Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!
Back

Behöver jag teckna en transportförsäkring?

27-12-2022
Ookeanivedu - laev koos merekonteineritega

Oavsett om du transporterar ditt gods med en kurir eller i en container, är det alltid viktigt att vara medveten om riskerna som är förknippade med transport.

Om godstransporter ingår i din företagsverksamhet kan det vara bra att läsa på om huvudprinciperna för transportförsäkring och hur dina gods skyddas mot oväntade händelser.

Alla som beställer transport för sina varor avser att det levereras från avsändaren till mottagaren utan förseningar och skador m.m. I själva verket spelar det ingen roll om du levererar med flygfrakt, i fartygscontainrar eller med järnvägsfrakt, saker och ting inträffar även för de bästa transportspecialister. Vem som helst som är verksam inom logistikbranschen kan bekräfta att oväntade händelser kan rasa hela din logistik på bara några sekunder. Det kan handla om förseningar som uppstått pga tekniska problem, väder eller force majeure, men även felaktig hantering, vilket kan leda till förlorat eller skadat gods.

I det här inlägget får du information om transportförsäkring och hur du skyddar dina försändelser och dig själv mot oönskade överraskningar.

Vad är transportörens ansvarsförsäkring?

Varje försändelse som har överlämnats till en transportör är till viss grad skyddad av speditörens eller transportörens ansvarsförsäkring. Det är viktigt att komma ihåg att transportören anses vara ansvarig endast om skadan eller förlusten har uppstått till följd av ett misstag eller oaktsamhet från transportörens sida under transporten.

Om en skada eller förlust har inträffat under transporten till följd av ett misstag eller oaktsamhet från transportörens sida, är transportören ansvarig för skadan. Tänk på att det finns begränsningar i ansvarets omfattning som varierar beroende på transportsätt.

TransportsättAnsvarets omfattning   Standardvillkor
FlygfraktSDR 22.00 per kgMontrealkonventionen
SjöfraktSDR 2.00 per kg Haagreglerna
VägfraktSDR 8.33 per kgCMR-konventionen

Tabell 1. Transportörens maximala ansvar för olika transportsätt.

SDR eller Särskilda dragningsrätter skapades som en internationell reservvaluta av IMF. Den är kopplad till fem valutor: USA-dollar, euro, Renminbi, japanska yen och brittiskt pund. Det nuvarande värdet på SDR var den 3:e februari 2022 1,234 euro. Läs mer om Särskilda dragningsrätter här.

Incoterms 2020

Den internationella handelskammaren (ICC) har infört Incoterms för att hjälpa till att standardisera och förenkla alla internationella handelsinteraktioner som omfattar handel med varor. Nuförtiden är Incoterms 2020 en uppsättning standardvillkor som används brett inom internationell handel och utbyte av varor. Läs mer om Incoterms på Internationella handelkammarens hemsida.

Vid frakt av gods gör Incoterms-reglerna det lättare att definiera köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter. Reglerna gör det även lättare att avgöra vem som är ansvarig vid förlust av eller skada på gods under transport. De vanligaste Incoterms-reglerna som används inom internationell handel:

  • EXW (Ex Work) – Säljarens skyldighet är att tillhandahålla varor i sina lokaler. Köparen är ansvarig för all transport, inklusive tullklarering.
  • FOB (Free on Board) – Säljaren är ansvarig för transport fram till att godset lämnas i avgångshamnen och lastas ombord.
  • DAP (Delivered at Place) – Säljaren är ansvarig för transport fram till den plats som angivits i Incoterm-regeln. Vanligtvis är den angivna platsen Köparens plats. Säljaren är inte ansvarig för tullklareringen i destinationslandet.
  • CPT (Carriage Paid to) – Säljaren är ansvarig för transport fram till destinationshamnen. Allt ansvar för lossning, tullklarering och leverans ligger hos köparen.

Mer information om Incoterms hittar du här.

När ska du teckna transportförsäkring?

Syftet med transportförsäkring är att skydda godsets ägare mot ekonomisk förlust som kan uppstå till följd av skadat eller förlorat gods. Transportförsäkring för din försändelse bör övervägas när godsets värde överstiger det belopp som transportörens ansvarsförsäkring täcker.

