadintos Siuntos bendrojo svorio kilogramą arba (ii) jei „MyDello“ žinojo Siuntos vertę prieš paimant Siuntą, komercinėje sąskaitoje faktūroje nurodyta Siuntos vertė, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažiausia;

8.2.5 multimodalinio transportavimo atveju, kai Siunta prarandama arba sugadinama vieno konkretaus multimodalinio transportavimo etapo metu, kuriam, jei tokio konkretaus transportavimo etapo atžvilgiu buvo sudaryta atskira vežimo sutartis, pagal taikytiną tarptautinę konvenciją ar privalomus nacionalinės teisės aktus būtų numatyti kiti atsakomybės apribojimai, „MyDello“ atsakomybės ribos už tokio etapo metu patirtus nuostolius ar žalą nustatomos atsižvelgiant į atitinkamos konvencijos ar privalomų nacionalinės teisės aktų nuostatas;

8.2.6 Jei Siuntų gabenimui į Jungtines Amerikos Valstijas arba iš jų taikomas Krovinių vežimo jūrų transportu sutartis (COGSA), tuomet, jei Klientas nedeklaravo Siuntos pobūdžio ir vertės Užsakyme ir nesumokėjo ad valorem Paslaugų mokesčio, „MyDello“ atsakomybė pagal COGSA, jei taikoma, neviršija 500 JAV dolerių už Siuntą arba, jei Prekės nėra siunčiamos Siuntomis, už įprastą krovinio vienetą;

8.2.7 bendra „MyDello“ atsakomybė neviršija atsakomybės už visos Siuntos praradimą ribų.

8.3 Klientas atsako už visas papildomas išlaidas ar žalą, atsiradusias dėl melagingų, klaidingų ar neišsamių duomenų, nurodytų pateikiant Užsakymą „MyDello“ (įskaitant informaciją, pateiktą apie Siuntos Prekę).

8.4 Nei „MyDello“, nei Klientas nėra atsakingi už prarastas pajamas, prarastą verslą, numatytą sutaupymą ar pelną ar bet kokią netiesioginę žalą ar panašią žalą. „MyDello“ neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl uždelsto pristatymo.

8.5 Klientų naudojimuisi Portalu griežtai taikoma nuostata „tokios būklės, kokios yra“ (angl. as is). „MyDello“ dės visas pastangas, kad būtų išvengta, bet negali garantuoti, kad Portale nebus jokių trikdžių, ryšio klaidų, nepasiekiamumo ar gedimų atvejų. Be to, „MyDello“ savo nuožiūra gali įdiegti naujas ir (arba) panaikinti esamas Portalo funkcijas.

8.6 Jokie šiose Sąlygose nustatyti „MyDello“ atsakomybės ribojimai netaikomi tuo atveju, jei žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo.

9. NAUDOJIMOSI ATŠAUKIMAS IR Sustabdymas

9.1 Klientas negali vienašališkai nutraukti ar keisti Susitarimo. Klientas, kuris yra vartotojas, neturi teisės atsisakyti Susitarimo, remdamasis 14 dienų atsisakymo teise.

9.2 „MyDello“ turi teisę nedelsiant sustabdyti Kliento naudojimąsi Portalu ir (arba) atsisakyti vykdyti Užsakymus ir (arba) nutraukti Susitarimus, jei Klientas piktnaudžiauja ar kenkia Portalui, jei „MyDello“ turi pagrįstų įtarimų dėl Kliento sukčiavimo naudojantis Portalu arba jei Klientas kitaip nevykdo savo įsipareigojimų pagal Susitarimą ar Sąlygas.

10. LICENCIJOS, INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS IR DUOMENŲ tvarkyMAS

10.1 Registruojantis Portale, „MyDello“ suteikia Klientui atšaukiamą, neišskirtinę, neperduodamą, neperleidžiamą teisę naudotis Portalu Paslaugoms užsakyti ir apmokėti.

10.2 Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su programine įranga, dokumentais ar informacija, naudojama ar sukurta „MyDello“ ar jos vardu teikiant informacinės visuomenės paslaugas pagal šias Sąlygas (įskaitant Portalą ir visą į jį įkeltą medžiagą), priklauso „MyDello“. Klientas negali kopijuoti, keisti, pritaikyti, imtis atvirkštinės inžinerijos ar dekompiliavimo veiksmų ar kitaip atrasti Portalo ar kitos „MyDello“ naudojamos programinės įrangos šaltinio kodą arba išgauti ar naudoti jokių Portale esančių duomenų komerciniais ar kitais tikslais, nei numatytieji Portalo paskirties tikslai.

10.3 Klientų asmens duomenų tvarkymo principai yra nustatyti Portale esančioje Privatumo politikoje.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 „MyDello“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Sąlygas, įkeldama į Portalą atnaujintas Sąlygas ir pranešdama apie tai Klientams jų registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.

11.2 Naudojimąsi Portalu, Susitarimą ir visus iš to kylančius teisinius santykius reglamentuoja Estijos Respublikos įstatymai. Klientas, kuris yra vartotojas, taip pat naudojasi imperatyviomis įstatymų nuostatomis, kurios būtų taikomos nesant šios sąlygos.

11.3 Jei ginčas, kilęs dėl Susitarimo ar Sąlygų, negali būti išspręstas derybomis, toks ginčas bus galiausiai spendžiamas Harju apygardos teisme Taline, Estijoje. Jei Klientas yra vartotojas, jurisdikcija nustatoma pagal vartotojams taikomas privalomas nuostatas ir toks Klientas taip pat gali pasinaudoti Internetiniu ginčų sprendimo įrankiu, kurį galima rasti adresu http://ec.europa.eu/odr.

11.4 Kai šių Sąlygų tekstas yra pateiktas ne anglų kalba, viršenybė teikiama šio dokumento versijai anglų kalba.