Veicat bezmaksas reģistrāciju un izbaudiet loģistikas nākotni jau šodien.
Izveidot kontu bez maksas!
Back

Bīstamo kravu: kā tās nosūtīt droši un bez raizēm?

17-03-2022
airplane flying over

Visā pasaulē bīstamu preču sūtīšana nav neiespējama un nav nekas neparasts – tas tikai ietver vairāk noteikumu un prasa nedaudz pārdomātāku sagatavošanos salīdzinājumā ar parastu preču sūtīšanu.

Kas ir nepieciešams, lai jūsu sūtījums tiktu veiksmīgi piegādāts un maksimāli novērstu problēmas?

Kādas preces tiek kvalificētas kā bīstamas vai kaitīgas?

Bīstamas preces ir tādas preces, kuru transportēšana var radīt risku veselībai, drošībai, īpašumam vai videi. Nosakot šādas preces kā bīstamas, jūs sperat pirmo soli, lai mazinātu ar tām saistītos riskus. Turpmākās darbības ietver piemērotu iepakojumu, apstrādi un transportēšanu.

Bīstamās preces un kaitīgās vielas tiek iedalītas deviņās klasēs

Labs sākumpunkts, lai noteiktu, vai jūsu preces varētu būt bīstamas, ir iegūt no ražotāja Materiālu drošības datu lapu un pārbaudīt “Transportēšanas informāciju”. Tā rīkojoties, jūs saņemsiet vērtīgu informāciju par riskiem, kas saistīti ar šo preču transportēšanu.

Bīstamās preces tiek iedalītas deviņās klasēs, kas raksturo dažādus risku veidus.

 • 1. klase: Sprādzienbīstamas vielas
 • 2. klase: Gāzes
 • 3. klase: Uzliesmojoši šķidrumi
 • 4. klase: Uzliesmojošas cietas vielas
 • 5. klase: Oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi
 • 6. klase: Indīgas (toksiskas) un infekciozas vielas
 • 7. klase: Radioaktīvas vielas
 • 8. klase: Korozīvas vielas
 • 9. klase: Dažāda veida akumulatori

Bīstamo kravu 1. klase: Sprādzienbīstamas vielas

1.klases vielas ir dalītas sešās apakšgrupās, kas apraksta iespējamo sprāgstvielas radīto apdraudējumu. Tās ietver vielas, kuras ir sprādzienbīstamas, rada sprādzienus, kuru rezultātā var rasties lauskas un ugunsbīstamība, kā arī ugunsgrēka radītas briesmas. 1. klases materiālu pārvietošana tiek stingri regulēta.

Bīstamo kravu 2. klase: Gāzes

2. klasē ietilpst visas gāzes, kas tiek saspiestas un uzglabātas transportēšanai, un tās tiek iedalītas trijās grupās: uzliesmojošas, neuzliesmojošas/ neindīgas un indīgas. Šī klasifikācija ir balstīta uz Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumiem par bīstamo preču pārvadāšanu – Paraugnoteikumiem.

Bīstamo kravu 3. klase: Uzliesmojoši šķidrumi

3. klase ietver šķidrumus vai šķidrumu maisījumus, kuru uzliesmojuma temperatūra nepārsniedz 60 °C (140 °F), vai jebkuru materiālu šķidrā stāvoklī ar uzliesmojuma temperatūru 37,8 °C (100 °F) vai augstāku, kas ir apzināti karsēts un nodots transportēšanai vai transportēts lielapjoma iepakojumā uzliesmošanas temperatūrā vai virs tās. Uzliesmojuma temperatūra ir minimālā temperatūra, pie kuras testa traukā no šķidruma izdalās tvaiki pietiekamā koncentrācijā, lai saskarē ar gaisu virs šķidruma virsmas veidotos viegli uzliesmojošs maisījums.

Bīstamo kravu 4. klase: Uzliesmojošas cietas vielas

Uzliesmojošas cietas vielas ir jebkuri materiāli cietā agregātstāvoklī, kas standarta apstākļos var aizdegties, ja to tuvumā atrodas aizdegšanās avots. Uzliesmojošas cietvielas iedala trijās grupās, kas ietver viegli uzliesmojošas cietvielas, cietvielas, kuras uzliesmo spontāni, un vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.

Bīstamo kravu 5. klase: Oksidējoši aģenti un organiskie peroksīdi

Oksidētājs ir ķīmiska viela, kas reakcijās viegli izdala skābekli, tādējādi izraisot vai pastiprinot degšanu. Šī klase tiek dalīta divās apakšgrupās un ietver aģentus, kas reaģē ar skābekli un organiskajiem pesticīdiem.

