Užregistruok nemokamą paskyrą ir mėgaukis ateities logistikos privalumais jau šiandien.
Susikurk nemokamą paskyrą!
Back

Pavojingieji kroviniai: kaip juos saugiai gabenti?

17-03-2022
airplane flying over

Pavojingųjų krovinių gabenimas visame pasaulyje nėra neįmanomas ir neįprastas – tam tiesiog taikoma daugiau taisyklių ir reikia šiek tiek daugiau pasiruošimo nei transportuojant įprastus krovinius.

Ko reikia, kad gabenimas vyktų sklandžiai ir keltų kuo mažiau rūpesčių?

Kas klasifikuojama kaip pavojingasis krovinys?

Pavojingieji kroviniai – tai medžiagos, kurias gabenant kyla pavojus sveikatai, saugai, turtui ar aplinkai. Klasifikuodami krovinį kaip pavojingąjį, žengiate pirmąjį žingsnį, kad sumažintumėte su jo gabenimu susijusią riziką. Kiti žingsniai – tai tinkamas pakavimas, tvarkymas ir transportavimas.

Pavojingieji kroviniai skirstomi į devynias klases

Norint nustatyti, ar jūsų kroviniai gali būti pavojingi, geriausia iš gamintojo gauti Medžiagų saugos duomenų lapą ir skaityti skirsnį „Transportavimo informacija“. Čia rasite vertingos informacijos apie riziką, susijusią su krovinių transportavimu.

Pavojingieji kroviniai skirstomi į devynias klases, kurios apibūdina skirtingus rizikos tipus.

  • 1 klasė: sprogmenys
  • 2 klasė: dujos
  • 3 klasė: degieji skysčiai
  • 4 klasė: degiosios kietosios medžiagos
  • 5 klasė: oksidatoriai ir organiniai peroksidai
  • 6 klasė: nuodingosios ir infekcinės medžiagos
  • 7 klasė: radioaktyviosios medžiagos
  • 8 klasė: ėsdinančios medžiagos
  • 9 klasė: įvairios baterijos

1 pavojingųjų krovinių klasė: sprogmenys

1 klasės kroviniai yra suskirstyti į šešis poklasius, apibūdinančius galimą sprogimo pavojų. Jie apima medžiagas, kurios kelia sprogimo pavojų, kai sprogstant gali atsirasti skeveldrų ir nuodėgulių, ir gaisro pavojų. 1 klasės krovinių gabenimas yra griežtai reguliuojamas.

2 pavojingųjų krovinių klasė: dujos

2 klasė apima visas dujas, kurios yra suslėgtos ir laikomos transportavimui. Ji turi tris poklasius: tai degiosios (taip pat vadinamos liepsniosiomis), nedegios / nenuodingos ir nuodingosios. Ši

klasifikacija pagrįsta Jungtinių Tautų rekomendacijomis dėl pavojingų krovinių vežimo – pavyzdinėmis taisyklėmis.

3 pavojingųjų krovinių klasė: degieji skysčiai

3 klasei priskiriami skysčiai arba skysčių mišiniai, kurių pliūpsnio temperatūra yra ne aukštesnė kaip 60 °C (140 °F), arba bet kuri skystos fazės medžiaga, kurios pliūpsnio temperatūra yra 37,8 °C (100 °F) arba aukštesnė, kurie specialiai šildomi ir pateikiami transportuoti arba transportuojami nesupakuoti esant pliūpsnio temperatūrai arba aukštesnei temperatūrai. Pliūpsnio temperatūra – tai žemiausia temperatūra, kurioje skystis bandomajame inde išskiria pakankamai garų, kad šalia skysčio paviršiaus susidarytų degus garų mišinys su oru.

4 pavojingųjų krovinių klasė: degiosios kietosios medžiagos

Degiosios kietosios medžiagos – tai bet kokios kietos fazės medžiagos, kurios gali lengvai užsidegti esant uždegimo šaltiniui įprastomis aplinkybėmis. Degiosios kietosios medžiagos skirstomos į tris poklasius – labai degios kietosios medžiagos, kietosios medžiagos, kurios gali užsidegti savaime, ir medžiagos, kurios, susilietusios su vandeniu, išskiria degiąsias dujas.