Transportförsäkringen täcker samtliga skador på godset. Den kan täcka till exempel repade eller bucklade varor men även vattenskador.

När du förhandlar om en försäkring kan du också välja att försäkra potentiellt vinstbortfall som kan uppstå på grund av ett försäkringsfall.

Rätt packning är avgörande

Försäkringen kan endast täcka skadorna om det kan bevisas att avsändaren har packat godset korrekt och med lämplig förpackning. Om avsändaren lämnar över försändelsen till transportören utan tillräcklig och säker förpackning eller med synliga skador, kommer detta att antecknas av transportören. Om mottagaren upptäcker några visuella skador vid överlämnandet på leveransplatsen måste mottagaren anteckna detta på leveranskvittot, eftersom detta kommer att utgöra bevis på att skadan inträffade medan försändelsen transporterades.

Transportförsäkring täcker även förlust av gods vid transport. Om mottagaren vid överlämnandet av försändelsen upptäcker att vissa varor saknas måste detta antecknas på fraktsedeln, eftersom denna utgör bevis på att förlusten eller stölden har inträffat under transport.

Damaged cargo boxes taken out from the shipping container

Skadade transportlådor som lossas ur en container.

Hur fungerar en transportförsäkring?

Nedan hittar du de vanligaste riskerna och åtgärderna som kan påverka din försändelse under transport.

1. Skadat gods

Om avsändaren har överlämnat försändelsen till transportören korrekt förpackad och utan skador men en skada ändå har upptäckts av mottagaren vid överlämning av försändelsen, täcks skadan av transportförsäkringen.

2. Stulet gods

För att förklara förlorat gods stulet måste stölden bevisas. I fall det vid mottagandet av gods upptäcks att en del eller allt gods saknas måste detta noteras på fraktsedeln för att bevisa att godset har förlorats medan det var i transportörens besittning. Bevisskyldigheten för en stöld ligger på den parten som var i besittning av försändelsen när stölden inträffade. Om en stöld inte kan bevisas, med till exempel inspelningar från övervakningskameror eller på annat sätt, kommer det betraktas som en förlust.

3. Transportförseningar

Även om godset kan levereras utan förluster och skador kan det finnas fall där en försenad leverans leder till följdskada eller ekonomisk förlust. Vanligtvis garanteras leveranstiden endast om man använder en premium-tjänst med ett fast och garanterat schema. Detta innebär att leveranstiden oftast inte är garanterad, vilket i sin tur betyder att transportörer eller speditörer inte tar något ansvar vid skada orsakad av försening. Dock är det i vissa fall möjligt att försäkra sig mot möjliga följdskador eller särskilda skador för att skydda sin ekonomi och eventuella vinstbortfall.

4. Gemensamt haveri

Gemensamt haveri används endast inom sjöfarten. Det är en princip för kollektiv delning av eventuella skador på ett havsgående fartyg som äventyrar fartyget, dess besättning och godset. Gemensamt haveri täcker skador på både fartyget och dess gods, men också alla åtgärder för att skydda fartyget vid fara eller alla kostnader för en bärgningsoperation inklusive värdet av allt gods som kan ha förlorats i processen. Gemensamt haveri delas proportionellt med fartygets och godsets ägare.

Även om det är ovanligt att en avsändare måste bära en del av ett gemensamt haveri, brukar en transportförsäkring täcka detta. Det senaste fallet med gemensamt haveri är förmodligen när det väcktes av ägaren Ever Given som blockerade Suezkanalen.

Hur gör du en skadeanmälan?

Det spelar ingen roll om du har en transportförsäkring eller inte, du bör alltid göra en skadeanmälan till transportören eller speditören först för att hålla dem ansvariga.

Om ditt gods har en transportförsäkring gör du en skadeanmälan till försäkringsbolaget efter att du har hållit transportören eller speditören ansvarig. Om skadeanmälan godkänns kommer försäkringsbolaget att ersätta dig enligt försäkringsvillkoren och försäkringsbolaget kommer i sin tur att begära att transportören eller speditören betalar enligt deras ansvar som följer ur gällande bestämmelser.