Bīstamo kravu 6. klase: Indīgas (toksiskas) un infekciozas vielas

Indīgas vielas ir tādas vielas, kas nav gāzes un kas ir tik toksiskas cilvēkiem un transportēšanas laikā apdraud viņu veselību. Tās tiek iedalītas divās apakšgrupās un ietver tādas vielas kā cianīdu, arsēnu, vakcīnas un patoloģiju paraugus.

Bīstamo kravu 7. klase: Radioaktīvas vielas

Radioaktīvas vielas ir vielas, kuras rada starojumu.
7. klasē ietilpst materiāli, kuru īpašā aktivitāte pārsniedz 70 kilobekerelus uz vienu kilogramu.

Bīstamo kravu 8. klase: Korozīvas vielas

Korozīvs materiāls ir šķidra vai cieta viela, kas noteiktā laika periodā, saskaroties ar cilvēka ādu, spēj to pilnībā iznīcināt. Tādas vielas ir baterijās esošās skābes, sērskābe un dzīvsudrabs. Transportējot korozīvas vielas, ir jānodrošina, lai savstarpēji nesaderīgi korozīvie materiāli nevarētu sajaukties, jo daudzi no šiem materiāliem sajaukšanās rezultātā spēj radīt ļoti postošu reakciju.
https://www.faa.gov/hazmat/what_is_hazmat/ 

Bīstamo kravu 9. klase: Pārējās bīstamās vielas

Pārējās bīstamās vielas ir vielas, kurām transportēšanas laikā piemīt tāda bīstamība, kas nav iekļauta citās bīstamības klasēs. Šajā klasē ir ietverts:

 1. jebkurš materiāls, kam piemīt anestētiska, indīga vai cita līdzīga īpašība, kas varētu radīt izteiktu kairinājumu vai diskomfortu lidojuma apkalpes loceklim, tādējādi novēršot pareizu uzticēto pienākumu izpildi; vai
 2. jebkurš materiāls, kas atbilst Federālo noteikumu kodeksā (CFR) 49. sadaļas 171.8 daļas definīcijai par materiālu ar paaugstinātu temperatūru, bīstamām vielām, bīstamiem atkritumiem vai jūras piesārņotājiem.

Piezīme: skatiet attiecīgās valsts bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus.
https://www.chemsafetypro.com/Topics/TDG/Class_9_Dangerous_Goods.html

Dangerous goods signs

Bīstamo kravu zīmes

Konkrēti noteikumi attiecībā uz daudzumu

Kravām, kuras rada iespējamu risku, ir atšķirīgi noteikumi attiecībā uz daudzumu. Ja tiek sūtīti bīstamo preču paraugi, ir dažas iespējas sūtīt tos izņēmuma daudzumos (nav nepieciešami papildu dokumenti vai pilns marķējuma komplekts), ierobežotos daudzumos (vajadzīgs marķējums un deklarācijas, nav nepieciešams sertificēts iepakojums) vai parastajos daudzumos (nepieciešams pilns dokumentu komplekts, marķējums un attiecīgs iepakojums). Nelielu paraugu nosūtīšana (izņēmums vai ierobežots daudzums) var sniegt jums priekšrocības attiecībā uz piegādes izmaksām un preču pārvietošanas iespējām. Izņēmuma, ierobežotais un parastais daudzums var būt atkarīgs no konkrēto bīstamo preču klasifikācijas.
https://www.gov.uk/shipping-dangerous-goods/transporting-limited-quantities 

Piemērots bīstamo kravu iepakojums

Nosūtot bīstamās kravas, ir nepieciešams atbilstošs iepakojums. Dažām bīstamām kravām ir nepieciešamas sertificētas kastes un lentes ar atbilstošu marķējumu. Piemēram, ar parasto plastmasas vai dekoratīvo līmlenti nepietiks – ir nepieciešama profesionāla līmlente.

Papildus iepakojumam ir nepieciešams arī atbilstošs marķējums. Uz visām kastēm, kurās atrodas bīstamās preces, ir jābūt atbilstošam marķējumam. Turklāt, ja kastes ir novietotas uz paletes un aptītas ar iepakojuma plēvi, ir nepieciešams papildu marķējums uz plēves.

a person taping a box

Piemēram, ar parasto plastmasas vai dekoratīvo līmlenti nepietiks – ir nepieciešama profesionāla līmlente.