5 pavojingųjų krovinių klasė: oksidatoriai ir organiniai peroksidai

Oksidatorius yra cheminė medžiaga, kuri reakcijos metu lengvai atiduoda deguonį, taip sukeldama arba sustiprindama degimą. Ši klasė suskirstyta į du poklasius ir apima medžiagas, kurios reaguoja su deguonimi ir organiniais pesticidais.

6 pavojingųjų krovinių klasė: nuodingosios ir infekcinės medžiagos

Nuodingoji medžiaga – tai medžiaga, kuri nėra dujos ir kuri yra tokia nuodinga žmonėms, kad gabenimo metu kelia pavojų sveikatai. Jos skirstomos į du poklasius ir apima tokias medžiagas kaip cianidas, arsenas, vakcinos ir patologiniai mėginiai.

7 pavojingųjų krovinių klasė: radioaktyviosios medžiagos

Radioaktyviosios medžiagos – tai medžiagos, skleidžiančios spinduliuotę.
7 klasė apima medžiagas, kurių specifinis radioaktyvumas yra didesnis nei 70 kilobekerelių vienam kilogramui.

8 pavojingųjų krovinių klasė: ėsdinančios medžiagos

Ėsdinanti medžiaga yra skysta arba kieta medžiaga, kuri sąlyčio vietoje per tam tikrą laiką visiškai sunaikina žmogaus odos sluoksnį. Ėsdinančių medžiagų pavyzdžiai yra akumuliatoriaus rūgštys, sieros rūgštis ir gyvsidabris. Gabenant ėsdinančias medžiagas reikia pasirūpinti, kad nesusimaišytų nesuderinamos ėsdinančios medžiagos, nes daugelis tokių medžiagų susimaišiusios reaguoja labai smarkiai.
https://www.faa.gov/hazmat/what_is_hazmat/ 

9 pavojingųjų krovinių klasė: įvairios baterijos

Tai tokios medžiagos, kurios kelia pavojų transportuojant, bet neatitinka jokios kitos pavojingumo klasės apibrėžties. Į šią klasę įeina:

1. Bet kokia medžiaga, turinti anestezinių, kenksmingų ar kitų panašių savybių, galinčių sukelti didelį sudirginimą ar diskomfortą skrydžio įgulos nariams ir trukdyti jiems tinkamai atlikti pavestas pareigas; arba

2. Bet kokia medžiaga, atitinkanti 49 CFR 171.8 pateiktą aukštesnės temperatūros medžiagos, pavojingosios medžiagos, pavojingųjų atliekų arba jūrų teršalo apibrėžtį.

Pastaba. Žr. dominančios šalies pavojingųjų krovinių gabenimo taisykles.
https://www.chemsafetypro.com/Topics/TDG/Class_9_Dangerous_Goods.html

15 pavojingų krovinių ženklai

Pavojingų krovinių ženklai

Tam tikros taisyklės dėl kiekio

Kroviniams, keliantiems galimą riziką, taikomos įvairios jų kiekį reglamentuojančios taisyklės. Jei siunčiate pavojingųjų krovinių pavyzdžius, yra keletas galimybių gabenti juos Išimtiniais kiekiais (nereikia papildomų dokumentų ar viso etikečių rinkinio), Ribotais kiekiais (reikalingos etiketės, deklaracijos, nereikia sertifikuotų pakuočių) arba Įprastais kiekiais (reikalingas visas dokumentų, etikečių ir pakuočių rinkinys). Siuntimas kaip nedidelių pavyzdžių (Išimtinis arba Ribotas kiekis) gali būti naudingas dėl pristatymo išlaidų ir galimybių gabenti krovinius. Tai, kas laikoma Išimtiniais, Ribotais ir Įprastais kiekiais, gali priklausyti nuo konkrečios pavojingųjų krovinių klasifikacijos.
https://www.gov.uk/shipping-dangerous-goods/transporting-limited-quantities

Tinkamas pavojingųjų krovinių pakavimas

Kai gabenami pavojingieji kroviniai, juos reikia tinkamai supakuoti. Kai kuriems pavojingiesiems kroviniams reikalingos sertifikuotos dėžės ir juostos su tinkamais ženklais. Pavyzdžiui, paprastos plastikinės ar dažymo juostos netinka – reikia armuotos juostos.

Be pakuotės, būtinas ir tinkamas ženklinimas. Ant visų dėžių, kuriose yra pavojingųjų krovinių, turi būti atitinkamos etiketės. Be to, jei dėžės dedamos ant padėklo ir suvyniojamos į susitraukiančią plėvelę, reikia papildomai ženklinti ir susitraukiančią plėvelę.

a person taping a box

Pavyzdžiui, paprastos plastikinės ar dažymo juostos netinka – reikia armuotos juostos.

Pasaulinės taisyklės

Pavojingieji kroviniai turi būti ypač saugiai tvarkomi ir transportuojami. Tarptautinį ir vietinį pavojingųjų krovinių gabenimą kontroliuoja įvairios institucijos. Kai kurios dažniausiai taikomos gabenimo sistemos yra Jungtinių Tautų rekomendacijos dėl pavojingų krovinių vežimo, IMO Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas, IATA pavojingųjų krovinių reglamentas ir ICAO techninės instrukcijos.

Pavojingųjų krovinių deklaracija

Pavojingiesiems kroviniams dažniausiai reikalinga atskira deklaracija, kurioje jie išsamiai aprašomi. Prieš pildydami deklaraciją, būtinai pasikonsultuokite su ekspeditoriumi ar vežėju. Atsakomybė už pakavimą ir deklaracijas paprastai tenka siuntėjui, tačiau profesionalūs ekspeditoriai ar konsultantai dažniausiai turi patirties ir gali padėti.

Medžiagos saugos duomenų lapas (MSDL)

Kai siunčiamas pavojingasis krovinys, vežėjai prašo pateikti medžiagos saugos duomenų lapą (MSDL). Šiame duomenų lape turi būti pateikta visa informacija apie siunčiamą gaminį. MSDL yra labai svarbus, kad vežėjai galėtų nuspręsti, ar priimti gaminius į laivą. Jame pateikiami visi reikalavimai ir nurodymai, kaip tvarkyti šį pavojingąjį krovinį, ir jį turi parengti gamintojas, nes jis turi visą informaciją apie gaminį.

MSDL skirtas darbuotojams ir greitosios pagalbos personalui, siekiant nurodyti saugaus darbo su ta medžiaga procedūras ir fizinius duomenis (lydymosi temperatūra, pliūpsnio temperatūra, virimo temperatūra ir kt.), taip pat duomenis apie šalinimą, toksiškumą, reaktyvumą, poveikį sveikatai, pirmąją pagalbą, apsaugines priemones ir išsiliejusio gaminio tvarkymą. Dauguma išsivysčiusių šalių taiko panašius reglamentus ir reikalavimus, tačiau MSDL formatai gali skirtis priklausomai nuo kilmės šalies taikomų nacionalinių reikalavimų.

Pavojingųjų krovinių taisyklės skirtingoms transporto rūšims

Krovinių gabenimas oro transportu

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija parengė pavojingųjų medžiagų gabenimo oro transportu reglamentus, kurie yra pagrįsti JT modeliu, tačiau buvo modifikuoti, kad atitiktų unikalius gabenimo oro transportu aspektus. Tarptautinė oro transporto asociacija, rengdama plačiai naudojamus IATA pavojingųjų krovinių reglamentus (DGR), į juos įtraukė atskirų oro linijų ir valstybinius reikalavimus.
https://www.iata.org/en/programs/cargo/dgr/faq/

Gabenimas jūra

Panašiai Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) sukūrė Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksą (IMDG kodeksas, Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje dalis) pavojingųjų krovinių gabenimui jūra. IMO valstybės narės taip pat sukūrė HNS konvenciją, skirtą atlyginti žalą pavojingųjų krovinių išsiliejimo į jūrą atvejais.

Krovinių gabenimas geležinkeliu

Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinė organizacija parengė pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisykles (RID, Tarptautinio vežimo geležinkeliais konvencijos dalis). Daugelis atskirų šalių taip pat susistemino savo pavojingųjų krovinių vežimo taisykles, kad atitiktų JT modelį ir specifinius reikalavimus.

Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS) yra tarptautiniu mastu suderinta sistema, skirta pakeisti skirtingus įvairiose šalyse taikomus klasifikavimo ir ženklinimo standartus. GHS pasauliniu lygiu taiko nuoseklius klasifikavimo ir ženklinimo kriterijus.

Išvada

Apskritai pavojingųjų krovinių gabenimas yra brangesnis ir atima daug laiko. Tai gerai parodo siuntimo ir pakavimo išlaidos. Nepaisant to, tinkamai suplanavus ir aptarus su ekspeditoriumi, tai gali būti atlikta sklandžiai, saugiai ir užtikrintai!