Globālie noteikumi

Bīstamām kravām ir nepieciešama īpaša, uz drošību vērsta apstrāde un transportēšana. Bīstamo kravu pārvadājumus starptautiskā un nacionālā līmenī kontrolē dažādas pārvaldes iestādes. Dažas no izplatītākajām vadlīnijām ietver Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumus par bīstamu kravu pārvadāšanu, Starptautisko jūras bīstamo kravu kodeksu, IATA Bīstamo kravu noteikumus un ICAO tehniskās instrukcijas.

Bīstamo kravu deklarēšana

Parasti bīstamām kravām ir nepieciešama atsevišķa deklarācija, kurā preces ir sīki aprakstītas. Pirms deklarācijas aizpildīšanas noteikti jākonsultējas ar ekspeditoru vai pārvadātāju.
Par kravas iepakojumu un deklarācijām pārsvarā ir atbildīgs nosūtītājs, taču profesionāliem ekspeditoriem vai konsultantiem parasti ir pieredze, un šajā ziņā viņi var sniegt savu palīdzību.

Materiālu drošības datu lapa (MSDS)

Sūtot bīstamu kravu, pārvadātājs pieprasīs Materiālu drošības datu lapu, kas zināma arī kā MSDS. Šajā datu lapā jābūt ietvertai pilnai informācijai par preci, kas tiek sūtīta. MSDS ir ļoti svarīga, lai pārvadātāja kravu pieņemtu uz kuģa. Būtībā tajā ir ietvertas instrukcijas un visas prasības, kā rīkoties ar konkrēto bīstamo kravu. Šis dokuments ir jāizstrādā preces ražotājam, jo viņam ir jābūt pilnīgai informācijai par preci.

MSDS ir paredzēta, lai sniegtu informāciju darbiniekiem un neatliekamās palīdzības personālam par procedūrām, kā rīkoties vai strādāt ar konkrēto preci drošā veidā, un ietver tādu informāciju kā faktiskie dati (kušanas punkts, uzliesmojuma temperatūra, viršanas temperatūra utt.), iznīcināšana, toksiskums, reaģētspēja, ietekme uz veselību, pirmā palīdzība, aizsarglīdzekļi un noplūdes novēršanas procedūras. Lielākajai daļai attīstīto valstu ir līdzīgi noteikumi un prasības, tomēr MSDS formāti dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts prasībām.

Bīstamo kravu noteikumi dažādiem transporta veidiem

Gaisa kravu pārvadājumi

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija ir izstrādājusi noteikumus bīstamo kravu gaisa pārvadājumiem, kuru pamatā ir ANO modelis, taču tie ir pārveidoti, lai pielāgotu unikāliem gaisa pārvadājumu aspektiem. Starptautiskā Gaisa transporta asociācija ir iekļāvusi individuālās aviokompānijas un valdības prasības, lai izstrādātu plaši izmantotos IATA Bīstamo kravu noteikumus (DGR).
https://www.gov.uk/shipping-dangerous-goods/transporting-limited-quantities

Jūras kravu pārvadājumi

Arī Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) ir izstrādājusi Starptautisko jūras bīstamo kravu kodeksu (“IMDG kodekss”, kas ir daļa no Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras) bīstamo kravu pārvadāšanai pa jūras ceļiem. SJO dalībvalstis ir izstrādājušas arī Bīstamo un kaitīgo vielu protokolu (HNS konvenciju), lai nodrošinātu kompensāciju gadījumā, ja notiek bīstamās kravas noplūde jūrā.

Dzelzceļa kravu pārvadājumi

Starptautiskā dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija ir izstrādājusi noteikumus par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (“RID“, kas ir ietverti Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem). Daudzas atsevišķas valstis ir izveidojušas arī savus bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus, lai tie atbilstu ANO modelim, kā arī īpašas prasības.

Globāli harmonizētā ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma (GHS) ir starptautiski saskaņota sistēma, kas aizstāj dažādus dažādās valstīs izmantotos klasifikācijas un marķēšanas standartus. GHS tiek izmantoti atbilstoši klasifikācijas un marķēšanas kritēriji globālā līmenī.

Kopsavilkums

Kopumā ņemot, bīstamo kravu sūtīšana ir dārgāks un laikietilpīgāks process. Tas labi atspoguļojas nosūtīšanas un iepakošanas izmaksās. Tomēr, pareizi plānojot un apspriežoties ar ekspeditoru, jums var tikt sniegta palīdzība to visu īstenot – raiti, droši un pārliecinoši!